This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Marknader

Framtida spetsteknologier som samverkar för kunden

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri ochinfrastruktur och med en djup industriell förankring. Genom att kombinera framtidsinriktade teknikområden och kompetenser skapar ÅF lönsamma, innovativa och hållbara lösningar som bidrar till kundernas lönsamhet och konkurrenskraft.

En oöverträffad bredd av specialister

ÅF har en oöverträffad bredd när det gäller de specialistkompetenser som kan erbjudas i varje kundrelation och inom samtliga industribranscher. Genom den bredd och spets som finns bland ÅFs medarbetare och nätverk, kan kunderna erbjudas tekniska lösningar som ligger steget före och som stärker deras konkurrenskraft. Ett gott affärsmannaskap och ett fullständigt oberoende innebär att ÅFs konsulter kan välja den bäst lämpade
lösningen i varje enskilt uppdrag. 

Erbjudandet sträcker sig över kompetensområden såsom produktutveckling och IT inom bland annat fordon, telekom, försvar och life science, processkunnande för industri- och energianläggningar, robotisering av produktion, produktionsanläggningar, utveckling av kundanpassade affärssystem, hantering av kommunikationssystem och IT- och samhällssäkerhet. 

Inom energiområdet täcker ÅFs expertis överföring och distribution av energi och alla typer av kraftverk för alla slags energikällor, det vill säga avfallsbränslen, gas, kol, kärnkraft samt biobränsle, vatten, vind och andra förnybara energikällor. 

För infrastrukturprojekt erbjuder ÅF lednings- och projekteringskompetens för stora projekt inom de flesta samhällssektorer, framför allt vägar, järnvägar och byggnader. ÅF har spetskompetens på en rad områden, till exempel buller-, vibrations- och akustikfrågor, belysning och miljöfrågor. ÅFs historia och rötter i en industrikultur med långsiktiga perspektiv är också ett mervärde i många kundrelationer och en framgångsfaktor, inte minst i infrastrukturprojekt.

Kompetensdelning i gemensamma projekt

ÅFs divisioner och kompetenser möts allt mer i gemensamma projekt och lösningar för kunderna. Allt fler kunder vänder sig till ÅF med den typen av projekt som involverar flera olika teknologier. Ett exempel är ÅFs spetskompetens inom inbyggda system som med stor framgång knyts till uppdrag inom hela ÅF-koncernens kundbas, för att tillsammans med kunderna utveckla allt från programvara till färdig produkt. Det kan bland annat handla om autonoma fordon och aktiv säkerhet i fordon och på infrastrukturområdet om intelligenta trafiksystem. När olika teknologier möts krävs att ÅFs medarbetare har god förståelse för varandras kunskaper, samt en förmåga att dela och lära av tidigare erfarenheter från andra projekt. ÅFs medarbetare behöver också vara duktiga på att förstå samhällets
drivkrafter. 

Helhetslösningar innebär fördelar både för kunden och ÅF. De skapar ett gemensamt incitament till produktivitet och effektivitet, till att återanvända tidigare erfarenheter och till en effektivare användning av personella resurser.