This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Historia

Utveckling sedan 1895

ÅF har varit en del av fyra viktiga teknologiska revolutioner: ångkraft, elektricitet, kärnkraft och digitalisering.

2019
ÅF förvärvar Pöyry och bildar det gemensamma bolaget ÅF Pöyry.

2017
ÅF förvärvar Vatten & Miljöbyrån, CECON, Koncept Stockholm, Eitechs automationsverksamhet, Light Bureau och InUse. Jonas Gustavsson tillträder som ny VD. Ny strategi lanseras – Future ÅF. 

2016
ÅF förvärvar Erstad&Lekven Oslo, Alteco, Reinertsens infrastrukturverksamhet i Sverige samt slår sig samman med Reinertsen i Norge och totalt är ÅF nu 8 000 medarbetare.

2015 
ÅF förvärvar LeanNova, PRC, EQC Group och LEB consult och har nu kapacitet och kompetens motsvarande sammanlagt 7 500 skickliga medarbetare.

2014
ÅF förvärvar nio andra affärskombinationer i Sverige, Norge och Schweiz, inklusive ES-KONSULT Energi och Säkerhet AB i Sverige och Xact Consultance AS i Norge, med sammanlagt 219 anställda. Det ryska dotterbolaget ZAO Lonas Technologia avyttras under året.

2013 
ÅF förvärvar sammanlagt 13 företagskombinationer, inklusive Kåre Hagen AS och Hjertnes Byggrådgivning AS i Norge och Konfem AB, Teknogram AB, Connect Konsult AB samt Ljusarkitektur Sweden AB i Sverige, med sammanlagt 167 anställda.

2012 
ÅF förvärvar det norska projektledningsföretaget Advansia med cirka 120 anställda. ÅF och Epsilon går samman och bildar ett ingenjörs- och konsultföretag med cirka 7 000 anställda.

2011
ÅF förvärvar det tjeckiska tekniska konsultföretaget CityPlan med cirka 70 anställda, huvudsakligen aktivt inom infrastruktur. 

 2010 
ÅF säljer sitt aktieinnehav i ÅF-Kontroll till Dekra för att ytterligare befästa koncernens inriktning som Europas ledande tekniska konsultföretag. Ett antal förvärv görs, inklusive förvärv av energi- och managementkonsultföretaget Mercados Energy Markets International (ca 60 anställda), Energo AB (ca 300 anställda) samt Göteborgs Gatuaktiebolags konsultverksamhet (ca 100 anställda).

2008 
AB Ångpanneföreningen byter namn till ÅF AB.

2007
ÅF-CTS Oy och AF Chleq Froté S.A. avyttras som ett led i inriktningen av Process-divisionen. Kort därefter förvärvar ÅF det schweiziska energikonsultföretaget Colenco AB med 250 anställda i Europa och Asien. 

2006 
Tre större förvärv genomförs: Ingemansson Technology (akustik och vibrationer), Enprima (energi) och Benima (automatisering och industriell IT). ÅF avyttrar ÅF-Data.

2004 
ÅF förvärvar det finska företaget CTS Engineering Oy med cirka 260 anställda. I enlighet med ÅFs strategi att etablera ÅF som ett konsultföretag säljs sex kontorsbyggnader. Ett år senare säljs huvudkontoret i Stockholm, som är det sista av företagets fastighetsinnehav.

2002
Jonas Wiström tar över posten som VD. Ett tjugotal dotterbolag slås samman för att bilda fem divisioner med cirka 2 300 anställda

1998
ÅF förvärvar aktiemajoriteten i ISO Swedish Management Group som bedriver kvalificerad konsultverksamhet och utbildning, primärt inom det biståndsfinansierade området. Företaget, som har ett 20-tal medarbetare, byter namn till ÅF-Swedish Management Group och bildar tillsammans med SIFU affärsområdet Utbildning och Management.

ÅF-Rateko förvärvar P-Electronic som utvecklar och tillverkar nyckelfärdiga anläggningar med tyngdpunkt på automatiska mät- och styrsystem.  Företaget har ett dussintal medarbetare.

ÅF-VVS Projekt förvärvar rörelsen i HE-Konsult i Uppsala med knappt 10 medarbetare inom VVS-konsultering.

ÅF blir delägare i polska Proinstall i Warszawa. Proinstall är verksamt inom energi- och fjärrvärmeområdet och har cirka 10 medarbetare.

ÅF förvärvar el- och VVS-konsultföretaget WO-Konsult. Företagets cirka 40 medarbetare knyts till ÅF-Elteknik respektive ÅF-VVS Projekt. 
 
ÅF-BOAB går samman med ÅF-RNK och bolagsnamnet på det sammanslagna bolaget blir ÅF-RNK.

1997
ÅFs elkonsulter i Göteborg, ÅF-Gothia och El- och Hissprojekt, sammanförs till ett gemensamt bolag: ÅF-Elprojekt.  Sammanslagningen har positiva effekter i form av ökad konkurrenskraft och bättre marknadskontakt. 

ÅFs alla medarbetare i Göteborgsregionen – mer än 250 konsulter – flyttar in i ett gemensamt kontor i välkända Sjöbefälsskolan i centrala Göteborg. 

ÅF-Industriteknik tar över verksamheten i datakonsultföretaget PRIMO AB med ett tiotal medarbetare.

ÅF förvärvar en minoritetspost i utbildningsföretaget SIFU med ett 70-tal medarbetare. 
 Detta banar väg för ÅFs sjätte affärsområde – Utbildning.

Paraplyorganisationen ÅF-International bildas för att samla och expandera ÅFs kompetens för uppdrag med internationell finansiering i utvecklingsländer.

IT-Rådet, ett gemensamt forum för hela ÅF-koncernen för IT-frågor och
 ÅFs Miljöråd, för samordning och utveckling av koncernens miljöarbete, startas.

Samtliga ÅF-medarbetare erbjuds att mot en liten lönereduktion disponera en dator i hemmet. Hela 80 procent accepterar erbjudandet.

Kontorsfastigheten i Norrköping, där ÅF bedriver sin konsultverksamhet med cirka 100 medarbetare, förvärvas. 

ÅF etablerar en hemsida på Internet och påbörjar uppbyggnaden av ett intranät. 

AB Ångpanneföreningens styrelse beslutar att ändra utdelningspolitik för att aktieutdelningen långsiktigt ska motsvara cirka 50 procent av koncernresultatet efter skatt. Styrelsen uttalar också målsättningen att koncernens soliditet långsiktigt bör hållas inom intervallet 40-45 procent.

1996
ÅF förvärvar minoritetsposter i skogsindustrikonsulten QPS Consultants i England samt i elkonsultföretaget Nielsen og Borge i Norge med vardera 20-30 medarbetare.  

ÅF-Data kungör marknadsintroduktion av ett nytt ekonomi- och uppdragsredovisningssystem för tjänsteföretag - PX Control.

Bolagsstämman beslutar om en fondemission 1:2.  

I slutet av året förvärvar Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse samtliga Sydkrafts
A-aktier i ÅF.  

Samtidigt deklarerar Forskningsstiftelsen att man har för avsikt att i början av 1997 stämpla om en betydande andel av A-aktierna samt att långsiktigt sälja B-aktier. Syftet är att öka likviditeten i ÅF-aktien.

ÅF blir sponsor för Projekt Jaktfalk som drivs av Sveriges Ornitologiska Förening.

1995
Ett nytt affärsområde - Kontroll och Besiktning - etableras och dotterbolaget
ÅF-Kontroll börjar sin verksamhet.

Följande dotterbolag byter namn:

 RNK-Installationskonsult blir ÅF-RNK

 Bernt Olsson VVS-byrå blir ÅF-BOAB

 ÅF-Industrins Processkonsult blir ÅF-IPK

Förkortningen ÅFORSK ska fortsättningsvis inte användas. I stället ska hela namnet användas:  Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse.

ÅF-VVS Projekt övergår från att höra till ÅF-Energikonsult Stockholm till att bli dotterbolag till AB Ångpanneföreningen. 

ÅF-IPK öppnar kontor i Helsingfors, Finland. 

ÅF-RNK förvärvar VVS-konsultföretaget SWETEC Konsult med ett tjugotal medarbetare.  Dess VD Stefan Pettersson blir VD för ÅF-RNK. 

ÅF-Energikonsult Stockholm förvärvar ERGOS Ingenjörsbyrå i Borlänge med ett dussintal medarbetare. 

ÅF-Industriteknik köper Toolcad i Borås med ett dussintal konsulter inom materialområdet plast.

Uppdragsledarutbildningen, inom ramen för ÅF-Skolan, startar.

100-årsjubileet 1995
ÅF firar 100-årsjubileum och når sitt bästa ekonomiska resultat någonsin.  Koncernen expanderar och nyanställer 370 medarbetare. 

Jubileet firas med en rad olika aktiviteter för såväl medarbetare som kunder, aktieägare och andra  intressenter.  På 100-årsdagen den 23 februari avtäcks en minnesplåt på fasaden av den fastighet i Malmö där Södra Sveriges Ångpanneförening bildades år 1895. Det är i samma kvarter som hotellet Savoy.

I augusti går Århundradets Fest av stapeln i Frösundavik i Stockholm för ÅFs medarbetare med respektive – totalt 2 300 personer! Isbrytaren Sankt Erik går runt Sveriges kust med kundträffar ombord i ett femtontal hamnar.  En jubileumsutställning arrangeras på Tekniska Museet.

100-årsfirandet avslutas i september med ett miljöseminarium på Tekniska Museet, där Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustav delar ut Ångpanneföreningens Forskningsstiftelses nyinrättade pris för framgångsrik teknikspridning och teknikundervisning. De första som erhåller priset är tekn. dr Thomas Welander och tekn. dr Anders Axelsson, båda från Lunds Universitet.

1994
ÅF-Industriteknik förvärvar Inometer som bildar en teknikgrupp inom affärsområdet Elektronik med inriktning på kommunikationsteknik. 

Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse förändrar sitt aktieinnehav i AB Ångpanneföreningen. Förändringen innebär att det totala innehavet motsvarar 30,1 procent av aktierna och 54,1 procent av rösterna. 

ÅF når sitt bästa ekonomiska resultat någonsin.

1993
I maj 1993 sammanslogs dotterbolaget ÅF-Eltekniks sju norrlandskontor med dotterbolaget Swed. Project Engineering (SPEAB) till ett företag - ÅF-SPEAB. 

Enomic upphör som dotterbolag och blir ett avdelningskontor i Örebro för RNK Installationskonsult. 

Verksamheten i ÅF-Formkonsult flyttas till ÅF-Industritekniks kontor i Linköping. 

Den utdragna lågkonjunkturen börjar ge med sig och trots en stor förlust för ÅF under första halvåret återhämtas denna helt till ett svagt positivt resultat för helåret.

1992
ÅF-Energikonsult Syd förvärvade vid årsskiftet 1991/1992 det Göteborgsbaserade konsultbolaget PPA Konsult med 35 medarbetare inom energi- och processteknik. Företaget bytte namn till ÅF-PPA.

När konkurrenten NLK-Celpap gick i konkurs förvärvades i mars delar av den svenska rörelsen. Ett hundratal av NLK-Celpaps tidigare medarbetare anställdes i ÅF. Förvärvet stärker ÅFs kunnande inom returfiber och pappersteknik.

Senare under året förvärvades ÅF SIKOB av AB Jacobson & Widmark som en del av förlikningen av en tvist mellan de två företagen. 

Verksamheten i ATR-Informationsteknik såldes till anställda i bolaget. 

Under året öppnades ett representationskontor i Warszawa, Polen.

1991
Vid årsskiftet 1990/1991 avslutades kommissionärsförhållandet mellan AB Ångpanneföreningen och dotterbolagen ÅF-Elteknik, ÅF-Energikonsult Stockholm,
ÅF-VVS Projekt, ÅF-Energikonsult Syd, ÅF-Creo Graphic och ÅF-Data. Därmed driver numera samtliga dotterbolag i ÅF sin verksamhet på likvärdigt sätt. 

Riktlinjer för koncerngemensam grafisk profil fastställs.  

Samtliga dotterbolag i ÅF tar in ÅF-symbolen i sina logotyper. 

ÅF-IPK tecknar globalt samarbetsavtal med det kanadensiska skogskonsultföretaget H.A. Simons.

ÅF-Industriteknik köper Alfredeen-Rako, varvid affärsområdet för mekanik och instrument i ett slag växer från 140 till 350 medarbetare.  Nya dotterbolag till
ÅF-Industriteknik blir ÅF-Rateko, ÅF-Formkonsult och ATR Informationsteknik.

Sydkraft köper aktier i AB Ångpanneföreningen av Investor och Providentia. Efter Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse är därmed Sydkraft näst största ägare. 

Följande dotterbolag byter firmanamn: ÅF-Lenokonsult blir ÅF-INR, Örebro Enomic Energi och Miljöteknik blir Enomic, ÅF-VVS Projekt i Stockholm blir ÅF-VVS Projekt. 

Under hösten inleds en lågkonjunktur som kommer att bli den svåraste för svenskt näringsliv sedan slutet av andra världskriget.

1990
ÅF-Energikonsult Stockholm och ÅF Energikonsult Syd bildas.

VVS-verksamheten inom ÅF Energikonsult Stockholm överförs till ett nybildat bolag  - ÅF-VVS Projekt.  

ÅF-Mandator säljs till datakonsultgruppen SAPIA.  

Transelectric säljs till det finska kraftföretaget Imatran Voima OY. 

ÅF-Elteknik köper Gothia Elektrokonsult med 50 medarbetare och Gothia Elkonsult Jan Fransson med 10 medarbetare. 

El- och Hissprojekt köper Curt Ekbladh Elkonsult med 10 medarbetare. 

RNK köper Bernt Olsson VVS-byrå med 30 medarbetare.

1989
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse erbjuder medarbetarna i ÅF att förvärva köpoptioner som ger rätt att senast den 8 juli 1994 förvärva B-aktier i AB Ångpanneföreningen.

Gunnar Grönkvist tillträder som VD i AB Ångpanneföreningen efter bolagsstämman den 21 april. 

ÅF inleder en renodling av verksamheten som syftar till att stärka den tekniska konsultverksamheten som är gruppens kärna.  

ÅF-IPK förvärvar konsultföretaget Hevac med 100 medarbetare. 

ÅF-Industriteknik köper 3K Engineering med ett 20-tal medarbetare av Pomonagruppen.

1988
ÅF-Mandator bildas genom en fusion av dotterbolagen AR-Bolaget och Plandatagruppen.

ABB Atom övertar AB Ångpanneföreningens resterande 50 procent i ÅF-TRC. 

AB Ångpanneföreningen startar ÅF-Industriteknik AB. Företaget arbetar med mekanisk konstruktion, automation och elektronik. Därmed skapas ett nytt teknikområde inom ÅF: mekanik och elektronik.  

ÅF-INR (dåvarande ÅF-Lenokonsult) blir ett helägt dotterbolag till AB Ångpanneföreningen. 

RNK Installationskonsult AB köper samtliga aktier i Örebro Enomic Energi och Miljöteknik AB (Enomic).

1987
Företaget fortsätter att satsa på affärsområdet management och data genom köpet av Plandatagruppen. 

50 procent av aktierna förvärvas i contractingföretaget Transelectric.

1986
AB Ångpanneföreningen introduceras på Stockholms Fondbörs. Bolagets aktier noterades för första gången på A:II-listan den 12 juni.

AR-Bolaget konsultföretag inom management och data  förvärvas. 
Dotterbolaget ÅF-TRC säljs till 50 procent till nuvarande ABB Atom.

1984
I syfte att sprida ägandet i AB Ångpanneföreningen till medarbetarna i ÅF, utger AB Ångpanneföreningen ett konvertibelt företagslån. Lånet är riktat till alla medarbetare i ÅF. 

Investmentbolagen AB Investor och Förvaltnings AB Providentia köper 35 procent av föreningens aktieinnehav i AB Ångpanneföreningen. 

Inför en planerad introduktion av AB ÅFs aktier på Stockholmsbörsens A:II-lista förbereds en nyemission av aktier under slutet av år 1985.

1983
ÅF-Elteknik AB, ÅF-Energi-konsult AB och ÅF-Data AB skapas efter en organisationsförändring i moderbolaget.

AB Ångpanneföreningen övertar konsultföretaget Swed. Project Engineering AB och SPEAB, i Sundsvall.

1981
Konsultverksamheten överförs från föreningsform till det nybildade aktiebolaget AB Ångpanneföreningen. ÅF-Industrins Processkonsult (ÅF-IPK) startas för att erbjuda tekniska konsulttjänster till processindustrin.

1977
Besiktningsverksamheten på tryckkärls-, hiss- och lyftsidan förstatligas. Närmare 300 medarbetare flyttas till AB Statens Anläggningsprovning, SA. Elbesiktningen blir kvar i ÅF. 

1971
RNK Installationskonsult AB köps av ÅF och blir ett helägt dotterbolag.

1964
"Södra Sveriges Ångpanneförening" och "Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening" fusioneras till Ångpanneföreningen (ÅF), som täcker hela Sverige.

AB Energikonsult inregistreras av ÅF som bedriver en stor del av sin utländska konsultverksamhet under det namnet.

AB Ingenjörsbyrån Everth Persson i Karlstad köps av ÅF och blir helägt dotterbolag under namnet El- och Hissprojekt AB.

1910
Det två föreningarna utökar sin verksamhet till att inkludera inspektion av elinstallationer genom att använda behöriga besiktningsmän som auktoriserats av försäkringsbolagen.

1901
ÅFs första miljökonsult, Emil Spetz, anställdes.

1897
"Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening" bildas i Stockholm och föreningens besiktningsmän börjar utföra sina första konsultuppdrag. 

1895
Sveriges första industriförening, som har till uppgift att bevaka ägarna till ångpannors och andra tryckkärls intressen, grundas i Malmö den 23 februari 1895. Föreningen får namnet "Södra Sveriges Ångpanneförening" och dess huvudsakliga uppgift är att utföra täta besiktningar av säkerheten vid bland annat ångpannor för att förhindra olyckor