This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Newsroom

ÅF - Kallelse till extra bolagsstämma

Publicerad 27 juli, 2007
För mer information: Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Aktieägarna i AB Ångpanneföreningen (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 14 augusti 2007 klockan 10.00 på AB Ångpanneföreningens huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm.
Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 8 augusti 2007, dels anmäla sitt deltagande i stämman senast fredagen den 10 augusti 2007 klockan 16.00. Aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 8 augusti 2007.
Anmälan Anmälan om deltagande i stämman skall göras per post till AB Ångpanneföreningen, Informationsavdelningen, Box 8133, 104 20 Stockholm, per tfn 010-505 00 00, per fax 08-653 56 13 eller via www.afconsult.com.
Vid anmälan bör uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt antal biträden (högst två). Behörighetshandlingar, såsom fullmakt, registreringsbevis med mera, bör biläggas anmälan.
Förslag till dagordning 1 Val av ordförande vid stämman 2 Upprättande och godkännande av röstlängd 3 Godkännande av dagordningen 4 Val av en eller två justeringsmän 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6 Godkännande av beslut om försäljning av dotterbolag Godkännande av beslut om försäljning av dotterbolag (punkt 6 på dagordningen) (a) Bolagets styrelse har godkänt försäljning av samtliga aktier i det finska dotterbolaget ÅF-CTS Oy för en köpeskilling om 4 miljoner €, vilket är i linje med bokfört värde. Köpare är ledningen för ÅF-CTS Oy som kommer att vidareförsälja delar av bolaget till riskkapitalföretaget Nordic Mezzanine Ltd. ÅF-CTS Oy omsätter på årsbasis cirka 9 miljoner € och har 130 medarbetare.
(b) Bolagets styrelse har godkänt försäljning av samtliga aktier i det franska dotterbolaget AF-Chleq Froté S.A. för en köpeskilling om 3 €. Köpare är ledningen för AF-Chleq Froté S.A. AF-Chleq Froté S.A. omsätter på årsbasis cirka 6 miljoner € och har 50 medarbetare.
Försäljningarna är ett led i renodlingen av division Process. Mot bakgrund av att köparna under både (a) och (b) ovan har sådan ställning som avses i 16 kap. 2 § första stycket punkten 2 aktiebolagslagen, krävs för beslutens giltighet att respektive försäljning godkänns av bolagsstämma i AB Ångpanneföreningen. För giltigt beslut enligt denna punkt 6 fordras biträde av aktieägare till minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
--------------------- Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adress Fleminggatan 7 i Stockholm från och med den 31 juli 2007 samt på bolagets hemsida www.afconsult.com.
Per den 26 juli 2007 fanns det totalt 16 368 926 utestående aktier i bolaget, representerande 23 608 868 röster, fördelat på 804 438 A-aktier representerande 8 044 380 röster och 15 564 488 B-aktier representerande 15 564 488 röster. Efter full konvertering uppgår antalet aktier till 16 993 926.
Stockholm i juli 2007 AB Ångpanneföreningen (publ) Styrelsen