This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Ökar eller minskar utsläppen?

Hallå där Mårten Arbrandt, du är Environmental Specialist Air på ÅF och arbetar med frågor som rör utsläpp av luftföroreningar från industriverksamheter men även utvärdering av luftkvalitet i samband med planärenden eller infrastrukturprojekt. Idag är det Världsmiljödagen och årets tema är just luftföroreningar. Hur ser läget ut just nu – ökar eller minskar utsläppen?

-       I Sverige står fordonstrafiken för majoriteten av luftföroreningsutsläppen. De gränsvärden som finns för luftkvalitet riskerar att överskridas främst i anslutning till större trafikleder men även i gaturum och inne i städer där höga byggnader längs gatorna förhindrar att föroreningar späds ut med vind. De luftföroreningar som riskerar att överskrida miljökvalitetsnormerna i svenska städer är normalt kväveoxider och inandningsbara partiklar.

Kväveoxidutsläpp från fordonstrafiken har visat en minskande trend sedan 1990-talet men har på senare år planat ut främst beroende på att andelen dieselfordon i fordonsparken har ökat.

Halterna av inandningsbara partiklar i luften visar en generellt minskande trend i svenska städer de senaste åren. Större inandningsbara partiklar uppstår främst genom vägslitage och därför är halterna i framtiden till stor del beroende av den framtida dubbdäcksanvändningen.

I Sverige behöver de större industrierna tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken och får då villkorskrav för utsläppen som de måste efterleva. Därför har de flesta större industriverksamheter installerat effektiv reningsutrustning som renar utsläppen till låga nivåer.

Vilka är de största utmaningarna just nu?

Luftföroreningar skadar människors hälsa och miljön. Enligt en studie som gjordes av IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå Universitet på uppdrag av Naturvårdsverket och som publicerades 2018 kom fram till att ungefär 7600 personer dör i förtid varje år i Sverige på grund av exponering av framförallt kvävedioxid och partiklar.

Men det är också viktigt att nämna att Sverige har förhållandevis bra luftkvalitet och har bland de lägsta halterna av luftföroreningar i Europa. Men trots det är haltnivåerna av kvävedioxid och partiklar fortfarande höga och överskrider vissa år miljökvalitetsnormerna i några svenska städer.

Ett område där jag ser att vi i Sverige potentiellt kan hjälpa till är internationellt i utvecklingsländer. I takt med att länder utvecklas blir utsläppskraven tuffare även där men kompetensen saknas ofta. Vi arbetar ibland med projekt för ett stort europeiskt företag som har industriverksamheter i många länder runt om i världen och vi har hjälpt dem med rening av utsläpp från deras verksamheter i exempelvis Kina och Sydkorea. Där finns det ett stort behov av teknisk kompetens, inte bara med hur utsläppen kan minskas utan även med hur utsläppen ska kontrolleras och regleras.

Vad kan företag tänka på för att minska utsläpp?

-       Ett tips är att ha en resepolicy som säger att medarbetare, så långt det är möjligt, ska välja tåg istället för flyg. Men även att uppmuntra medarbetarna till att cykla eller ta kollektivtrafik till kontor eller kund istället för att ta bilen.

Vad kan privatpersoner tänka på för att minska utsläpp?

-       Jag skulle säga att samma sak gäller här. Cykla eller utnyttja kollektivtrafik när och om det är möjligt. Bor man i södra Sverige kan man även exempelvis fundera på om det är nödvändigt med dubbdäck eller om det är skulle vara möjligt att använda dubbfria vinterdäck under vinterhalvåret.