This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Möten och närhet mellan människor i fokus för Växjös nya stadsdel Bäckaslöv

Växjö ska får en ny stadsdel – Bäckaslöv. Stadsdelen ska knyta samman staden, främja socialt liv och öka förutsättningarna för möten mellan människor. Bäckaslöv kommer omfatta 1200 nya bostäder, kontor, handel och skolor.

En ny stadsdel växer upp i Växjö - Bäckaslöv ska omfatta 1200 nya bostäder, kontor, handel och skolor. Stadsdelen ska knyta samman staden mellan sjöarna och planen är att öka närheten mellan människor genom boende, service och kultur. Närheten till natur och grönområden ska ge bra förutsättningar för en stadsmiljö med hög livskvalitet.

-      Det var viktigt att människan var i fokus för utformningen, snarare än att utgå från att bilarna ska dominera som tanken var från början, berättar Ida Karlsson, landskapsarkitekt på Växjö kommun.

Genom staden planeras för en pampig esplanad som ska främja socialt liv och öka förutsättningar för möten mellan människor. Designprocessen för gaturummet har skett i nära samarbete mellan landskapsarkitekter, dagvattenspecialister och trafikplanerare på ÅF och kommunen.

-      I söderläget nära butiker och torg kommer det finnas stora lummiga ytor tillgängliga för de långsamma flödena kopplat till fotgängare - en barnvänlig stadspromenad med många små intima mötesplatser väl skyddade från esplanadens biltrafik. På motsatt sida kommer de snabbare trafikslagen för cykel med obrutna flöden för effektiv pendling finnas, berättar Emma Ekdahl, sektionschef på landskap och plan på ÅF.

Hur esplanaden ska disponeras har planerats och analyserats noga, men även gatans ekologiska funktioner har varit en viktig del i projektet.

-      I samråd med trädexperter från SLU har arter valts ut som formar en arboretumallé för att klara framtida förväntade klimatförändringar. Även växter som gynnar insektslivet har noggrant utsetts och placerats längs esplanaden. I händelse av kraftiga skyfall samspelar esplanaden med intilliggande park där fördröjningsmagasin på ett aktivt sätt integrerats i en urban lekmiljö, säger Emilie Ireman, uppdragsledare och landskapsarkitekt.

Gatudispositionen har också studerats noga ur ett mobilitets- och krisberedskapsperspektiv för att klara samhällsviktiga funktioner för utrymningsfordon och omledning från övriga gatunätet.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Emma Ekdahl, emma.ekdahl@afconsult.com eller Emelie Ireman,  emilie.ireman@afconsult.com