This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

ÅF skapar hållbar vattenkraft i Bhutan

I Bhutan finns en stor och ännu relativt outnyttjad energiresurs i form av vattenkraft. I en av landets grönskande dalgångar pågår vattenkraftsprojektet Mangdechhu. ÅF har utvärderat projektet med hjälp av det så kallade Hydropower Sustainability Assessment Protocol, ett verktyg för att bedöma hållbarheten av vattenkraftsprojekt.

Det internationella arbetet för att säkerställa en hållbar utveckling och produktion av vattenkraft tagit stora steg framåt. Ett kraftfullt verktyg är det så kallade Hydropower Sustainability Assessment Protocol, ett internationellt protokoll som bedömer hållbarheten i vattenkraftsprojekt ur tekniskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Endast elva personer i världen är ackrediterade att arbeta med protokollet. Fem av dessa är godkända att leda sådana studier och en av dem är Bernt Rydgren, projektledare på ÅF. På uppdrag av Världsbanken har ÅF genomfört en studie i enlighet med detta protokoll. Detta uppdrag är den allra första kommersiellt upphandlade applikationen av protokollet, och därmed starten för en helt ny marknad inom hållbarhetsområdet för ÅF.

Vattenkraftsprojektet Mangdechhu, ett samarbete mellan regeringarna i Bhutan och Indien, påbörjades 2012 och ska tas i drift 2018. Projektet ska nyttja en del av den tillgängliga energin i Mangdechhu floden och lägger stor vikt vid social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Att hållbarhet får så stor uppmärksamhet vid uppförandet av en vattenkraftsanläggning är ovanligt.

- Bhutan har förmodligen världens sundaste inställning till miljövård. Det är ett unikt land. Kulturen, religionen och folkets förankring i den omgivande naturen gör det extra spännande att arbeta där, säger Bernt Rydgren.

Hydropower Sustainability Assessment Protocol

De krav som definieras i protokollet omfattar bedömning av hållbarheten i vattenkraften ur tekniska och ekonomiska aspekter samt en analys av klimatpåverkan och mänskliga rättigheter. Verktyget ger Bhutans myndigheter en möjlighet att bedöma projektets utfall ur ett hållbarhetsperspektiv, mätt mot den globala kravnivå som definieras av protokollet. Protokollet är uppdelat i fyra olika verktyg för de olika faserna
av projektutvecklingen, från översiktlig planering till drift. I fallet med Mangdechhu har man använt det så kallade Implementation Tool, som är avsett för byggskedet. Varje del innehåller ett brett spektrum av olika hållbarhetsfaktorer, direkt kopplade till de enskilda faserna och poängsatta från 1-5. Kravspecifikationerna är relaterade till Good Basic Practice och Proven Best Practice i ett globalt perspektiv.

- Arbetet är väldigt transparent, vilket är viktigt för att externa intressenter, myndigheter och lokalbefolkning ska
få insyn i arbetet och se hur de olika hållbarhetsaspekterna beaktas, berättar Bernt.

Resultatet av arbetet presenterades för sakägarna i Thimphu i Bhutan i april 2016. Som ett direkt resultat av arbetet har ÅF vunnit ytterligare ett kontrakt från Världsbanken för att stötta Bhutans myndighet Avdelningen för vattenkraft och kraftsystem, inom Ministeriet för ekonomisk utveckling, med utveckling av manualer för hållbar utveckling av vattenkraft.

Hållbar vattenkraft som en del av en hållbar ekonomi


För ett litet exportberoende land med en ekonomi av Bhutans storlek är det
en stor tillgång att dels kunna stå för sin egen energiförsörjning och att även producera ett rejält överskott för export. Att slippa beroendet från import av fossila bränslen utgör en säkerhet för en nation som Bhutan. Vetskapen om att investeringarna i den förnybara energikällan är långsiktiga och hållbara innebär att landet kan se på utbyggnaden av vattenkraften som en omfattande framtidsinvestering.

Bhutan är en liten men stark spelare i hjärtat av det expansiva Asien. Landet har en mycket stor potential när det gäller besöksnäring och naturupplevelser. Men kanske är det viljan att använda sina naturresurser genom en säker, hållbar och effektiv utveckling som kan få världens blickar att vändas mot det lilla landet i Himalaya de kommande åren.

För mer detaljer om protokollet, se hydrosustainability.org.

Relaterat innehåll