This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Policys och ledningssystem

ÅF strävar efter att säkerställa framgångsrik, långsiktig och hållbar utveckling för er och för oss själva.

Våra policys utgör grunden till att möjliggöra detta eftersom de fungerar som introduktion till de nivåer av efterlevnad som krävs för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet – nivåer som är i linje med all relevant lagstiftning samt våra egna och våra kunders förväntningar. För att uppnå en verksamhet som drivs av våra policys har ÅF skapat ett arbetssätt som fokuserar på kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet.

Kvalitet

Det är vår uppgift att uppfylla era behov och kvalitetskriterier. Det gör vi genom en systematisk arbetsmetodik. Vi utvecklar kontinuerligt våra anställdas kunskaper och färdigheter så att vi, i samarbete med er, kan producera bästa möjliga tekniska lösning ur ett kvalitetsperspektiv. Den ständigt pågående förbättringen av våra arbetsmetoder säkerställer vidare en lämplig, adekvat och effektiv kvalitetshantering.

Miljö

Att vara ledande inom teknisk utveckling och tillhandahålla ingenjörs- och konsulttjänster på hög nivå skapar ett stort ansvar för miljön. Detta är sannolikt en av de största utmaningarna i vår tid. Genom att hålla koll på vårt eget ekologiska fotavtryck, t.ex. genom att övervaka våra sammanlagda CO2-utsläpp till följd av vår konsultverksamhet, säkerställer vi att miljötänkande alltid finns inom vår företagskultur. Vi utnyttjar energi- och naturtillgångar på ett effektivt och ekonomiskt sätt i vår dagliga verksamhet och vi strävar efter att förebygga negativa miljöeffekter genom att följa all relevant miljölagstiftning.

Hälsa och säkerhet

Den största tillgången för ett företag som ÅF, som baseras på mänskligt kapital, är dess anställda. Därför är ett proaktivt systematiskt tänkande gällande hälsa och säkerhet en självklarhet. Det är viktigt att få en korrekt bild av var åtgärder behöver sättas in för att vid alla tillfällen säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö. För att uppnå detta samarbetar företagets representanter med de anställda för att göra riskbedömningar inom varje affärsenhet och på varje arbetsplats. Enkäter för att ta reda på hur de anställda trivs används ofta för att kontrollera arbetsförhållandena i syfte att identifiera nödvändiga förbättringar för att alla anställda ska ha en arbetsmiljö som möjliggör för dem att utföra ÅFs tjänster på ett professionellt och säkert sätt.

ÅFs policys

ÅF har ett antal policys och riktlinjer som gäller hållbarhetsarbetet. ÅFs etiska regler (Uppförandekod) är en sammanställning av regler och riktlinjer och utgör grunden för våra aktiviteter och för våra relationer med kunder, affärspartners, anställda och andra intressenter. ÅFs etiska regler gäller i lika mån för anställda och för ÅFs styrelse.

Etiska regler

ÅFs etiska regler beskriver ÅFs företagsvärden och vad som anses utgöra etiska affärsmetoder. De beskriver de allmänna riktlinjer som utgör grunden för våra aktiviteter och för våra relationer med klienter, affärspartners, anställda och andra intressenter.

Hållbarhetspolicy

ÅFs hållbarhetspolicy, (ÅF Sustainability policy) anger de principer enligt vilka företagets kommersiella möjligheter ska bedömas innan affärsprocessen inleds. Den baseras på de tio principerna i FN:s Global Compact, och gäller mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och anti-korruption.

Visselblåsarpolicy

ÅFs visselblåsarpolicy (ÅF Whistleblowing policy) beskriver vad en medarbetare ska göra om han eller hon har rimliga skäl att misstänka avvikelser eller oetiskt beteende i ÅFs affärsaktiviteter och om det inte är möjligt att anmäla situationen till närmaste chef eller om en anmälan ignoreras.

Jämställdhetspolicy

ÅFs jämställdhetspolicy (Equal Treatment) är allmänna riktlinjer som förklarar grunden för jämlikhetssynen inom ÅF, oberoende av kön, etnicitet, ålder, religion eller sexuell läggning.

Resepolicy

Resepolicyn (Travel Policy) innehåller rekommendationer och riktlinjer om hur affärsresor ska genomföras för ÅFs anställda, t.ex. när det gäller transportmetod.

Verksamhetspolicy

ÅFs verksamhetspolicy (Business Operation Policy) förklarar hur ÅF kommer att säkerställa hållbar långsiktig utveckling för såväl våra klienter som för oss själva när det gäller miljö, kvalitet och affärsverksamhet.

Policy om hälsa och säkerhet

ÅF strävar efter att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda, partners och övriga. Läs mer om detta i vår policy om hälsa och säkerhet (Health and Safety Policy).

Policy för partners

ÅFs Policy för partners beskriver hur affärspartners, inklusive leverantörer, underleverantörer, joint venture partners och agenter alltid måste informeras och göras medvetna om koncernens åtaganden och förväntningar i enlighet med ÅFs Business Operations Policy och ÅFs Uppförandekod.

Policydokument