This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Senioren

Som pensionär vill jag fortfarande kunna ta mig överallt, när jag vill. Att köra bil är inte längre aktuellt så jag är beroende av kollektivtrafiken. Den måste vara prisvärd, trygg och anpassad för oss äldre.

Jag vill inte riskera att bli påkörd när jag promenerar i mitt långsamma tempo. Trottoarerna behöver också hållas rena från snö, is, grus och löv för att jag inte ska ramla och slå mig. Samtidigt vill jag inte känna att jag är i vägen för alla andra som har mer bråttom i trafiken.


Jag hoppas att det går att lösa. Helst under min livstid.
 

Alla vinner på tillgängliga system

Infrastruktur som är tillgänglig för olika användare är inte endast ett globalt FN-mål, utan även ett centralt transportpolitiskt mål i Sverige. Alla vinner på tillgängliga system. Tillsammans med den fysiska tillgängligheten behöver tillträde och nyttjande av systemen också vara prisvärd så att ingen utesluts av ekonomiska skäl. Med en tillgänglig kollektivtrafik minskar även de eskalerande kostnaderna för färdtjänst.

Infrastruktur ska inte skapa barriärer 

Infrastruktur håller länge. Därför behöver den, utöver krav på tillgänglighet, trafiksäkerhet och framkomlighet, utformas så att den inte skapar barriärer. Varken fysiskt eller socialt. Breda vägar med mycket trafik och höga hastigheter skapar bullerridåer och oattraktiva miljöer. Med en integrerad trafik som beaktar oskyddade trafikanters villkor kan attraktiva och tillgängliga miljöer skapas då de olika trafikslagen verkar i symbios med varandra. Detta ställer krav på en hållbar och medveten planering och stadsutveckling. Stadsutvecklingen påverkas i allra högsta grad av teknologisk utveckling och samhällstrender som inte alltid är lätta att förutse.

Intelligent trafik i vår tjänst

För att ha en kollektivtrafik som är skräddarsydd för individers behov behöver den bli intelligentare. Intelligent förarlös kollektivtrafik kan komma till dig och åka dit du vill. Utan den mänskliga faktorn kan dessa fordon även vara pålitliga och trafiksäkra, men detta förutsätter att hela trafiksystemet är intelligent och baserat på realtidsinformation. Intelligenta fordon körs på förnybara drivmedel och minimerar utsläpp och buller. Viktigt är också att dessa fordon produceras hållbart så att hela produktion-, distribution- och avfallskedjan inte påverkar miljön.

Ny mobilitet för fler användare

Dagens start- och målpunkter för kollektivresande utesluter många trafikantgrupper som äldre, funktionshindrade, barn och boende utanför tätorter. Intelligent kollektivtrafik kommer närmare start- och målpunkterna och ger ny mobilitet för fler användare. Följdeffekterna kan leda till social inkludering då känslan av meningsfullhet och tillhörighet blir större. Då möjligheterna att ta sig utanför hemmet ökar, ökar också vårt välmående. Det är även välkänt att aktiva färdsätt gynnar hälsan. Men för att folk ska vilja och kunna använda aktiva färdsätt behöver drift och underhåll på gång- och cykelbanor prioriteras.

Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and transborder infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all

FN Global Goal - 9.1