This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Kommunen

Vårt jobb är att planera, bygga och underhålla infrastrukturen i kommunen. Vi är en stor arbetsgivare och ännu större kund till det lokala näringslivet. Vi kan både göda och döda – det ställer krav på oss.

I alla tider har vi planerat för mer bilar och lastbilar. Nu måste vi tänka om och se till att våra medborgare, exempelvis, kan cykla långa distanser och under hela året. Hur vi löser medborgarnas och företagens transportbehov kommer att avgöra hur vi lyckas med vårt hållbarhetsarbete.

Med lagen om offentlig upphandling vill vi kunna säkerställa att våra leverantörer uppfyller tuffa hållbarhetskrav i alla led. Det kan bli mest påtagligt på transportsidan där vi vill ha intelligenta tjänster och fordon som är tysta och miljövänliga.

Vi lovar intressantare kommunfullmäktigesammanträden om det går att ordna.

Kommuner har stort ansvar

Kommunerna ska aktivt förhålla sig till FN:s globala mål. De måste ta ansvar, ligga i framkant och se sin centrala roll i hållbarhetsarbetet. Kommunens fordonsflotta ska inte bidra till miljöutsläpp, buller och trafikfaror. Lösningen kan vara kombinationsfordon som är små, intelligenta och flexibla så att de både kan skjutsa barn till skolan och leverera varor.

Planering efter allas behov

Vid stads- och detaljplanering måste alla trafikantgruppers rättigheter beaktas. I dag planerar man oftast efter bilisternas behov vilket skapar barriäreffekter i städerna. Det hindrar ett integrerat och funktionellt samhälle. Säkrare och attraktivare cykelstråk skulle inte bara gynna de befintliga cyklisterna utan även locka nya grupper att börja cykla. Det är bra för miljön, folkhälsan och samhällsekonomin.

Upphandlingar som verktyg

Att ha med hållbarhetsfaktorn bland huvudkraven i alla upphandlingar och policys kan vara avgörande för att påverka de kommersiella aktörerna. Förutom att ställa krav ska den offentliga sektorn också föra dialog med näringslivet för att komma fram till rätt lösningar. Det är bara så ett hållbart samhälle kan skapas.

Promote public procurement practices that are sustainable, in accordance with national policies and priorities

FN Global Goal - 12.7