This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Hipstern

Jag vill kunna ta mig runt i staden aktivt och snabbt. När jag parkerar min cykel ska den vara skyddad från regn och tjuvar. Jag vill kunna cykla året om och skyddat från biltrafiken utan att behöva ta omvägar. Dessutom vill jag andas in frisk luft, inte avgaser.

Gatan borde upplevas som en trevlig grön mötesplats för människor snarare än en grå transportsträcka. Bort med alla parkerade bilar som tar upp värdefull yta och in med breda trottoarer, träd och bänkar! När bil verkligen behöver användas finns ju praktiska bilpooler som nås via appar.

Jag skulle offra skägg och surdeg om det gick att ordna!

”Bilen gör staden”

Länge har staden och vägarna planerats utifrån fordonens behov, med argumentet att ”bilen gör staden”. Detta har resulterat i barriäreffekter, ohälsosamma livsstilar och förorenad luft. Än i dag är bilen förstahandsval för många. Bilen har många fördelar som folk inte är redo att ge upp förrän det kommer alternativa fordon och transportmedel, bättre vägar och attraktiva gång- och cykelbanor.   

Staden måste prioritera

Den yta som bilen tar i anspråk, vare sig den är i rörelse eller parkerad, gör så att en stor del av staden går förlorad. Är en stad som prioriterar bilar attraktiv när luften blir ohälsosam att andas in? Eller när fordon bidrar till trafikfaror, trängsel och buller? Tillgängliga mobilitetsval och framkomlighet gör en attraktiv stad, inte själva fordonet.

Transportsystemet viktigt för inkludering

Tillgängligheten, attraktiviteten och utbudet av mobilitets­alternativ blir mycket viktiga att vidareutveckla. Innovationer inom olika transportsystem och fordon bidrar inte bara till bättre miljö, det kan också göra så att fler människor känner sig fysiskt och socialt integrerade och tryggare i staden. Det finns tydliga kopplingar mellan tillgänglighet till transportsystemet och den personliga möjligheten på bostads- och arbetsmarknaden.

Bilen som mobilitetstjänst

Ägandet av bilar i urbana miljöer kan diskuteras. Är det rimligt att betala för en bil som står parkerad 96 % av tiden? Vad händer om man går ifrån ägande till att bara använda bilen när man behöver den? Mobiliteten begränsas inte utan bilinnehav, den förstärks då mobilitets­alternativen utökas. Detta sporrar ett hållbart tänkande, då bilen nyttjas effektivare. Bilar blir en mobilitets­tjänst och man betalar endast de gångerna man kör.

Från parkeringsytor till stadsodlingar

Frigörande av parkeringsytor kan vara avgörande för gatornas attraktivitet och framkomlighet och användas till de kapacitetsstarka färdsätten gång‑, cykel- och kollektivtrafik. Nya gröna områden som kan bildas renar luften och dämpar buller. Nya sociala utrymmen gynnar spontan interaktion mellan stadsborna. Parkeringsytor skulle även kunna användas till stadsodlingar eller transportsträckor för smarta leveransfordon. Allt detta skulle bidra till en mer sammanhängande och välmående stad.

By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory, integrated and sustainable human settlement planning and management in all countries 

FN Global Goal - 11.3