This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Så mycket bättre

ÅF+Global Goals

Vi på ÅF vill ge en bild av hur vi i framtiden kan uppnå att transportmiljön, infrastrukturen och staden blir hållbara. Därför har vi tagit fram några olika scenarier, som fokuserar på medborgarna, samhället och näringslivet samt deras kopplingar till transportsystemet och staden. De tittar även på vem som är ansvarig och vad som påverkar målen. För att komma till scenarierna, klicka på de olika rubrikerna i den svarta rutan.

2015 var året då vi fick både ett nytt klimatavtal och FN:s nya hållbarhetsmål för perioden 2016-2030. De utgör utmaningar för oss alla, i alla länder och hos alla aktörer.

ÅF har antagit utmaningarna och kraftsamlar för att visa på nya hållbara och innovativa lösningar. I denna text tolkar vi FN:s hållbarhetsmål och förklarar hur de kan påverka vår mobilitet och våra transporter.

Hållbart – inte hållbarare

Mänskligheten kan inte fortsätta med de konsumtionsvanor, transportsystem och avsaknaden av kretsloppstänkande som finns idag. Om vi gör det har vi sannolikt inte en beboelig planet kvar om några hundra år. Det hjälper inte längre att undvika försämring, nu måste vi gå mot hållbarhet snabbare än vad vi någonsin gjort förut. Vi vet att vi måste ställa om mot fossilfria energisystem, material som går i kretslopp och luft och vatten som är rena. Nu är det en fråga om hur det ska gå till. Hållbart - inte hållbarare - är ledordet.

Globala riktlinjer och mål för de kommande åren

År 2000 etablerade Förenta Nationerna de så kallade Millenniemålen som skulle lösa de största världsproblemen, och ungefär samtidigt insåg de flesta att klimatförändringar stod för dörren om inte radikala förändringar kom till stånd. I september 2015 presenterade FN nya mål, Global Goals, som ska fokusera på att lösa problemen de kommande 15 åren. I december 2015 ägde det stora klimatmötet i Paris rum som satte en ny agenda med hela 195 uppslutande länder. Den globala uppvärmningen ska bromsas till att vara klart under två grader jämfört med förindustriell tid.

Sju mål kopplade till transportsystem

I de nya Global Goals har både städer och transportsystem för första gången framträdande roller. Av de sjutton framtagna målen är sju direkt kopplade till transportsystem, både i städer och på landsbygden. Målen är satta och skrivna på ett sätt som inte lämnar utrymme för avvägningar, balanserade mål eller mål utan större ambitioner. De flesta målen är istället absoluta, tydliga, ambitiösa och mätbara. Detta ger oss en unik plattform att stå på då vi planerar och genomför de förändringar som måste komma till stånd.

Holistiska lösningar

Det står klart att de nya globala målen enbart kan nås genom nya lösningar, innovationer och nya tankesätt. Det står lika klart att vi inte längre kan tänka i gamla banor och se olika egenskaper och mål isolerade från varandra. För första gången kan vi se en mening med begreppet holistiska lösningar, där vi samtidigt ser till att vi klarar alla de mål som måste uppnås. I den nya tiden är transportsystem på en och samma gång tysta, rena, säkra, fossilfria, effektiva och attraktiva. Samtidigt tar de mindre plats, skapar bättre hälsa och är till för alla.

Det är nu det gäller

Vi lever i en tid då teknologi, digitalisering och mobilitet är viktigare än någonsin. Innovationer inom färdmedel och infrastruktur har skapat bättre förutsättningar för ökad mobilitet genom tiderna. Detta har bidragit till ökad tillgänglighet och effektivitet. Baksidan är gigantiska miljöbelastningar samt fysiska, sociala och ekonomiska barriärer som bidrar till ett ohållbart samhälle. Vi kan inte tänka i samma banor som för 40 år sedan då städer och infrastrukturen planerades utifrån biltrafikens behov. Det är nu det gäller. När det fortfarande finns en chans att göra någonting åt detta enorma problem, som omfattar oss alla och som även kommer att påverka framtida generationer om inga åtgärder tas.

Transportpolitiska mål ska styra

Saker går i rätt riktning, vilket tyder på att hållbarhet, särskilt inom transportsystem, har blivit en prioriterad fråga. Sveriges riksdag har beslutat om transportpolitiska mål som ska styra åtgärder och satsningar i det svenska trafiksystemet. Riksdagens övergripande mål för transportpolitiken är att ’säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet’. Utöver det övergripande målet finns två övriga mål: hänsynsmålet och funktionsmålet, som innefattar tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa. ’I tillgänglighetsmålet lyfts att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.’ Samtidigt ska tillgängligheten äga rum inom ramen för hänsynsmålet, det vill säga miljö, säkerhet och hälsa. Sannolikt behövs dock en översyn av den svenska transportpolitikens mål med hänsyn till FN:s Global Goals.

Mobil utan bil

Oslo har satt upp målet att bli bilfritt, vilket betyder att alla stadens privatbilar kommer att förbjudas i centrum till senast år 2019. Detta kommer öka efterfrågan på hållbara transportsätt för de 90 000 som är bosatta utanför centrala Oslo. Vidare kan man se i Sverige att Malmö vill bli bäst på hållbar stadsutveckling, främst kopplat till social hållbarhet och hälsa, samt reduktioner av barriärer. Malmö vill ha ett samhälle fritt från sociala och fysiska segregationer. Det är en samhällstrend att bilen börjar ses som en tjänst, som går att nå via en app. Det går att vara mobil utan att äga en bil.

Bilbranschens nollvision

Volvo Personvagnar har en vision om att ingen dödas eller blir allvarligt skadad i, eller av, en ny Volvo år 2020. Deras långsiktiga mål är att utforma bilar som inte kraschar. Detsamma gäller Mercedes och Toyota.

Från produkter till tjänster

Städer, industrier och tjänsteföretag börjar tänka i nya banor, där transporter och tillgänglighet är tjänster, och inte produkter. Där vi kan ta vara på automatisering, robotteknik, digitalisering, materialutveckling och i kombination med nya levnadsmönster skapa helt nya lösningar. Urbaniseringen, företags sociala ansvarstagande, kompakta städer och viljan att ha men inte äga är i kombination med teknikutvecklingen det som ska ge oss rena, säkra, hälsosamma och attraktiva transportsystem.

Träffa oss på Smarta städer 28-29 november