This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF AB Bokslutskommuniké januari - december 2014

För mer information:  
Jonas Wiström, VD och koncernchef 
Stefan Johansson, CFO
Viktor Svensson, Informationschef
+46 70 608 12 20
+46 70 224 24 01
+46 70 657 20 26


Fjärde kvartalet 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 376 (2 291) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till 229 (274) MSEK
 • Rörelseresultat exkl engångsposter uppgick till 205 (220) MSEK
 • Rörelsemarginalen exkl engångsposter var 8,6 (9,6) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 171 (207) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,21 (2,69) kronor


Januari - december 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 805 (8 337) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till 756 (722) MSEK
 • Rörelseresultat exkl engångsposter uppgick till 747 (724) MSEK
 • Rörelsemarginalen exkl engångsposter var 8,5 (8,7) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 553 (525) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 7,16 (6,70) kronor
 • Styrelsen föreslår en utdelning för år 2014 på 3,50 (3,25) kronor


Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelseresultat, exklusive engångsposter, uppgick till 747 (724) MSEK för helåret 2014, vilket är det högsta årsresultatet i ÅFs historia. Kassaflödet var starkt och tillväxten uppgick till 5,6 procent. För det fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet, exklusive engångsposter, till 205 (220) MSEK och rörelsemarginalen var 8,6 (9,6) procent. ÅFs kassaflöde var starkt även i kvartal fyra. Aktiviteten i den svenska industrisektorn var lägre än förväntat under slutet av året.

Tillväxten uppgick till 4,5 procent i det fjärde kvartalet, justerat för försäljningen av det ryska dotterbolaget Lonas, med en kalendermässigt svag decembermånad. Högst tillväxt, cirka 8 procent, levererade division Infrastructure genom fortsatta framgångar på marknaden och en hög rekryteringstakt av nya ingenjörer. Totalt är ÅF idag över 7 100 högt kvalificerade medarbetare med pågående projekt i 80-talet länder. ÅFs nätverk har växt till att omfatta 25 000 kvalificerade underkonsulter.

Att divisionerna Industry och Infrastructure fortsatte leverera tvåsiffriga marginaler, trots en något försvagad marknad för Industry, är tillfredsställande. Det är även glädjande att ett flertal strukturella och organisatoriska förändringar inom division International nu börjar ge effekt. International uppvisade tillväxt, justerat för avyttringen av Lonas, och mer än fördubblade det underliggande resultatet jämfört med i fjol. Marginalen steg till 7,6 procent i fjärde kvartalet. Technology fortsatte verka på marknader med olika förutsättningar beroende på bransch och geografi. Rörelsemarginalen uppgick till 7,5 (8,5) procent.

De sammantagna utsikterna för 2015 är försiktigt optimistiska. Marknaden för infrastruktur bedöms vara fortsatt stark. Marknadsutsikterna för energiinvesteringar i Sverige har försämrats medan de är oförändrade i övriga världen. Utsikterna för industrimarknaden är fortsatt svårbedömda.

ÅFs mål är att vara mest lönsamt, av de närmast jämförbara bolagen i branschen och uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel. Detta skall kombineras med tillväxt, såväl organiskt som genom bolagsförvärv. Under fjolåret introducerades nya långsiktiga mål som bland annat innebär att ÅF skall omsätta minst 2 miljarder euro år 2020.


Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 10 februari 2015 kl 08.00.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk