This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF AB Delårsrapport januari - juni 2014

För mer information:

Jonas Wiström, VD och koncernchef     +46 70 608 12 20
Stefan Johansson, CFO +46 70 224 24 01
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

Andra kvartalet 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 281 (2 152) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till 207 (153) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 9,1 (7,1) procent
 • Rörelseresultat exkl engångsposter uppgick till 207 (191) MSEK
 • Rörelsemarginalen exkl engångsposter var 9,1 (8,9) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 154 (107) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,00 (1,35) kronor
 

Första halvåret 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 556 (4 277) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till 408 (319) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 8,9 (7,5) procent
 • Rörelseresultat exkl engångsposter uppgick till 408 (374) MSEK
 • Rörelsemarginalen exkl engångsposter var 8,9 (8,7) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 303 (227) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 3,92 (2,87) kronor
 

Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelseresultat exklusive engångsposter ökade med över 8 procent till 207 (191) MSEK under det andra kvartalet. Det är det högsta resultat ÅF redovisat hittills under ett andra kvartal - och detsamma gäller för första halvåret ackumulerat. Rörelsemarginalen steg till 9,1 (8,9) procent i det andra kvartalet. Noterbart är att andra kvartalet innehöll tre färre arbetsdagar jämfört med årets första kvartal.

Omsättningstillväxten uppgick till 6 procent, varav drygt 2 procent var organisk tillväxt, i det andra kvartalet. Justerat för ÅF Ryssland, vars försäljning varit vikande under det senaste året, uppgick tillväxten till närmare 8 procent varav 4 procent organiskt. På grund av svag lönsamhet och otillräckliga synergier har en överenskommelse träffats om att avyttra det ryska dotterbolaget Lonas med verkan från och med juli 2014 (se separat pressmeddelande 2014-07-11). Försäljningen bedöms få en positiv effekt på ÅFs lönsamhet framöver.

ÅF har, efter försäljningen i Ryssland, cirka 7 000 högt kvalificerade medarbetare med ett starkare och mer komplett ingenjörserbjudande än någonsin tidigare. Till detta kan ÅF erbjuda kunderna cirka 20 000 ingenjörer i ett eget och unikt partnernärverk. Ett bevis på vår styrka är att ÅF fortsätter att vinna större och större förtroende hos kunderna och andelen projektåtaganden ökar och utgör i dag cirka 60 procent av vår affär, vilket följer strategin att skapa mervärde för våra kunder genom långsiktiga och nära samarbeten.

Högst lönsamhet i kvartalet levererade division Infrastructure följt av Industry med rörelsemarginaler om 12,4 (13,3) procent respektive 10,6 (11,3) procent. Det är klart tillfredsställande att två divisioner, med över hälften av ÅFs samlade personalstyrka, fortsätter att visa hög tillväxt, marginaler över 10 procent och en stark orderingång. I slutet av andra kvartalet bevisade sig division Infrastructure återigen som en ledande aktör på marknaden för nordisk infrastruktur- och samhällsutveckling genom att vinna Trafikverkets förtroende såsom teknisk huvudkonsult för fas 1 av Ostlänken, Sveriges första höghastighetsjärnväg.

Division Technology verkade på en fortsatt långsamt förbättrad marknad för avancerad Produktutveckling & IT och ökade rörelsemarginalen från 7,0 till 7,6 procent. Division International redovisade en rörelsemarginal om 3,3 (7,6) procent. Den vikande lönsamheten har sin förklaring i fortsatt svaga resultat i Ryssland och Spanien, samt engångskostnader för ett kostnadsbesparingsprogram (Spanien) i kvartal två. Mot bakgrund av nu vidtagna åtgärder i både Ryssland och Spanien har framtidsutsikterna för division International förbättrats.

Utsikterna för ÅF-koncernen för det andra halvåret 2014 är försiktigt optimistiska. Marknaden för infrastruktur uppskattas vara fortsatt stark samtidigt som marknadsläget för industrin är bättre jämfört med för ett år sedan. Energimarknaden fortsätter att präglas av en låg investeringsnivå i Europa, medan möjligheterna är fortsatt goda på marknaderna i Asien och Sydamerika.

ÅFs viktigaste mål är att vara mest lönsamt, av de närmast jämförbara bolagen i branschen och uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel. Detta skall kombineras med tillväxt - såväl organiskt som via bolagsförvärv. I början av 2014, vid ÅFs årliga kapitalmarknadsdag, introducerades nya långsiktiga mål som bland annat innebär att ÅF skall omsätta minst 2 miljarder Euro år 2020.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 11 juli klockan 11.00.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk