This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Kommuniké från ÅFs årsstämma 2014

För mer information:
Viktor Svensson, Informationschef             +46 70 657 20 26

Måndagen den 5 maj 2014 hölls årsstämma i ÅF AB (publ) på koncernens huvudkontor i Solna.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och moderbolaget för 2013. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Utdelning

Årsstämman godkände den föreslagna utdelningen till aktieägarna om SEK 6,50 per aktie. Som avstämningsdag för utdelning beslutades torsdagen den 8 maj 2014. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tisdagen den 13 maj 2014.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag omvalde årsstämman Marika Fredriksson, Anders Narvinger, Björn O Nilsson, Maud Olofsson, Joakim Rubin, Kristina Schauman och Anders Snell som styrelseledamöter och Staffan Jufors valdes som ny styrelseledamot. Årsstämman valde Anders Narvinger som ny styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode, inräknat ersättning för utskottsarbete, skall utgå med totalt 2 765 000 kronor till styrelsens ledamöter som inte är anställda i ÅF. Arvodet skall fördelas med 600 000 kronor till styrelseordföranden och med 260 000 kronor till var och en av övriga sju styrelseledamöter. Arvode för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 90 000 kronor till ordföranden och 45 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter. För arbete i ersättnings-utskottet utgår arvode med 75 000 kronor till ordföranden och 45 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter.

Revisor

Revisionsbolaget Ernst & Young, med Hamish Mabon som huvudansvarig, utsågs till bolagets revisor fram till slutet av årsstämman 2015.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman principerna för lön och annan ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare.

Prestationsrelaterat aktieprogram

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att anta Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014. Programmet omfattar högst 250 000 aktier av serie B. Anställda som deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 kommer att kunna spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av sin bruttolön för köp av aktier av serie B på Nasdaq OMX Stockholm under en 12-månaders period. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom ÅF-koncernen fortsätter under den tiden, kommer den anställde att tilldelas ett motsvarande antal aktier av serie B vederlagsfritt. Utöver ordinarie matchning i enlighet med ovan kommer ytterligare, resultatbaserad, prestationsmatchning av aktier.

Styrelsens bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2015, besluta om förvärv och överlåtelse av högst 250 000 egna aktier av serie B på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet erfordras för leverans av aktier till deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 och för att säkra därmed sammanhängande kostnader. Bemyndigandet enligt ovan innefattar även rätt att förvärva eller överlåta det högre antal aktier som kan följa av omräkning vid split.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigades för tiden intill nästa årsstämma att fatta beslut om dels förvärv av egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm respektive förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna.

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2015, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B för genomförande av årsstämmorna 2010, 2011 och 2013 beslutade Prestationsrelaterade Aktieprogram. Förvärv får ske endast på Nasdaq OMX Stockholm och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Högst 140 000 aktier av serie B får överlåtas till deltagare i Prestationsrelaterade Aktieprogram 2010-2013. Vidare skall bolaget äga rätt att, före årsstämman 2015, på Nasdaq OMX Stockholm överlåta högst 50 000 aktier av innehavet i syfte att täcka vissa utgifter för programmet, i huvudsak sociala avgifter. Bemyndigandet innefattar även rätt att förvärva eller överlåta det högre antal aktier som kan följa av omräkning vid split.

Bemyndigande om nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades också att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma besluta om nyemission av B-aktier mot betalning med apportegendom eller, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning. Genom sådan nyemission skall aktiekapitalet kunna ökas genom utgivande av aktier på marknadsmässiga villkor, dock skall antalet nyemitterade aktier sammanlagt högst uppgå till 3 000 000, motsvarande en ökning av aktiekapitalet i bolaget med högst 15 000 000 kronor. Bemyndigandet innefattar även rätt att emittera det högre antal aktier som kan följa av omräkning vid split.

Uppdelning av aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att varje aktie ska delas upp i två. Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om avstämningsdag samt att vidta de smärre förändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB. Styrelsen har beslutat att avstämningsdag ska vara 17 juni 2014.

Konstituerande styrelsemöte

Styrelsen beslutade att till ledamöter i ersättningskommittén utse Marika Fredriksson, Anders Narvinger (ordförande) och Anders Snell. Vidare beslutade styrelsen att till ledamöter i revisionsutskottet utse Anders Narvinger, Joakim Rubin och Kristina Schauman (ordförande).

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.