This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF AB Delårsrapport januari - mars 2014

För mer information:

Jonas Wiström, VD och koncernchef +46 70 608 12 20
Stefan Johansson, CFO +46 70 224 24 01
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

Första kvartalet 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 276 (2 125) MSEK
  • Rörelseresultat uppgick till 200 (166) MSEK
  • Rörelsemarginalen var 8,8 (7,8) procent
  • Rörelseresultat exkl engångsposter uppgick till 200 (183) MSEK
  • Rörelsemarginalen exkl engångsposter var 8,8 (8,6) procent
  • Resultat efter skatt uppgick till 149 (121) MSEK
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 3,83 (3,04) kronor

Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelseresultat ökade till 200 (166) MSEK under det första kvartalet 2014. Det är det högsta resultat ÅF redovisat hittills under ett första kvartal, även beaktat att fjolårets första kvartal belastades med 17 MSEK i omstruktureringskostnader. Rörelsemarginalen ökade till 8,8 (7,8) procent i kvartalet. Den förbättrade lönsamheten har sin huvudförklaring i något ökad debiteringsgrad samt synergier från genomförda förvärv.

Tillväxten för ÅF-koncernen uppgick till 7 procent i första kvartalet, varav 3 procent var organisk tillväxt. Justerat för ÅF Ryssland, vars försäljningsvolymer var fortsatt vikande, växte ÅF med drygt 12 procent i första kvartalet, 8 procent organiskt. ÅF är i dag över 7 000 högt kvalificerade medarbetare med ett starkare och mer komplett ingenjörserbjudande till kund än någonsin tidigare. Till detta kan ÅF erbjuda kunderna cirka 20 000 ingenjörer i ett unikt nätverk.

ÅFs marknad, undantaget Ryssland och Spanien, fortsatte att gradvis förbättras under det första kvartalet. Högst lönsamhet levererade divisionerna Infrastructure och Industry med rörelsemarginaler om 11,9 (13,9) respektive 10,1 (8,0) procent. Noterbart var att Industry kunde kombinera stigande lönsamhet med en tillväxt på över 20 procent i kvartalet. Division Technology levererade en oförändrad marginal på 8,6 (8,6) procent, likväl en ökning jämfört med fjärde kvartalet i fjol. International förbättrade marginalen till 4,0 (2,4) procent. Tillväxten i division International var dock negativ på grund av ett fortsatt försämrat efterfrågeläge i Ryssland och Spanien.

Utsikterna för återstoden av 2014 bedöms fortsatt som försiktigt optimistiska. Marknaden för infrastruktur uppskattas vara fortsatt stark samtidigt som marknadsläget för industrin är mer positivt än för ett år sedan. Energimarknaden fortsätter att präglas av en låg investeringsnivå i Europa men med bättre utsikter på marknaderna i Asien och Sydamerika.

Intresset för ÅF som arbetsgivare är fortsatt mycket starkt. I början på april placerade sig ÅF på Randstad Awards lista över Sveriges 20 mest attraktiva arbetsgivare - alla branschkategorier. Randstad Awards är världens största oberoende employer branding-undersökning. För ÅF, som kunskapsföretag, är möjligheten till att kunna rekrytera de bästa ingenjörerna en avgörande framgångsfaktor. I syfte att ytterligare stärka ÅF som attraktiv arbetsgivare lanseras en strategisk satsning och process, Even Odds, för att fortsätta och avsevärt öka andelen kvinnliga chefer och medarbetare i bolaget.

ÅFs viktigaste mål är att vara mest lönsamt, av de närmast jämförbara bolagen, i branschen och uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel. Detta skall kombineras med tillväxt - såväl organiskt som via bolagsförvärv. I slutet av första kvartalet, vid ÅFs kapitalmarknadsdag, introducerades nya långsiktiga mål som bland annat innebär att ÅF skall omsätta minst 2 miljarder euro år 2020.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 5 maj klockan 11.00.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk