This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF AB Delårsrapport januari - september 2013

För mer information:
Jonas Wiström, VD och koncernchef +46 70 608 12 20
Stefan Johansson, CFO +46 70 224 24 01
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

Tredje kvartalet 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 770 (1 183) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till 130 (75) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 7,4 (6,3) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 92 (54) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,30 (1,49) kronor

Januari - september 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 046 (3 949) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till 449 (324) MSEK
 • Rörelseresultat exkl integrationskostnader uppgick till 504 (324) MSEK
 • Rörelsemarginalen exkl integrationskostnader var 8,3 (8,2) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 319 (236) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 8,05 (6,87) kronor

Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelseresultat ökade med drygt 70 procent till 130 (75) MSEK under det tredje kvartalet. Förbättringen beror i huvudsak på genomförda förvärv, organisk tillväxt och en fortsatt stark utveckling för division Industry och Infrastructure där efterfrågan på ÅFs tjänster ökar i takt med de investeringar som görs i Skandinavien. ÅFs rörelsemarginal uppgick till 7,4 (6,3) procent.

ÅFs marknad var - sammantaget - svagt förbättrad jämfört med för ett år sedan, vilket gav utslag i en något högre debiteringsgrad. Industriinvesteringarna var något ökande samtidigt som marknaden för infrastruktur var oförändrat stark. Tillväxten för division Infrastructure var drygt 30 procent och rörelsemarginalen steg till 9,2 (7,3) procent i tredje kvartalet. Även division International vidhöll den positiva resultattrenden och marginalen förbättrades till 7,5 (3,3) procent. Divisionerna Technology och Industry redovisade en något lägre rörelsemarginal jämfört med samma period föregående år, delvis på grund av en betydande satsning på kompetensutveckling under tredje kvartalet.

Satsningen på den norska marknaden, som växer starkt, fortsätter. Under kvartalet träffades en överenskommelse om att förvärva Kåre Hagen AS med en omsättning på 100 MNOK. ÅF har nu en verksamhet i Norge som proforma omsätter cirka 700 MNOK med fortsatta tillväxtambitioner.

Det tredje kvartalet har inte belastats med integrationskostnader för Epsilon eller andra förvärv. Integrationen av Epsilon avslutades, enligt plan, per utgången av andra kvartalet och kostnadssynergierna bedöms överstiga 80 MSEK årligen med full effekt från 2014. Samgåendet har betydligt förstärkt ÅFs kunderbjudande och bland annat resulterat i en stor order från Volvo Cars i det tredje kvartalet.

ÅFs tillväxt var cirka 50 procent i det tredje kvartalet. ÅF har idag 7 000 högt kvalificerade medarbetare, i 20-talet länder, och ett nätverk med 17 000 oberoende konsulter. Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare och det är därför glädjande att ÅFs attraktivitet som arbetsgivare aldrig varit starkare. Den 8 oktober utsågs ÅF till att vara Sveriges näst mest populära arbetsgivare i "Karriärbarometern 2013/2014", enligt Universum. Totalt deltog 3 700 yrkesverksamma ingenjörer i studien. I tredje kvartalet utsågs ÅF även till en topp-20 arbetsgivare i Europa, enligt Universum. Det är en stor tillgång att varumärket är starkt och bolaget ÅF är en ideal arbetsgivare för ingenjörer både i Sverige och internationellt.

Det övergripande målet kvarstår: ÅF skall fortsätta leverera lönsamhet i toppskiktet av branschen och växa med cirka 15 procent per år. Ambitionen är att växa via organisk tillväxt och förvärv till ungefär lika delar.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2013 kl 11:00

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk