This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF AB Delårsrapport januari - juni 2013

För mer information:
Jonas Wiström, VD och koncernchef +46 70 608 12 20
Stefan Johansson, CFO +46 70 224 24 01
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

Andra kvartalet 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 152 (1 359) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till 153 (122) MSEK
 • Rörelseresultat exkl integrationskostnader uppgick till 191 (122) MSEK
 • Rörelsemarginalen exkl integrationskostnader var 8,9 (9,0) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 107 (90) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,70 (2,66) kronor

Januari - Juni 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 277 (2 766) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till 319 (249) MSEK
 • Rörelseresultat exkl integrationskostnader uppgick till 374 (249) MSEK
 • Rörelsemarginalen exkl integrationskostnader var 8,7 (9,0) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 227 (182) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 5,75 (5,38) kronor

Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelseresultat, exklusive integrationskostnader, ökade med drygt 50 procent till 191 (122) MSEK under det andra kvartalet. Integrationskostnaden för Epsilon, som förvärvades i slutet av 2012, uppgick till totalt 55 MSEK, varav återstående 38 MSEK belastade det andra kvartalet. Därutöver påverkades resultatet av en reaförlust om 6 MSEK relaterat till en avyttring av aktier i ett intressebolag i Spanien.

Kostnadssynergierna, relaterade till förvärvet av Epsilon, bedöms överstiga 80 MSEK årligen med full effekt från 2014. Epsilon verkar sedan den 1 januari under ÅFs varumärke och samordningen av konsultrörelsen har utvecklats väl. Samgåendet har väsentligen förstärkt ÅFs marknadsposition och möjligheten till att göra större kundåtaganden inom industrin och FoU-intensiva branscher.

ÅFs rörelsemarginal, inklusive integrationskostnader, uppgick till 7,1 (9,0) procent under det andra kvartalet. Rensat för integrationskostnader var marginalen 8,9 (9,0) procent. Den lägre marginalen har sin huvudförklaring i en något lägre debiteringsgrad inom divisionerna Industry och Technology jämfört med samma period i fjol.

Vid en jämförelse med årets första kvartal kunde en viss förbättring noteras i marknaden. Industri- och energiinvesteringarna var svagt ökande samtidigt som marknaden för infrastruktur var oförändrat stark. Detta ledde till att ÅFs debiteringsgrad steg under det andra kvartalet jämfört med inledningen på året. Bedömningen är att den långsamma förbättringen av marknaden kommer att fortsätta framöver.

Tillväxten för ÅF-koncernen uppgick till över 50 procent i andra kvartalet, varav huvuddelen är hänförlig till förvärven av Epsilon och norska Advansia. Den organiska tillväxten uppgick till 9 procent.

Högst lönsamhet i andra kvartalet redovisade division Infrastructure med en rörelsemarginal om 13,0 (10,8) procent. Rörelsevinsten steg med över 60 procent under god tillväxt. Glädjande var även att Industry, under stark organisk tillväxt, ökade resultatet snabbare än väntat jämfört med årets första tre månader, och uppnådde en rörelsemarginal om 10,9 (12,1) procent. Division International verkade på en fortsatt relativt svag marknad i Europa, men kunde ändå vidhålla den positiva lönsamhetstrenden. Rörelsemarginalen uppgick till 7,5 (5,1) procent. Technology märkte av ett mer blandat efterfrågeläge och levererade en rörelsemarginal om 7,0 (8,0) procent.

ÅFs viktigaste mål är att fortsätta prestera lönsamhet i toppskiktet av branschen - oavsett konjunkturläge. Bolaget har i dag över 7 000 högt kvalificerade medarbetare och ett nätverk med 17 000 oberoende konsulter. Ambitionen är att skapa värde genom fortsatt tillväxt, såväl organiskt som genom nya bolagsförvärv. 

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 12 juli 2013 kl 08.30.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk