This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Rapport från ÅFs årsstämma den 26 april 2013

För mer information:
Viktor Svensson, Informationschef+46 70 657 20 26

Fredagen den 26 april 2013 ägde ÅF AB:s årsstämma rum i koncernens huvudkontor i Frösunda.

Fastställande av räkenskaperna samt utdelning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och moderbolaget för 2013, samt att utdelningen till aktieägarna ska vara 5 kronor och 50 öre per aktie (totalt 214 621 742 kronor). Som avstämningsdag för utdelning beslutades torsdagen den 2 maj 2013. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tisdagen den 7 maj 2013.

Val av styrelse och arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Dinkelspiel, Anders Narvinger, Björn O Nilsson, Joakim Rubin, Kristina Schauman, Anders Snell och Lena Treschow Torell, samt nyvaldes Marika Fredriksson och Maud Olofsson. Johan Glennmo och Dan Olofsson hade undanbett sig omval. Ulf Dinkelspiel omvaldes till styrelsens ordförande.

Marika Fredriksson är född 1963. Hon har en Master of Business Administration från svenska handelshögskolan i Helsingfors och har tidigare suttit i bolagsledningarna för Volvo Construction Equipment, Autoliv och Gambro.

Marika Fredriksson har inget aktieinnehav i ÅF.

Maud Olofsson är född 1955. Hon har tidigare varit partiordförande för Centerpartiet, Sveriges närings- och energiminister under åren 2006-2011 samt Sveriges vice statsminister under åren 2006-2010. Maud Olofsson är styrelseledamot i LKAB, Creades AB, Arise Windpower AB och Diös Fastigheter AB.

Maud Olofsson har inget aktieinnehav i ÅF.

Revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Lars Träff som huvudansvarig revisor, omvaldes med en mandatperiod som sträcker sig fram till och med årsstämman 2014.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 2 895 000 kronor (inklusive arvode för utskottsarbete) för tiden intill nästa årsstämma, att fördelas med 550 000 kronor till styrelseordföranden och 250 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd inom ÅF-koncernen. För arbete i revisionsutskottet beslöts arvode om 90 000 kronor till ordföranden och 45 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda inom ÅF-koncernen. För arbete i ersättningsutskottet beslöts arvode om 75 000 kronor till ordföranden och 45 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda inom ÅF-koncernen. Vidare beslutades att revisorsarvoden ska utgå enligt särskild räkning.

Valberedning

Årsstämman beslöt att valberedningen ska bestå av representanter för minst tre och högst fem av de röstmässigt största aktieägarna (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti, jämte styrelsens ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare de utsetts av ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Personalkonvertibel

Det beslutades att ÅF AB upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 200 000 000 kronor genom emission av konvertibler. Om konverteringskursen vid emissionstillfället skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en utspädning efter full konvertering med mer än 2 procent av aktiekapitalet, ska dock det maximala lånebeloppet minskas så att den maximala utspädningen blir 2 procent. Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella belopp.

Teckningsberättigade ska vara anställda i ÅF-koncernen i Sverige.

Medarbetarna ska garanteras en tilldelning som varierar mellan 20 000 kr och   1 000 000 kr, medan högsta möjliga tilldelning varierar mellan 60 000 kr och   3 000 000 kr.

Samtidigt beslöts, för att motverka den utspädning konverteringen annars kan resultera i, att styrelsen av årsstämman bemyndigas att förvärva så många aktier som tecknade konvertibler kan konverteras till, samt att stämman beslutar om att minska aktiekapitalet motsvarande de aktier som på så sätt återköps.

Prestationsrelaterat Aktieprogram

Årsstämman beslutade om inrättande av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013 omfattande endast medarbetare utanför Sverige. Programmet omfattar högst 80 000 aktier av serie B. Anställda som deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013 kommer att kunna spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av bruttoersättningen för köp av aktier av serie B på Nasdaq OMX Stockholm under en 12-månaders period. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom ÅF-koncernen fortsätter under den tiden, kommer den anställde att tilldelas ett motsvarande antal aktier av serie B vederlagsfritt. Utöver ordinarie matchning i enlighet med ovan kommer ytterligare, resultatbaserad, prestationsmatchning av aktier.

Styrelsens bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2013, besluta om förvärv och överlåtelse av högst 80 000 egna aktier av serie B på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Sådant bemyndigande erfordras för leverans av aktier till deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013 och för att säkra därmed sammanhängande kostnader.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

a)Styrelsen bemyndigades för tiden intill nästa årsstämma att fatta beslut om dels förvärv av egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm respektive förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna.
b)Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2013, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B för genomförande av årsstämmorna 2010-2012 beslutade Prestationsrelaterade Aktieprogram. Förvärv får ske endast på Nasdaq OMX Stockholm och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Högst 100 000 aktier av serie B får överlåtas till deltagare i Prestationsrelaterade Aktieprogram 2010-2012. Vidare skall bolaget äga rätt att, före årsstämman 2014, på Nasdaq OMX Stockholm överlåta högst 30 000 aktier av innehavet i syfte att täcka vissa utgifter för programmet, i huvudsak sociala avgifter.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades också att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma besluta om nyemission av B-aktier mot betalning med apportegendom eller, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning. Genom sådan nyemission skall aktiekapitalet kunna ökas genom utgivande av aktier på marknadsmässiga villkor, dock skall antalet nyemitterade aktier sammanlagt högst uppgå till 3 000 000, motsvarande en ökning av aktiekapitalet i bolaget med högst 15 000 000 kronor.

Konstituerande styrelsemöte

Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman omvaldes Lena Treschow Torell som styrelsens vice ordförande. Styrelsen beslutade också att till ledamöter i ersättnings­kommittén omvälja Ulf Dinkelspiel (ordförande), Lena Treschow Torell, Anders Narvinger samt nyvälja Anders Snell. Vidare beslutade styrelsen att till ledamöter i revisionsutskottet utse omvälja Ulf Dinkelspiel, Kristina Schauman (ordförande) och nyvälja Joakim Rubin.


Informationsavdelningen
ÅF AB

Fullständiga förslag till bolagsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på ÅFs hemsida www.afconsult.com


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag 7000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.