This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF AB Delårsrapport januari - mars 2013

För mer information:
Jonas Wiström, VD och koncernchef  +46 70 608 12 20
Stefan Johansson, CFO   +46 70 224 24 01
Viktor Svensson, Informationschef   +46 70 657 20 26


Första kvartalet 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 125 (1 407) MSEK
  • Rörelseresultat uppgick till 166 (127) MSEK
  • Rörelseresultat exkl integrationskostnader uppgick till 183 (127) MSEK
  • Rörelsemarginalen exkl integrationskostnader var 8,6 (9,0) procent
  • Resultat efter skatt uppgick till 121 (92) MSEK
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 3,04 (2,72) kronor


Kommentar av VD Jonas Wiström:
ÅFs rörelseresultat exklusive integrationskostnader ökade med 44 procent till 183 (127) MSEK under det första kvartalet 2013. Integrationskostnaderna i första kvartalet var 17 MSEK. Det första kvartalet innehöll två färre arbetsdagar jämfört samma kvartal i fjol, vilket beräknas ha påverkat resultatet negativt med cirka 20 MSEK.

Epsilon, som förvärvades i slutet av 2012, verkar sedan den 1 januari under ÅFs varumärke och samordningen av konsultrörelsen utvecklas väl. Samgåendet har väsentligt stärkt ÅFs marknadsposition och möjligheten till att ta större åtaganden inom FoU-intensiva branscher. Arbetet med att realisera kostnadssynergier löper över förväntan. Bedömningen är att kostnadssynergierna kommer att överstiga 75 MSEK per år, jämfört med tidigare estimerade 50 MSEK. För att nå dessa ytterligare synergier beräknas den totala integrationskostnaden uppgå till cirka 50 MSEK, jämfört med tidigare kommunicerat 30 MSEK. Dessa kommer att belasta det första halvårets resultat.

ÅFs rörelsemarginal exkl integrationskostnader uppgick till 8,6 (9,0) procent under första kvartalet. Den något lägre marginalen har sin huvudförklaring i en svagare efterfrågan vad gäller industri- och energiinvesteringar jämfört med samma period i fjol.

Tillväxten för ÅF-koncernen uppgick till cirka 50 procent i det första kvartalet, varav huvuddelen är hänförlig till förvärven av Epsilon och norska Advansia. Den organiska tillväxten var 2 procent och justerat för antal arbetsdagar 5 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var svagare än normalt på grund av rörelsekapitaluppbyggnad framför allt inom division Infrastructure.

Högst lönsamhet redovisade division Infrastructure med en rörelsemarginal om 13,8 (12,2) procent. Rörelseresultatet steg med cirka 50 procent under god tillväxt. Industry och Technology märkte av ett försvagat efterfrågeläge och levererade rörelsemarginaler om 7,6 (11,0) procent respektive 8,3 (12,1) procent. Division International noterade en fortsatt svag marknad i Europa. Rörelsemarginalen var 3,1 (2,0) procent.

Marknadsutsikterna för återstoden av 2013 är varierande. Marknaden för infrastruktur bedöms vara god medan marknadsutsikterna för industri- och energiinvesteringar är mer svårbedömda.

Intresset för ÅF som arbetsgivare är fortsatt mycket starkt. I mars utsågs ÅF till att vara konsultbranschens mest attraktiva arbetsgivare och en topp-10 arbetsgivare i Sverige, alla kategorier, enligt Sveriges ingenjörsstudenter (Universum).

ÅFs viktigaste mål är att fortsätta prestera lönsamhet i toppskiktet av branschen - oavsett konjunkturläge. Bolaget har idag 7 000 högt kvalificerade medarbetare och ett nätverk med 17 000 obereoende konsulter. Ambitionen är att fortsätta växa med lönsamhet, såväl organiskt som genom nya bolagsförvärv.



Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 26 april 2013 klockan 11.00.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.


Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk