This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF AB Bokslutskommuniké januari - december 2012

För mer information:
Jonas Wiström, VD och koncernchef +46 70 608 12 20
Stefan Johansson, CFO +46 70 224 24 01
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

Fjärde kvartalet 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 847 (1 457) MSEK
  • Rörelseresultat uppgick till 156 (148) MSEK
  • Rörelsemarginalen var 8,5 (10,2) procent
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 3,23 (3,11) kronor


Januari - december 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 796 (5 124) MSEK
  • Rörelseresultat uppgick till 481 (426) MSEK
  • Rörelsemarginalen var 8,3 (8,3) procent
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 10,13 (9,07) kronor
  • Styrelsen föreslår en utdelning för år 2012 på 5,50 (5,00) kronor


Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelseresultat för fjärde kvartalet blev det högsta i ÅFs historia. Resultatet uppgick till 156 (148) MSEK.

Rörelsemarginalen uppgick till 8,5 (10,2) procent för kvartalet. För helåret var marginalen 8,3 (8,3) procent. Den lägre marginalen i fjärde kvartalet har sin huvudsakliga förklaring i externa transaktionskostnader, om cirka 13 MSEK, för förvärven av Epsilon och Advansia, samt ett försämrat projektutfall i division International.

Glädjande är att debiteringsgraden, trots en tuffare marknad, fortsatte att stiga, samt att kassaflödet var starkt. Tillväxten uppgick till 27 procent i det fjärde kvartalet, varav 7 procent var organisk tillväxt.

Högst lönsamhet under fjärde kvartalet redovisade division Industry med en rörelsemarginal om 13,0 (14,0) procent. Infrastructure ökade vinsten med 75 procent och levererade en rörelsemarginal om 12,3 (10,3) procent. Technology redovisar en rörelsemarginal om 10,7 (12,0) procent i fjärde kvartalet. Division International noterade en fortsatt relativt svag marknad i Europa. Rörelsemarginalen var 5,9 (6,4) procent.

ÅF har väsentligt förstärkt sin marknadsposition via förvärven av Epsilon (29 november) med drygt 1 600 medarbetare och norska Advansia (1 oktober) med över 100 medarbetare under fjärde kvartalet. Båda förvärven följer strategin om att ÅF skall vara nummer ett eller två på de marknader som vi verkar. Med Epsilon, blir ÅF en ledande aktör på marknaden även för avancerad produktutveckling - och med Advansia förstärks division Infrastructure inom området projektledning i Norge och Sverige. Integrationen av bägge förvärven utvecklas enligt plan.

Marknadsutsikterna för ÅF 2013 varierar. Marknaden för infrastruktur bedöms fortsatt stark medan marknadsutsikterna för industri- och energiinvesteringar är mer osäkra.

ÅFs viktigaste mål är att fortsätta prestera lönsamhet i toppskiktet av branschen - oavsett konjunkturläge. Bolaget har i dag cirka 6 900 högt kvalificerade medarbetare och ambitionen är att fortsätta växa med lönsamhet, såväl organiskt som genom nya bolagsförvärv.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474


Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 5 februari 2013 klockan 11.00.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.


Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk