This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF fullföljer samgåendet med Epsilon samt beslutar om apportemission

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

ÅF fullföljer samgåendet med Epsilon samt beslutar om apportemission

ÅF AB ("ÅF") har den 29 november 2012 fullföljt det tidigare offentliggjorda samgåendet med Epsilon Holding AB (publ) ("Epsilon"). ÅF har förvärvat samtliga aktier i Epsilon från Danir AB ("Danir") mot vederlag bestående av dels en nettoskuldsjusterad kontantdel om cirka 842 miljoner kronor, dels 5 985 915 nyemitterade ÅF-aktier av serie B.

Med anledning av att vederlaget för förvärvet betalas delvis i form av nyemitterade ÅF-aktier av serie B, har ÅF:s styrelse i samband med fullföljd av förvärvet beslutat att, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 19 november 2012, emittera 5 985 915 ÅF-aktier av serie B till Danir. Genom emissionen kommer ÅF:s aktiekapital att öka med 29 929 575 kronor. Antalet aktier av serie B kommer att öka från 32 450 126 aktier till 38 436 041 aktier. De nya B-aktierna kommer att motsvara cirka 14,9 procent av kapitalet och 11,0 procent av rösterna i ÅF efter emissionens genomförande. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 4 december 2012.

Vid extra bolagsstämma den 19 november 2012 valdes Dan Olofsson och Johan Glennmo, villkorat av förvärvets fullföljd, till nya styrelseledamöter i ÅF. I och med att förvärvet nu fullbordats inträder Dan Olofsson och Johan Glennmo i ÅF:s styrelse, varefter styrelsen består av följande stämmovalda ledamöter: Ulf Dinkelspiel (ordförande), Lena Treschow Torell (vice ordförande), Johan Glennmo, Eva-Lotta Kraft, Anders Narvinger, Björn O Nilsson, Dan Olofsson, Joakim Rubin, Kristina Schauman och Anders Snell.

Informationsavdelningen

ÅF AB

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2012 klockan 16:30.

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag 5 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.