This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF och Epsilon går samman och bildar ett av norra Europas ledande teknikkonsultbolag

Styrelserna för ÅF AB (publ) ("ÅF") och Epsilon Holding AB (publ) ("Epsilon") offentliggör idag ett samgående mellan ÅF och Epsilon ("Transaktionen"). Samgåendet skapar ett av norra Europas ledande teknikkonsultbolag. Samgåendet motiveras av en stark industriell logik då ÅF och Epsilon i stora delar har en gemensam kultur och kompletterar varandra väl vad avser teknisk expertis, tjänsteerbjudande, kundbas och geografisk täckning. Den nya ÅF-koncernen skulle under de senaste tolv månaderna ha haft en årsomsättning om cirka 7,8 miljarder kronor[1].

  • ÅF och Epsilon är två av Nordens ledande teknikkonsultbolag och samgåendet förstärker ytterligare ÅF:s erbjudande inom industriell process och produktionsautomation (Industry) samt skapar den ledande leverantören inom avancerad produktutveckling (Technology) på sin marknad.
  • Samgåendet möjliggör för bolagen att kombinera och på så sätt stärka sina erbjudanden till befintliga och nya kunder bland annat inom attraktiva tillväxtområden såsom tekniska beräkningar och inbyggda system (embedded systems).
  • Epsilons omsättning de senaste tolv månaderna uppgick till cirka 2,1 miljarder kronor och rörelseresultatet uppgick till cirka 200 miljoner kronor. Den organiska tillväxten i omsättningen har sedan 2009 i genomsnitt uppgått till cirka 32 procent årligen.
  • Effekten på vinst per aktie för den nya ÅF-koncernen skulle under de senaste nio månaderna ha uppgått till cirka 12 procent[2] utan beaktande av synergier. ÅF och Epsilon bedömer att synergierna kommer att överstiga 100 miljoner kronor.
  • Samgåendet genomförs genom att ÅF förvärvar Epsilon. Köpeskillingen består av en initial köpeskilling om cirka 1 700 miljoner kronor (enterprise value), bestående av kontant betalning om 850 miljoner kronor och 5 985 915 nyemitterade B-aktier i ÅF. Dessutom tillkommer en tilläggsköpeskilling som maximalt kan uppgå till 1 100 miljoner kronor[3]. Kontantdelen av den initiala köpeskillingen är föremål för nettoskuldsjustering.
  • I samband med Transaktionen blir Dan Olofsson med familj[4], som är ensamma ägare till Epsilon, röstmässigt näst störste ägare i ÅF med 11,0 procent av rösterna och kapitalmässigt störste ägare i ÅF med 14,9 procent av kapitalet.
  • Epsilons nuvarande VD, Mats Boström tillträder som chef för divisionen ÅF Technology och kommer att ingå i koncernledningen för ÅF.
  • Transaktionens genomförande är villkorad av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter samt godkännande från extra bolagsstämma i ÅF som kommer att hållas den 19 november 2012.
  • Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse och CapMan, som tillsammans innehar 21,8 procent av kapitalet och 45,0 procent av rösterna i ÅF, har uttalat sitt stöd för Transaktionen och har även åtagit sig att rösta för erforderliga beslut vid den extra bolagsstämman i ÅF.
 
Presskonferens i dag kl. 11.00 på ÅFs huvudkontor på Frösundaleden 2 i Solna

"Idag är en stor dag för samtliga medarbetare i ÅF och Epsilon. Tillsammans skapar vi ett av norra Europas ledande teknikkonsultbolag med en stark plattform för framtida lönsam tillväxt. Vi på ÅF har över åren lärt känna Epsilon väl och vi är mycket imponerade av bolagets verksamhet och ledning. Vi kompletterar varandra väl och har till stora delar en gemensam kultur som vi nu kommer att utveckla vidare. Affären innebär att vi tillsammans blir en starkare leverantör till våra kunder och en bättre och mer utvecklande arbetsplats för våra anställa. Det här är en industriellt logisk affär för båda parter där vi båda kommer att kunna dra nytta av respektive parts styrkor. För ÅF:s del innebär affären att vi nu även inom Technology blir nummer ett och därmed blir nummer ett eller två inom samtliga fokusområden på den skandinaviska marknaden samt att vi får en god balans mellan koncernens divisioner", säger Jonas Wiström, VD och koncernchef i ÅF.

"Jag är mycket glad över att kunna medverka till denna strukturaffär mellan två framgångsrika bolag. Jag känner sedan flera år väl till ÅF och dess ledning och mina intryck är mycket positiva. Efter att under 26 år byggt upp Epsilon, ser jag ett värde i denna nya utvecklingsfas för bolaget. Det är den industriella logiken i att vi kompletterar varandra väl som utgjort grunden för denna affär. Det gör att vi kan skapa starkare erbjudanden till kunderna, en bra utvecklingsmiljö för våra medarbetare och mervärden för aktieägarna. Bolagens ledningar har haft en omfattande dialog. Slutsatsen härav är att det finns mycket goda förutsättningar för att detta samgående kommer att utvecklas väl. Som blivande långsiktig ägare i ÅF ser jag och familjen med tillförsikt fram emot den fortsatta gemensamma resan. Jag är övertygad om att vi tillsammans med alla engagerade medarbetare som ser möjligheterna kan skapa något ännu bättre av två fina bolag," säger Dan Olofsson, ägare till Epsilon.

Motiv för samgåendet

ÅF har som långsiktigt mål att omsätta cirka en miljard euro år 2015, vilket innebär en genomsnittlig tillväxt om cirka 16 procent per år. Härutöver har bolaget som målsättning att vara den mest lönsamma aktören bland jämförbara bolag med en rörelsemarginal om 10 procent över en konjunkturcykel samt en nettoskuld som ej överstiger 40 procent av eget kapital över tiden.

För att nå de långsiktiga målen har ÅF fastlagt en strategi att vara nummer ett eller två på de marknader där bolaget är verksamt. Tillväxten ska drivas till hälften genom förvärv och till hälften genom organisk tillväxt.

Samgåendet mellan ÅF och Epsilon ligger därför mycket väl i linje med ÅF:s strategi. Genom samgåendet förstärks ÅF Industrys marknadsposition medan ÅF Technology blir en ledande aktör på sin marknad. ÅF och Epsilon verkar på en marknad där ÅF ser en god långsiktig marknadstillväxt. Kundbasen breddas och andelen överlappande kunder är begränsad. Bolagens expertområden kompletterar varandra väl och samgåendet kommer möjliggöra för den nya ÅF-koncernen att erbjuda ett mer komplett utbud av tjänster och expertis till den kombinerade befintliga kundbasen som helhet såväl som till nya kunder.

På senare år har Epsilon utvecklat sin affärsmodell genom att lansera ett koncept för underkonsulter benämnt partnerkonceptet ("Partnerkonceptet"). Partnerkonceptet innebär att Epsilon knyter till sig ett nätverk av underkonsulter i ett samarbete, som erbjuder fördelar för såväl bolaget, kunderna som underkonsulterna. Partnerkonceptet har rönt stor framgång och ger Epsilon förmågan att snabbt kunna anpassa sig till ökad efterfrågan med begränsad risk och en låg kapitalbindning. Konceptet är en fullt ut integrerad del av Epsilons verksamhet och erbjudande till sina kunder. Genom att fortsätta utveckla Partnerkonceptet och integrera det i ÅF:s verksamhet, erbjuds kunderna ett bredare utbud av kompetens för att kunna hantera stora volymer med korta ledtider. Detta bedöms öka tillväxtmöjligheterna för ÅF. Epsilon har cirka 1 600 medarbetare och cirka 14 000 partners. Sammantaget ger detta en kraftfull leveranskapacitet, vilket driver tillväxt. Sedan 2010 har intäkterna på rullande tre månaders basis från Partnerkonceptet mer än femdubblats. Epsilon har sedan 2009 haft en genomsnittlig organisk tillväxt om cirka 32 procent årligen. De senaste tre årens rörelsemarginal har i genomsnitt varit 8,9 procent.

Sammanfattningsvis bedömer bolagsledning och styrelse i såväl ÅF som Epsilon att samgåendet kommer att stärka bolagets marknadsposition och konkurrenskraft. Vidare kommer den nya ÅF-koncernen att kunna leverera ett mer komplett och förbättrat utbud av tjänster till sina kunder. Transaktionen bedöms komma att skapa betydande aktieägarvärde genom ökad vinst per aktie.

Den nya ÅF-koncernen

Den nya ÅF-koncernen skulle under de senaste tolv månaderna ha haft en omsättning om cirka 7,8 miljarder kronor[5] med totalt cirka 6 800 anställda. Bolaget stärker sin geografiska ställning framför allt i Sverige.

Epsilons konsultverksamhet kommer till cirka 80 procent att integreras i divisionen Technology och resterande andel kommer att ingå i divisionen Industry.

Partnerkonceptet kommer att införas i ÅF:s samtliga divisioner.

Ledning

Mats Boström, VD i Epsilon sedan 2004, kommer att bli chef för divisionen Technology samt ansvarig för det divisionsöverskridande Partnerkonceptet. Mats Boström kommer att ingå i ÅF:s koncernledning och rapportera direkt till ÅF:s VD och koncernchef, Jonas Wiström.

Synergier

ÅF och Epsilon bedömer att synergierna uppgår till ett belopp överstigande 100 miljoner kronor. Av dessa synergier bedöms cirka 50 miljoner kronor komma att realiseras genom kostnadsbesparingar. Utöver kostnadsbesparingar förväntas betydande positiva effekter genom att försäljningssynergier realiseras och genom att Epsilons Partnerkoncept integreras i ÅF. Realiserandet av synergierna underlättas av en såväl geografisk som kulturell närhet mellan bolagen, där majoriteten av konsulterna inom berörda divisioner är anställda i Sverige. ÅF:s och Epsilons företagsledningar har genom tidigare erfarenhet god kunskap om varandras respektive bolag och marknadssegment.

Den fulla effekten av synergierna bedöms uppnås inom de närmaste tre åren. Integrationskostnader för att realisera synergierna bedöms komma att uppgå till cirka 30 miljoner kronor och kommer framför allt att belasta resultatet under 2013. Kostnader relaterade till Transaktionen bedöms uppgå till i storleksordningen 20 miljoner kronor, vilket kommer att belasta resultatet under 2012.

Finansiell information

Den nedan presenterade finansiella informationen har ej reviderats eller på annat sätt granskats av respektive bolags revisorer. Information är hämtad ur respektive bolags redovisning, vilket innebär att det kan finnas skillnader vad gäller redovisningsprinciper. Den kombinerade finansiella informationen utgör en ren sammanläggning av denna finansiella information för de olika verksamheterna för de olika perioderna i syfte att illustrera den nya ÅF-koncernens omsättning och resultat under antagandet att verksamheterna ingått i samma koncern från början av respektive period.

Sammanläggningen bygger på en hypotetisk situation och ska inte ses som en proformaredovisning då endast en grov justering har skett för förvärvet. Inga justeringar har skett för effekter av olika redovisningsprinciper och transaktionskostnader.

Framtida synergieffekter har inte beaktats.

Resultaträkning

Miljoner kronor ÅF Epsilon Justering Kombinerat
januari - september 2012
Nettoomsättning 3 949 1 555 5 504
EBITDA 364 151 515
EBITDA-marginal, % 9,2 9,7 9,4
EBITA 331 149 480
EBITA-marginal, % 8,4 9,6 8,7
EBIT 324 149 -15 458
EBIT-marginal, % 8,2 9,6 8,3
oktober 2011 - september 2012
Nettoomsättning 5 406 2 072 7 478
EBITDA 527 202 729
EBITDA-marginal, % 9,7 9,7 9,7
EBITA 481 200 681
EBITA-marginal, % 8,9 9,6 9,1
EBIT 472 200 -20 652
EBIT-marginal, % 8,7 9,6 8,7

Den 7 september 2012 offentliggjorde ÅF via pressmeddelande att man förvärvat det norska bolaget Advansia AS ("Advansia") med verksamhet inom infrastrukturella projekt. Transaktionen genomfördes den 1 oktober 2012 och reflekteras sålunda inte i siffrorna ovan.

En sammanläggning på motsvarande sätt som ovan med beaktande av förvärvet av Advansia skulle resultera i en kombinerad nettoomsättning om 7 817 miljoner kronor, en kombinerad EBITA om 740 miljoner kronor och en kombinerad EBIT om 709 miljoner kronor för de senaste tolv månaderna, dvs 1 oktober 2011 - 30 september 2012.

ÅF:s nettoskuldsättningsgrad (nettoskuld/eget kapital) bedöms efter Transaktionens genomförande samt efter förvärvet av Advansia att uppgå till cirka 30 procent. Detta är väl i linje med ÅF:s långsiktiga mål om en nettoskuldsättning understigande 40 procent över tiden. Per 30 september 2012 hade ÅF en nettokassa uppgående till 191 miljoner kronor.

Ägarstruktur

Efter genomförandet av Transaktionen och Apportemissionen[6] kommer Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse att inneha 13,6 procent av kapitalet och 36,4 procent av rösterna. Danir kommer att inneha 14,9 procent av kapitalet och 11,0 procent av rösterna och övriga aktieägare kommer att inneha 71,5 procent av kapitalet och 52,6 procent av rösterna. Tabellen nedan visar de fem största aktieägarna per 28 september 2012 justerat för Apportemissionen.

Dan Olofsson med familjs avsikt är att långsiktigt kvarstå som ägare i ÅF. Styrelse och ledning ser positivt på detta.

Aktieägare A-aktier B-aktier % av kapital % av röster
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse 1 602 876 3 832 576 13,6 36,4
Dan Olofsson med familj 5 985 915 14,9 11,0
Swedbank Robur fonder 2 866 027 7,2 5,3
Nordea fonder 2 092 948 5,2 3,8
CapMan Oyj 2 000 000 5,0 3,7
Övriga aktieägare 6 000 21 658 575 54,1 39,8
Summa 1 608 876 38 436 041 100 100

Transaktionen i korthet

Samgåendet

ÅF och Danir har den 17 oktober 2012 ingått ett avtal för att skapa ett av norra Europas ledande teknikkonsultbolag. Samgåendet kommer att genomföras genom att ÅF förvärvar samtliga aktier i Epsilon från Danir.

Vederlaget

Köpeskillingen kommer att bestå av en initial köpeskilling om cirka 1 700 miljoner kronor samt en tilläggsköpeskilling som maximalt kan uppgå till 1 100 miljoner kronor.

Den initiala köpeskillingen ska erläggas dels genom ett kontantbelopp om 850 miljoner kronor, vilket belopp kommer att justeras med Epsilons nettoskuld, dels genom 5 985 915 nyemitterade B-aktier i ÅF motsvarande ett värde om cirka 850 miljoner kronor, baserat på en kurs per aktie om 142 kronor i enlighet med förvärvsavtalet ("Apportemissionen"). ÅF:s styrelse kommer att föreslå att en extra bolagsstämma beslutar om att bemyndiga styrelsen att besluta om Apportemissionen, innebärande att 5 985 915 nya B-aktier i ÅF emitteras till Danir mot betalning i form av Danirs aktier i Epsilon. De nya B-aktierna som emitteras kommer att motsvara cirka 14,9 procent av kapitalet och 11,0 procent av rösterna i ÅF efter Apportemissionen.

Tilläggsköpeskillingens storlek är i huvudsak beroende av storleken på EBIT 2014 för divisionerna ÅF Technology och ÅF Industry, i vilka Epsilon kommer att ingå, samt Epsilons EBIT för 2012. Tilläggsköpeskillingen ska betalas kontant i februari 2015.

Om EBIT 2014 i divisionerna ÅF Technology och ÅF Industry, i vilka Epsilon kommer att ingå, understiger 626 miljoner kronor kommer tilläggsköpeskillingen att utfalla till ett belopp om maximalt 340 miljoner kronor. Detta belopp kan komma att reduceras beroende på utfallet av Epsilons EBIT 2012.

Om EBIT 2014 i divisionerna ÅF Technology och ÅF Industry uppgår till 626 miljoner kronor utfaller tilläggsköpeskillingen till ett belopp om 400 miljoner kronor. Detta motsvarar en EBIT-tillväxt om 144 miljoner kronor[7] eller cirka 30 procent (det vill säga en årlig genomsnittlig tillväxt om cirka 12 procent).

Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 1 100 miljoner kronor. Maximal tilläggsköpeskilling utgår under förutsättning att det kombinerade EBIT 2014 i divisionerna ÅF Technology och ÅF Industry uppgår till 823 miljoner kronor, vilket motsvarar en organisk ökning med cirka 341 miljoner kronor[8] eller cirka 71 procent (det vill säga en årlig genomsnittlig tillväxt om cirka 27 procent).

Villkor för Transaktionens fullföljande

Transaktionens fullföljande förutsätter att extra bolagsstämma i ÅF fattar beslut om att ändra bolagsordningen för att möjliggöra för Apportemissionen, godkänna styrelsens beslut om förvärv av Epsilon, bemyndiga ÅF:s styrelse att besluta om Apportemissionen samt välja Dan Olofsson och Johan Glennmo (son till Dan Olofsson och för närvarande styrelseordförande i Epsilon) till nya styrelseledamöter i ÅF från den tidpunkt då ÅF tillträder aktierna i Epsilon intill nästa årsstämma. Härutöver är Transaktionen villkorad av att godkännande erhålls av relevanta konkurrensmyndigheter. Den extra bolagsstämman i ÅF kommer att hållas den 19 november 2012 (se vidare separat pressmeddelande innehållande kallelse till bolagsstämman).

Finansiering i samband med Transaktionen

I samband med Transaktionen avser ÅF att ta upp ny bankfinansiering, från Handelsbanken och SEB, uppgående till 900 miljoner kronor med en löptid om 3 år. 

Extra bolagsstämma

Styrelsen för ÅF har beslutat kalla till extra bolagsstämma den 19 november 2012. Den extra bolagsstämman föreslås bland annat godkänna styrelsens förslag om att ändra bolagsordningen för att möjliggöra Apportemissionen, godkänna styrelsens beslut om förvärv av Epsilon samt bemyndiga ÅF:s styrelse att besluta om Apportemissionen. Styrelsen för ÅF rekommenderar enhälligt aktieägarna i ÅF att besluta i enlighet med styrelsens förslag.

Till följd av de förändringar i ägarstrukturen som Apportemissionen medför (se avsnitt Ägarstruktur ovan) har styrelsen i ÅF gjort bedömningen att det vore fördelaktigt att Epsilons ägare blir respresenterade i ÅF:s styrelse. Valberedningen har beslutat att inte lämna något förslag avseende styrelseval till den extra bolagsstämman. Detta givet att aktieägarna ännu ej tagit ställning till Transaktionen och den begränsade tiden fram till bolagsstämman. Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse och CapMan, som tillsammans innehar 21,8 procent av kapitalet och 45,0 procent av rösterna i ÅF, har mot denna bakgrund föreslagit, under förutsättning att ÅF:s förvärv av Epsilon fullföljs, att styrelsen i ÅF utökas med två ledamöter genom att föreslå att Dan Olofsson och Johan Glennmo nyväljs till ledamöter i ÅF:s styrelse.

För ytterligare information hänvisas till separat pressmeddelande innehållande kallelse till extra bolagsstämman.

Stöd från aktieägare

Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse och CapMan, som tillsammans innehar 21,8 procent av kapitalet och 45,0 procent av rösterna i ÅF, har uttalat sitt stöd för Transaktionen och har även åtagit sig att rösta för ovan angivna förslag till den extra bolagsstämman. Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse har vidare åtagit sig gentemot Danir att verka för och om valberedningen i ÅF så föreslår rösta för att två av Danir utsedda personer väljs till styrelseledamöter i ÅF vid efterföljande bolagsstämmor i ÅF fram till och med bolagets årsstämma 2013.

Avtal mellan Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse och Danir

Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse och Danir har den 17 oktober 2012 ingått ett avtal avseende aktier i ÅF. Genom avtalet har Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse åtagit sig gentemot Danir att, under vissa förutsättningar, byta A-aktier i ÅF mot B-aktier i ÅF (dock maximalt 78 000 A-aktier under en period om 7 år), om Danirs innehav i ÅF annars skulle understiga 10 procent av samtliga röster i ÅF av annan anledning än att Danir överlåtit aktier i ÅF. Om Danir efter genomfört byte önskar överlåta A-aktie i ÅF ska sådan A-aktie först erbjudas Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse till förköp.

Preliminär tidplan

Indikativa tidpunkter för Transaktionen anges nedan.

19 november 2012 Extra bolagsstämma i ÅF
23 november 2012 Godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter förväntas erhållas
30 november 2012 Förväntat datum för genomförande av Transaktionen och Apportemissionen till Danir

Rådgivare

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till ÅF i samband med Transaktionen. HDR Partners är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Danir i samband med Transaktionen.

Stockholm den 18 oktober 2012
ÅF AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2012 klockan [08.00].

Presskonferens idag, torsdagen den 18 oktober kl 11.00 (CET), för ytterligare information

Med anledning av Transaktionen arrangerar ÅF en presskonferens idag, torsdagen den 18 oktober 2012, klockan 11.00 (CET) på ÅF:s huvudkontor, Frösundaleden 2, Solna med Ulf Dinkelspiel, ÅF:s styrelseordförande, Jonas Wiström, VD och koncernchef för ÅF samt Dan Olofsson, ägare till Epsilon och Mats Boström, VD och koncernchef för Epsilon.

För mer information:

Jonas Wiström, VD och koncernchef ÅF, +46 10 505 00 95
Stefan Johansson, ekonomi- och finansdirektör ÅF, +46 10 505 10 40
Viktor Svensson, informationschef ÅF, +46 10 505 12 01
Dan Olofsson, ägare till Epsilon, +46 703 792254
Mats Boström, VD och koncernchef Epsilon, +46 703 79 07 45

ÅF i korthet

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. ÅF erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag cirka 5 000 medarbetare. Basen finns i Europa, men verksamheten och kunderna finns i hela världen. Omsättningen för de senaste tolv månaderna, dvs 1 oktober 2011 - 30 september 2012 uppgick till cirka 5,4 miljarder kronor. ÅF är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

För mer information besök: www.afconsult.com

Epsilon i korthet

Epsilon är ett av Skandinaviens ledande konsultföretag inom forskning och utveckling med särskilt fokus på produktutveckling för Sveriges ledande exportföretag. Med sina cirka 1 600 anställda och cirka 14 000 oberoende partners i olika nätverk erbjuder Epsilon tjänster och lösningar inom flera olika branscher, till exempel energi, fordon, telekom, läkemedel, medicinteknik, IT, life science, offshore och övrig industri. Epsilon är verksamt i de skandinaviska länderna med 26 kontor i Sverige och två i Norge. Epsilons nettoomsättning för de senaste tolv månaderna, dvs 1 oktober 2011 - 30 september 2012, uppgick till cirka 2,1 miljarder kronor.

Epsilons Partnerkoncept innebär att bolaget arbetar med ett brett nätverk av underkonsulter bestående av oberoende partners och specialister. För partneraffären är Epsilon ensam avtalspart mot kund (uppdragsgivare) och anlitar i sin tur medlemmar ur nätverket. Modellen gör det möjligt att erbjuda uppdragsgivaren ett stort urval av specialiserade konsulter. Det breddade utbudet av kompetenser och tillgång till rätt konsult på rätt plats har gjort att nätverksaffären historiskt sett haft en stark tillväxt och nu utgör cirka 36 procent av Epsilons omsättning.
För mer information besök: www.epsilon.nu

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar ÅF:s aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Transaktionen och Apportemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om ÅF anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan ÅF inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. ÅF gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Detta pressmeddelande har publicerats på svenska och engelska. Vid skillnader i innehåll mellan den svenska och den engelska versionen ska den svenska versionen gälla.

--------------------------------

[1] Siffran avser 1 oktober 2011 - 30 september 2012 inklusive ÅF:s förvärv av Advansia. Den kombinerade finansiella informationen utgör en ren sammanläggning av denna finansiella information för de olika verksamheterna för att ge en indikation på den nya ÅF-koncernens omsättning och resultat under antagandet att verksamheterna ingått i samma koncern från början av respektive period och ska inte ses som en proformaredovisning.

[2] Antaganden: skattesats om 26,3% och en marknadsmässig ränta.

[3] För information om villkoren för tilläggsköpeskillingen, se avsnittet nedan med rubriken Vederlaget.

[4] Genom Danir AB ("Danir").

[5] Siffran avser 1 oktober 2011 - 30 september 2012 inklusive ÅF:s förvärv av Advansia. Den kombinerade finansiella informationen utgör en ren sammanläggning av denna finansiella information för de olika verksamheterna för att ge en indikation på den nya ÅF-koncernens omsättning och resultat under antagandet att verksamheterna ingått i samma koncern från början av respektive period och ska inte ses som en proformaredovisning.

[6] Definieras nedan i avsnitt med rubriken Vederlaget.

[7] Jämfört med EBIT LTM som för Epsilon per 30 september 2012 uppgick till 200 miljoner kronor och EBIT LTM för ÅF Technology som per 30 september 2012 uppgick till 89 miljoner kronor samt EBIT LTM för ÅF Industry som per 30 september 2012 uppgick till 194 miljoner kronor.

[8] Jämfört med EBIT LTM som för Epsilon per 30 september 2012 uppgick till 200 miljoner kronor och EBIT LTM för ÅF Technology som per 30 september 2012 uppgick till 89 miljoner kronor samt EBIT LTM för ÅF Industry som per 30 september 2012 uppgick till 194 miljoner kronor.