This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF AB Delårsrapport januari - september 2012

För mer information:

VD och koncernchef Jonas Wiström, +46 70 608 12 20
CFO Stefan Johansson, +46 70 224 24 01
Informationschef Viktor Svensson, +46 70 657 20 26

Tredje kvartalet 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 183 (1 130) MSEK 

  • Rörelseresultat uppgick till 75 (67) MSEK 

  • Rörelsemarginalen var 6,3 (5,9) procent 

  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,49 (1,38) kronor 


Januari - september 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 949 (3 667) MSEK 

  • Rörelseresultat uppgick till 324 (278) MSEK 

  • Rörelsemarginalen var 8,2 (7,6) procent 

  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 6,87 (5,95) kronor 

Kommentar av VD Jonas Wiström:

Det tredje kvartalet präglades av en fortsatt god marknad för huvudparten av ÅFs verksamhet. Konjunkturen i de Skandinaviska länderna var fortsatt god medan efterfrågebilden i övriga Europa var generellt sett svagare. Sammantaget är marknadsutsikterna övervägande positiva även om det rådande läget i världsekonomin utgör en ökande osäkerhetsfaktor.

ÅFs rörelseresultat steg till 75 (67) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 6,3 (5,9) procent.

Tillväxten, rensat för valutaeffekter, var drygt 7 procent, varav merparten härrörde från organisk tillväxt. För Skandinavien var motsvarande siffra drygt 10 procent. ÅF passerade 5 000 kvalificerade medarbetare, i 20-talet länder, i det tredje kvartalet och vår attraktivitet som arbetsgivare är fortsatt stark. Den 11 oktober utsågs ÅF till att vara en av Sveriges fem populäraste arbetsgivare i "Karriärbarometern 2012/2013", enligt Universum. Totalt deltog 3 000 yrkesverksamma ingenjörer i studien.

ÅFs resultatförbättring förklaras främst av en något stigande debiteringsgrad samt av en fortsatt resultatökning inom division Infrastructure. Divisionsresultatet mer än fördubblades, samtidigt som marknadspositionen stärktes ytterligare via förvärvet av det norska ledande projektledningsföretaget Advansia. Även division Industry fortsatte uppvisa goda resultat med en rörelsemarginal på över 10 procent. Division Technology noterade en viss avmattning inom Telekom, vilket gjorde att lönsamheten minskade något för tredje kvartalet.

Division International South redovisade förbättrad lönsamhet i kraft av högre sysselsättning, inte minst inom kärnkraft, medan resultatet för International North minskade, främst, till följd av en relativt stor projektnedskrivning. Från och med det fjärde kvartalet 2012 integreras dessa divisioner i en nybildad division, International, under ledning av Roberto Gerosa (se separat pressmeddelande). Huvudfokus blir att öka lönsamheten till samma nivåer som ÅF-koncernen i sin helhet.

Det övergripande målet kvarstår: ÅF skall fortsätta leverera lönsamhet i toppskiktet av branschen och växa med cirka 15 procent per år. Ambitionen är att växa via organisk tillväxt och förvärv till ungefär lika delar.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2012 klockan 13.30.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk