This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF AB Delårsrapport januari - juni 2012

För mer information:

VD och koncernchef Jonas Wiström, +46 70 608 12 20
CFO Stefan Johansson, +46 70 224 24 01
Informationschef Viktor Svensson, +46 70 657 20 26

Andra kvartalet 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 359 (1 297) MSEK
  • Rörelseresultat uppgick till 122 (111) MSEK
  • Rörelsemarginalen var 9,0 (8,5) procent
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,66 (2,30) kronor


Första halvåret 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 766 (2 537) MSEK
  • Rörelseresultat uppgick till 249 (211) MSEK
  • Rörelsemarginalen var 9,0 (8,3) procent
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 5,38 (4,57) kronor

Kommentar av VD Jonas Wiström:

Det andra kvartalet präglades av en fortsatt god efterfrågan på ÅFs konsulttjänster i Norden och Baltikum. På övriga internationella marknader var konjunkturläget mer varierande.

ÅFs rörelseresultat steg till 122 (111) MSEK och rörelsemarginalen blev totalt 9,0 (8,5) procent.

Den viktigaste orsaken till resultatförbättringen var en viss ökning av debiteringsgraden i kombination med sänkta kostnader. Noterbart var att division Infrastructure växte med cirka 18 procent och ökade resultatet med 60 procent. Även division Industry fortsatte leverera bra resultat - rörelsemarginalen var 12 procent. Division Technologys lönsamhet påverkades av nedläggningskostnader i andra kvartalet.

Resultatnivåerna för divisionerna International North och International South var ännu inte tillfredsställande, men något bättre än föregående kvartal. Trenden på marknaden har också förbättrats, undantaget Ryssland.

ÅFs kassaflöde var fortsatt starkt - främst tack vare en fortsatt minskad kapitalbindning.

Tillväxten för ÅF-koncernen uppgick till 4,5 procent. Rensat för ÅF Ryssland, där volymerna i projektleveranserna varierar betydligt mellan kvartal, var tillväxten drygt 10 procent, varav huvuddelen härrörde från organisk tillväxt. ÅF har i dag 5 000 kvalificerade medarbetare i 20-talet länder och vår attraktivitet som arbetsgivare har aldrig varit starkare.

Den övergripande målsättningen kvarstår: ÅF skall fortsätta leverera lönsamhet i toppskiktet av branschen och växa med cirka 15 procent per år. Ambitionen är att växa via organisk tillväxt och förvärv till ungefär lika delar. En stark balansräkning ligger till grund för denna.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 13 juli 2012 klockan 08.30.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk