This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Rapport från ÅFs årsstämma den 7 maj 2012

För mer information:
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

Måndagen den 7 maj 2012 ägde ÅF AB:s årsstämma rum i koncernens huvudkontor i Frösunda.

Fastställande av räkenskaperna samt utdelning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och moderbolaget för 2012, samt att utdelningen till aktieägarna ska vara 5 kronor per aktie (totalt 168 375 010 kronor). Som avstämningsdag för utdelning beslutades torsdagen den 10 maj 2012. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tisdagen den 15 maj 2012.

Val av styrelse och arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Dinkelspiel, Eva-Lotta Kraft, Anders Narvinger Björn O Nilsson, Anders Snell och Lena Treschow Torell, samt nyvaldes Kristina Schauman och Joakim Rubin. Patrik Enblad och Helena Skåntorp hade undanbett sig omval. Ulf Dinkelspiel omvaldes till styrelsens ordförande.

Joakim Rubin är född 1960. Han har civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola. Joakim Rubin är Senior Partner på det finska riskkapitalbolaget CapMan och har tidigare bland annat varit ansvarig för Corporate Finance och Debt Capital Markets på Handelsbanken.  Han är styrelseledamot i Intrum Justitia AB, Proffice AB och BB Tools.

Joakim Rubin har inget aktieinnehav i ÅF.

Kristina Schauman är född 1965. Hon har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Kristina Schauman har tidigare varit ekonomi och finansdirektör för bland annat OMX, Carnegie och Apoteket AB, finanschef på Investor AB samt styrelseledamot i bland annat Vasakronan AB och Apotekets pensionsstiftelse. Hon är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Apoteket AB och är även ledamot i Rädda Barnens Advisory Board i Sverige.
Kristina Schauman har inget aktieinnehav i ÅF.

Revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Lars Träff som huvudansvarig revisor, omvaldes med en mandatperiod som sträcker sig fram till och med årsstämman 2013.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 2 195 000 kronor (inklusive arvode för utskottsarbete) för tiden intill nästa årsstämma, att fördelas med 450 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd inom ÅF-koncernen. För arbete i revisionsutskottet beslöts arvode om 90 000 kronor till ordföranden och 45 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda inom ÅF-koncernen. För arbete i ersättningsutskottet beslöts arvode om 75 000 kronor till ordföranden och 45 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda inom ÅF-koncernen. Vidare beslutades att revisorsarvoden ska utgå enligt särskild räkning.

Valberedning

Årsstämman beslöt att valberedningen ska bestå av representanter för minst tre och högst fem av de röstmässigt största aktieägarna (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti, jämte styrelsens ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare de utsetts av ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Personalkonvertibel

Det beslutades att ÅF AB upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 150 000 000 kronor genom emission av konvertibler. Om konverteringskursen vid emissionstillfället skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en utspädning efter full konvertering med mer än 2 procent av aktiekapitalet, ska dock det maximala lånebeloppet minskas så att den maximala utspädningen blir 2 procent. Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella belopp. Teckningsberättigade ska vara anställda i ÅF-koncernen i Sverige. Medarbetarna ska garanteras en lägsta tilldelning på mellan 20 000 kr och 1 000 000 kr, medan högsta möjliga tilldelning varierar mellan 60 000 kr och 3 000 000 kr.

Samtidigt beslöts, för att motverka den utspädning konverteringen annars kan resultera i, att styrelsen av årsstämman bemyndigas att förvärva så många aktier som tecknade konvertibler kan konverteras till, samt att stämman beslutar om att minska aktiekapitalet motsvarande de aktier som på så sätt återköps.

Prestationsrelaterat Aktieprogram

Årsstämman beslutade om inrättande av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 omfattande endast medarbetare utanför Sverige. Programmet omfattar högst 115 000 aktier av serie B. Anställda som deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 kommer att kunna spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av bruttoersättningen för köp av aktier av serie B på Nasdaq OMX Stockholm under en 12-månaders period. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom ÅF-koncernen fortsätter under den tiden, kommer den anställde att tilldelas ett motsvarande antal aktier av serie B vederlagsfritt. Utöver ordinarie matchning i enlighet med ovan kommer ytterligare, resultatbaserad, prestationsmatchning av aktier.

Styrelsens bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2013, besluta om förvärv och överlåtelse av högst 115 000 egna aktier av serie B på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Sådant bemyndigande erfordras för leverans av aktier till deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 och för att säkra därmed sammanhängande kostnader.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

a) Styrelsen bemyndigades för tiden intill nästa årsstämma att fatta beslut om dels förvärv av egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm respektive förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna.

b) Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2013, besluta om
förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B för genomförande av årsstämmorna 2009-2011
beslutade Prestationsrelaterade Aktieprogram. Förvärv får ske endast på Nasdaq OMX Stockholm och till
ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Högst 18 000 aktier av serie B får överlåtas till
deltagare i Prestationsrelaterade Aktieprogram 2009-2011. Vidare skall bolaget äga rätt att, före
årsstämman 2013, på Nasdaq OMX Stockholm överlåta högst 6 000 aktier av innehavet i syfte att täcka
vissa utgifter för programmet, i huvudsak sociala avgifter.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades också att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma besluta om nyemission av B-aktier mot betalning med apportegendom eller, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning. Genom sådan nyemission skall aktiekapitalet kunna ökas genom utgivande av aktier på marknadsmässiga villkor, dock skall antalet nyemitterade aktier sammanlagt högst uppgå till 3 000 000, motsvarande en ökning av aktiekapitalet i bolaget med högst 15 000 000 kronor.

Konstituerande styrelsemöte

Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman omvaldes Lena Treschow Torell som styrelsens vice ordförande. Styrelsen beslutade också att till ledamöter i ersättnings­kommittén utse Ulf Dinkelspiel (ordförande), Lena Treschow Torell och Anders Narvinger. Vidare beslutade styrelsen att till ledamöter i revisionsutskottet utse Kristina Schauman (ordförande), Ulf Dinkelspiel och Eva-Lotta Kraft.

Informationsavdelningen

ÅF AB

Fullständiga förslag till bolagsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på ÅFs hemsida www.afconsult.com

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag över 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.