This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF AB - Delårsrapport januari - mars 2012

För mer information:                                                               

VD och koncernchef Jonas Wiström, +46 70 608 12 20
CFO Stefan Johansson, +46 70 224 24 01
Informationschef Viktor Svensson, +46 70 657 20 26

Första kvartalet 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 407 (1 240) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 127 (100) MSEK
  • Rörelsemarginalen var 9,0 (8,1) procent
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,72 (2,27) kronor

Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelseresultat ökade till 127 MSEK och rörelsemarginalen blev totalt 9,0 (8,1) procent. En viktig orsak till förbättringen var att division Infrastructure ökade resultatet med över 70 procent och redovisade en rörelsemarginal om 11,9 (7,8) procent i det första kvartalet.

Det relativt stabila konjunkturläget i Norden och ÅFs starka marknadsposition bidrog till att tre av fyra divisioner (Infrastructure, Industry och Technology) kunde prestera rörelsemarginaler över 11 procent i kvartalet.

Division Energy fortsatte att underprestera resultatmässigt. Orsaken är främst fortsatt låg sysselsättning inom kärnkraftsområdet och försämrad lönsamhet i Ryssland.
En strategisk åtgärd för högre lönsamhet i ÅFs internationella verksamhet togs under första kvartalet genom beslutet att dela upp division Energy i två divisioner (International North respektive International South) från och med den 1 april. Den nya strukturen kommer att skapa ett tydligare och starkare marknadsfokus för hela ÅFs utbud.

Det förbättrade resultatet för ÅF-koncernen och ett minskat rörelsekapital bidrog till ett starkt förbättrat kassaflöde.

Tillväxten för ÅF uppgick till 13 procent, varav cirka 12 procent var organisk tillväxt.

ÅFs verksamheter på de nordiska marknaderna noterade en fortsatt god efterfrågan med en stark orderingång. En trend är att ÅF vunnit allt större projekt under det senaste året - exempelvis för Svensk Kärnbränslehantering (SKB), Skanska Healthcare, Trafikverket och Femern A/S i Danmark.

ÅF fortsätter med selektiv rekrytering och aldrig tidigare har intresset för att söka sig till ÅF varit större. I första kvartalet utsågs ÅF till Sveriges 6:e (7:e) mest attraktiva arbetsgivare bland ingenjörsstudenter (Universum) och ÅF är idag branschens populäraste arbetsgivare bland studenter liksom yrkesverksamma ingenjörer, där ÅF är nr 2 (3). Även utanför Sverige är ÅF en populär arbetsgivare, med en placering bland de 50 mest attraktiva bolagen i Europa. Möjligheten att kunna attrahera de bästa tekniska konsulterna till ÅF är en kritisk framgångsfaktor.

Det övergripande målet kvarstår: ÅF skall fortsätta leverera lönsamhet i toppskiktet av branschen och växa med cirka 15 procent per år. Ambitionen är att växa via organisk tillväxt och förvärv till ungefär lika delar. En stark balansräkning ger goda förutsättningar för fortsatta förvärv.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 7 maj 2012 klockan 10.15.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

 

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk