This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF AB - Delårsrapport januari - september 2011

För mer information:

VD och koncernchef Jonas Wiström, +46 70 608 12 20

CFO Jonas Ågrup, +46 70 333 04 95

Informationschef Viktor Svensson, +46 70 657 20 26

Tredje kvartalet 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 130 (910) MSEK
  • Rörelseresultat exkl reavinst uppgick till 67 (60) MSEK
  • Rörelsemarginal exkl reavinst var 5,9 (6,6) procent
  • Resultat per aktie, exkl reavinst och före utspädning, uppgick till 1,38 (1,18) kronor
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,38 (2,09) kronor

 

Januari - september 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 667 (3 057) MSEK
  • Rörelseresultat, exkl reavinst uppgick till 278 (223)  MSEK
  • Rörelsemarginal, exkl reavinst var 7,6 (7,3) procent
  • Resultat per aktie, exkl reavinst och före utspädning, uppgick till 5,95 (4,52) kronor
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 5,95 (19,00) kronor

I resultatet för det första kvartalet 2010 ingick en reavinst på 458 MSEK som ett resultat av försäljningen av ÅF Kontroll. I resultatet för det tredje kvartalet 2010 ingick en reavinst på 30 MSEK som ett resultat av försäljningen av  ÅF TÜV Nord.

Kommentar av VD Jonas Wiström:

Det tredje kvartalet präglades av en fortsatt god marknad och bra orderingång för huvuddelen av ÅFs verksamhet. Tillväxten uppgick till 24 procent, varav 12 procent organiskt. Oron på de finansiella marknaderna har hittills endast obetydligt påverkat ÅF. Men konjunkturutsikterna idag är mer negativa, jämfört med vid föregående rapporttillfälle och osäkerheten är stor.

Efterfrågan inom division Industry har under kvartalet fortsatt att förstärkas med en ökande offertstock. Även division Technology upplevde en god marknad men resultatet har påverkats negativt av en lägre debiteringsgrad som följd av en expansion före semestern. I september uppgick rörelsemarginalen i division Technology till över 11 procent.

Infrastructure fortsätter att vinna marknadsandelar och att förbättra sitt resultat om än från en låg nivå. Marknadsutsikterna ser fortsatt positiva ut.

Resultatet för division Energy var inte tillfredsställande. Lönsamheten tyngs av en fortsatt låg aktivitet i kärnkraftsindustrin och av negativa valutakurseffekter i den schweiziska rörelsen. Ett positivt besked under kvartalet var den schweiziska centralbankens beslut om intervention för att stabilisera schweizerfrancen gentemot Euron. Detta, tillsammans med en ökande orderingång inom kärnkraft, medför att vi gör en mer positiv bedömning av utfallet för kommande kvartal.
Under kvartalet redovisades ett starkt kassaflöde beroende på stora förskott från kunder, ett förbättrat resultat och en mindre andel bundet kapital.

ÅFs viktigaste mål är att fortsätta prestera lönsamhet i toppskiktet av branschen - oavsett konjunkturläge. Bolaget har idag över 4 500 kvalificerade medarbetare och ambitionen är att fortsätta växa med lönsamhet både organiskt och genom förvärv.

Den 12 oktober utsågs ÅF till att vara Sveriges näst populäraste arbetsgivare i "Karriärbarometern 2011/2012" av yrkesverksamma ingenjörer, enligt Universum. Totalt deltog drygt 3 300 ingenjörer i studien.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2011 klockan 13.30.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk