This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF - Delårsrapport januari-september 2010

För mer information:  
   
VD och koncernchef Jonas Wiström +070-608 12 20
CFO Jonas Ågrup +070-333 04 95
Informationschef Viktor Svensson +070-657 20 26Tredje kvartalet 2010

  • Rörelsens intäkter uppgick till 911*) (997) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 91 (72) MSEK, varav 31 MSEK i reavinst
  • Rörelsemarginal, exkl reavinst, var 6,6 (7,2) procent
  • Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 2,09 (1,36) kronor 

Januari - september 2010

  • Rörelsens intäkter uppgick till 3 518 (3 404) MSEK, varav 458 MSEK avser försäljning av dotterbolag
  • Rörelseresultatet uppgick till 711 (278) MSEK, varav 488 MSEK i reavinster
  • Rörelsemarginal, exkl reavinster, var 7,3 (8,0) procent
  • Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 19,00 (5,63) kronor

*) Struktureffekt på grund av försäljning av ÅF-Kontroll motsvarande -98 MSEK.


Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs marknad har stabiliserats efter finanskrisen, men återhämtningen går långsamt. Det märks fortfarande en försiktighet inför nya, större investeringar i produktionskapacitet i industrin. Efterfrågan inom energi- och infrastrukturområdet är fortsatt god.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet var i linje med fjolårets resultat, beaktat att det numera avyttrade ÅF-Kontroll bidrog med 12 MSEK i kvartalet 2009.

Lönsamheten tyngdes av en fortsatt expansion inom området Samhällsbyggnad och av att ÅFs konsultinsatser för projekt Förbifart Stockholm försenats på grund av ett överklagande. ÅF har tagit ett strategiskt beslut att inta en ledande position på denna långsiktigt expansiva marknad. Antalet medarbetare inom Samhällsbyggnad uppgår idag till närmare 500, vilket är en fördubbling på 12 månader.

ÅF ser positivt på den närmaste framtiden. Bedömningen är att marknaden kommer att successivt fortsätta förbättras - samtidigt som intresset för ÅF som arbetsgivare aldrig varit större. Alldeles nyligen utsågs ÅF till Sveriges tredje mest attraktiva arbetsgivare bland yrkesverksamma ingenjörer, enligt Universum. Totalt deltog 6 000 ingenjörer i studien.

ÅF har en stark balansräkning, vilket möjliggör ett fortsatt aktivt deltagande i konsolideringen av den tekniska konsultbranschen. Det handlar om tillväxtmöjligheter genom förvärv på såväl befintliga som nya marknader i Europa.

Den övergripande målsättningen kvarstår: ÅF skall fortsätta leverera lönsamhet i toppskiktet av branschen samtidigt som tillväxttakten skall öka framöver.


Huvudkontor:
ÅF AB, 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: 010-505 00 00 Fax: 010-505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474


Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2010 klockan 08.30.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: