This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF - Delårsrapport januari-juni 2010

För mer information:
VD Jonas Wiström070-608 12 20
CFO Jonas Ågrup070-333 04 95
Informationschef Viktor Svensson070-657 20 26


Andra kvartalet 2010

  • Rörelsens intäkter uppgick till 1 042 (1 199) MSEK 

  • Rörelseresultatet uppgick till 80 (100) MSEK 

  • Rörelsemarginalen uppgick till 7,7 (8,4) procent 

  • Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 1:64 (2:01) kronor 


Första halvåret 2010

  • Rörelsens intäkter uppgick till 2 607 (2 407) MSEK 

  • Rörelseresultatet uppgick till 621 (206) MSEK, varav 458 MSEK i reavinster 

  • Rörelsemarginalen uppgick till 23,8 (8,6) procent 

  • Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 16:91 (4:26) kronor 


Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelsemarginal förbättrades något i det andra kvartalet, jämfört med årets första kvartal exklusive reavinster. Detta främst till följd av att debiteringsgraden steg månad för månad. Marknadsläget har stabiliserats även om återhämtningen går långsamt och sker från en låg nivå.

Vid en jämförelse med förra året bör beaktas att i rörelseresultatet för andra kvartalet 2009 ingick en reavinst om 8 MSEK från försäljningen av Brekke & Strand (Norge) samt ett positivt resultat från det, sedan 25/3 2010, avyttrade ÅF-Kontroll om 9 MSEK.

ÅFs balansräkning är stark. De senaste tre månaderna har avtal tecknats om förvärv av verksamheter med 200 medarbetare, som leder till fortsatt tillväxt inom de strategiskt viktiga områdena Energi och Samhällsbyggnad.

ÅF kvarstår vid bedömningen att 2010 blir ett utmanande år, men att marknaden gradvis kommer att förbättras. I planerna ligger att ÅF skall fortsätta växa via bolagsförvärv samt återgå till organisk tillväxt under andra halvåret genom ökad rekrytering.

Intresset för ÅF som arbetsgivare har aldrig varit större. I andra kvartalet utsågs ÅF till en av Europas 50 mest attraktiva arbetsplatser bland ingenjörsstudenter, enligt Universum. Totalt deltog drygt 21 000 studenter vid 100 europeiska universitet i studien.

ÅF skall fortsätta att leverera lönsamhet i toppskiktet av branschen och samtidigt öka tillväxttakten framöver.

Väsentliga händelser under andra kvartalet samt efter balansdagens utgång

ÅF utsågs till teknisk huvudkonsult för investeringen i ett nytt kraftblock på Korsnäs industriområde i anslutning till massa- och pappersbruket. För ÅF är ordern värd 50 MSEK. Kunden är Bomhus Energi AB, samägt av Gävle Energi AB och Korsnäs AB.

ÅF utsågs till teknisk huvudkonsult för ett nytt reservkraftverksprojekt i Forssa, Finland. Kontraktet är för ÅF värt 1,6 miljoner Euro. Kunden är den finska stamnätsoperatören Fingrid som kommer att bygga ett nytt 2x120 MW gasturbinkraftverk i Forssa.

ÅF tilldelades, i samarbete med Scott Wilson UK, två av fyra upphandlingar av tekniska konsulttjänster för projekt "Förbifart Stockholm". Kontraktet är värt närmare 200 MSEK, varav cirka 2/3-delar tillfaller ÅF. Beställare är Trafikverket.

Rörelsens intäkter och resultat, Q2 2010

Rörelsens intäkter uppgick till 1 042 (1 199) MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till 80 (100) MSEK. Rörelsemarginalen var 7,7 (8,4) procent.

Debiteringsgraden uppgick till 72,4 (71,6) procent.

Resultatet efter finansnetto var 77 (97) MSEK. Vinstmarginalen var 7,4 (8,0) procent.

Resultatet efter skatt uppgick till 58 (70) MSEK.

Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1:64 (2:01) kronor.

Rörelsens intäkter och resultat, Q1-Q2 2010

Rörelsens intäkter uppgick till 2 607 (2 407) MSEK.

Rörelseresultatet var 621 (206) MSEK. Rörelsemarginalen var 23,8 (8,6) procent.

Rörelseresultatet, exklusive övriga rörelseintäkter, främst hänförliga till reavinsten om 458 MSEK från försäljningen av dotterbolaget ÅF-Kontroll per 25/3 2010, var 161 (202).
Rörelsemarginalen, exklusive övriga rörelseintäkter, var 7,5 (8,1) procent.

Debiteringsgraden uppgick till 71,1 (71,3) procent.

Resultatet efter finansnetto var 615 (200) MSEK. Vinstmarginalen var 23,6 (8,3) procent.

Resultatet efter skatt uppgick till 575 (147) MSEK.

Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 16:91 (4:26) kronor.

Förvärv under andra kvartalet samt efter balansdagens utgång

ÅF förvärvade den tjeckiska teknikkonsulten Meacont. Bolaget har 90 medarbetare med huvudkontor i Prag. Företaget har sina kunder inom energisektorn, inklusive kärnkraftssektorn.  Köpeskillingen uppgick till 46 MSEK samt en tilläggsköpeskilling baserad på det framtida resultatet. Meacont omsatte cirka 80 MSEK med en rörelsemarginal om 8 procent under 2009. Verksamheten konsoliderades per den 1 maj.

ÅF förvärvade teknikkonsulten VPC Mechanical Design i Skellefteå med 10 medarbetare. Säljare var Vattenfall.  VPC Mechanical Design är ett konsultföretag som främst erbjuder kvalificerade ingenjörstjänster för gruvindustrin. Största kunderna är LKAB och Boliden. Verksamheten konsolideras per den 1 juli.

ÅF förvärvade konsultverksamheten inom Göteborgs Gatuaktiebolag, ägt av Göteborgs Stad. Konsultverksamheten har närmare 100 medarbetare verksamma inom utredning, projektering och projektledning av befintliga och nya infrastrukturanläggningar. Köpeskillingen uppgick till 26 MSEK. Verksamheten konsolideras per den 1 september.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56 (174) MSEK för det andra kvartalet. Det totala kassaflödet uppgick till -279 (-8) MSEK. Kvartalets kassaflöde har påverkats av utdelning till aktieägarna med -135 (-110) MSEK, samt nettot av upptagna lån och amortering av lån med -8 (-50) MSEK.

En tilläggsköpeskilling på 106 MSEK har utbetalats till de tidigare ägarna av ÅFs schweiziska dotterbolag ÅF-Colenco. Övriga bolagsförvärv och utbetalda tilläggsköpeskillingar uppgick till 78 (18) MSEK. Rörelsekapitalförändringen blev 1 (103) MSEK för kvartalet.

Det totala kassaflödet för perioden januari-juni uppgick till 188 (-15) MSEK. Avyttringen av ÅF Kontroll gav ett positivt kassaflöde på 592 MSEK och nettot av upptagna lån och amortering av lån påverkade kassaflödet med -122 (-48) MSEK. Genomförda förvärv och betalda tilläggsköpeskillingar uppgick till 184 (32) MSEK.

Koncernens likvida tillgångar uppgick vid halvårsskiftet till 530 (270) MSEK. Koncernens nettokassa uppgick vid halvårsskiftet till 286 (-146) MSEK.

Eget kapital per aktie var 66,22 kronor. Soliditeten uppgick till 62,7 procent. Vid årsskiftet 2009/2010 var eget kapitalet per aktie 53,68 kronor och soliditeten var 51,0 procent. Det egna kapitalet uppgick per 30 juni 2010 till 2 252 MSEK.

Investeringar

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 14 (23) MSEK för perioden januari-juni 2010.

Status i divisionerna

EnergyRörelsens intäkter Q2, MSEK: 230 (302)
 Rörelsemarginal Q2: 9,4% (9,5%)
  
 Rörelsens intäkter Q1-Q2, MSEK: 466 (615)
 Rörelsemarginal Q1-Q2: 10,0% (8,7%)


Division Energy är en ledande internationell energikonsult med en världsledande ställning inom kärnkraft.

Marknaden för energikonsulttjänster var fortsatt god i det andra kvartalet. Efterfrågan var särskilt stark på projekt- och expertkompetens för biobränsle- och avfallseldade kraftvärmeverk i Europa. Divisionens debiteringsgrad steg något jämfört med förra året och orderstocken ökade med ett par hundra miljoner kronor. Viktiga nya order erhölls i Finland, Sydöstra Asien, Brasilien och Ryssland.

Den högsta lönsamheten uppnådde divisionens enheter i Ryssland, Tjeckien och Finland. Resultatet i det schweiziska dotterbolaget ÅF-Colenco, som står för cirka en tredjedel av divisionens omsättning, tyngdes av negativa valutakurseffekter mellan Euron och schweizerfrancen i andra kvartalet.

I mitten av kvartalet förvärvades teknikkonsulten Meacont, baserad i Tjeckien. Bolaget, med 90 medarbetare, har sina kunder inom energisektorn, inklusive kärnkraftssektorn, och har specialister inom bland annat styr- och automationssystem.  Efter förvärvet har ÅF cirka 125 tekniska konsulter i Tjeckien.

EngineeringRörelsens intäkter Q2, MSEK: 339 (343)
 Rörelsemarginal Q2: 7,3% (10,0%)
  
 Rörelsens intäkter Q1-Q2, MSEK: 676 (687)
 Rörelsemarginal Q1-Q2: 7,1% (10,3%)


Division Engineering är norra Europas ledande industrikonsult.

Marknaden för division Engineering stärktes gradvis under andra kvartalet, vilket bidrog till att debiteringsgraden steg månad för månad. Fler och fler kunder börjar återigen ta beslut om att låta investera i ny eller effektiviserad produktion. Den ökade efterfrågan märktes inom hela industrin men gruv- och energisektorn låg i framkant.

Divisionen erhöll nya projektavtal inom kärnkraftsindustrin - både i och utanför Sverige. Ett viktigt kontrakt tecknades med Bomhus Energi i samband med att ÅF utsågs till teknikkonsult för en miljöinvestering i ett biokraftvärmeverk på Korsnäs industriområde i anslutning till massa- och pappersbruket. För ÅF är ordern värd 50 MSEK.

Ett par mindre verksamheter, som presterat otillräcklig lönsamhet under en längre tid, lades ned under andra kvartalet. Samtidigt har ett 30-tal medarbetare rekryterats till områden med stigande efterfrågan.

InfrastrukturRörelsens intäkter Q2, MSEK: 486 (442)
 Rörelsemarginal Q2: 8,3% (7,5%)
  
 Rörelsens intäkter Q1-Q2, MSEK: 953 (939)
 Rörelsemarginal Q1-Q2: 8,5% (8,4%)

 

Division Infrastruktur har en ledande position inom konsulttjänster för infrastrukturell utveckling i Skandinavien.

Marknaden för kvalificerade konsulttjänster inom infrastrukturområdet var stabilt god under andra kvartalet. En stark drivkraft på marknaden är att projekten kring offentlig infrastruktur stadigt ökar med betydande investeringar i nya vägar och järnvägar.

Debiteringsgraden förbättrades i andra kvartalet.  De bästa resultaten presterades av divisionens verksamheter med fokus på fastighets-, telekom- och försvarssektorerna. Samtliga dessa verksamheter uppnådde rörelsemarginaler på över 10 procent.

Två faktorer tyngde lönsamheten i det andra kvartalet. Dels en resultatmässig besvikelse i verksamheten i Norge, vilket föranledde ett ledningsskifte. Dels sattes lönsamheten för affärsområdet Samhällsbyggnad under tillfällig press i spåren av hög organisk tillväxt. ÅF skall bli en ledande aktör inom Samhällbyggnad och en rekryteringssatsning pågår. I juli undertecknades ett betydande avtal avseende vägprojektet "Förbifart Stockholm".

Efter periodens slut förvärvades även cirka 100 konsulter inom Samhällsbyggnad från Göteborgs Gatuaktiebolag, ägt av Göteborgs Stad. ÅF blir därmed en av de tongivande aktörerna i Sverige med 450 konsulter specialiserade på Samhällsbyggnad.

Antal anställda

Antal årsanställda uppgick till 3 973 personer (4 232).
Totalt antal anställda vid periodens slut var 4 014 (4 333), varav 2 767 i Sverige och 1 247 utanför Sverige. ÅF Kontroll som avyttrades den 25 mars hade 512 anställda.

Moderbolaget

Moderbolagets rörelseintäkter uppgick till 162 (144) MSEK för perioden januari-juni. Resultatet efter finansnetto blev 512 (-13) MSEK. Moderbolaget gjorde ett finansiellt resultat vid försäljningen av ÅF Kontroll på 469 MSEK. Likvida medel uppgick till 265 (2) MSEK och bruttoinvesteringar i inventarier uppgick till 3 (4) MSEK.

Risker och osäkerhetsfaktorer

ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och investeringsviljan på olika marknader, förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut. Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Koncernens risker finns utförligt beskrivna i ÅFs årsredovisning 2009. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit sedan dess.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, Interim Financial Reporting. Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen för 2009 (not 1 sid. 79). Från 1 januari 2010 tillämpas IFRS 3, Rörelseförvärv (omarbetad) och IAS 27, Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (omarbetad). Moderbolaget följer Rådet för finansiell rapportering och dess rekommendation RFR 2.3 vilket innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

Aktien

Aktiekursen för ÅF var 105 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket ger en uppgång med 7,4 procent sedan årsskiftet. OMXSPI-index steg samtidigt 4,5 procent.
Den 2 juni var avstämningsdag för genomförd s.k split av ÅF-aktien, enligt villkoren 2:1.

Kapitalmarknadsdag

ÅF kommer att arrangera en kapitalmarknadsdag torsdagen den 23 september kl 09.00-12.00 på ÅFs HK i Stockholm. För anmälan, kontakta: viktor.svensson@afconsult.com

Nästa rapporttillfälle

ÅFs delårsrapport för perioden januari-september 2010 offentliggörs den 21 oktober.


Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.


Stockholm den 14 juli 2010,
ÅF AB (publ)

Ulf Dinkelspiel, Lena Treschow Torell, Patrik Enblad,
Ordförande Vice ordförande StyrelseledamotEva-Lotta Kraft, Jon Risfelt,Anders Snell
StyrelseledamotStyrelseledamotStyrelseledamotHelena Skåntorp,Patrik Tillack,Björn O. Nilsson,
StyrelseledamotStyrelseledamotArbetstagarrep.Fredrik Sundin,Jonas Wiström
Arbetstagarrep.Koncernchef & VDDenna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 14 juli 2010 klockan 08.30.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: