This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF - Delårsrapport januari-september 2009

 
 
Tredje kvartalet 2009
  • Rörelsens intäkter uppgick till 997 (987) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 72 (81) MSEK
  • Rörelsemarginalen uppgick till 7,2 (8,2)
  • Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 2:73 (3:46) kronor
Januari-september 2009
  • Rörelsens intäkter uppgick till 3 404 (3 224) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 278 (332) MSEK
  • Rörelsemarginalen uppgick till 8,2 (10,3)
  • Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 11:25 (13:67) kronor
Kommentar från VD Jonas Wiström:

Konjunkturen har varit fortsatt svag i tredje kvartalet. Det finns dock indikationer på att konjunkturen börjar närma sig ett bottenläge. Aktiviteten på marknaden har ökat något efter sommaren och ÅF deltar i fler investeringsdiskussioner med kund jämfört med för 6-9 månader sedan. 
 
Justerat för Alectas premierabatt 2008 var ÅFs rörelseresultat något högre för tredje kvartalet i år, jämfört med samma period förra året. Rörelsemarginalen uppgick till 7,2 procent och var 8,2 procent för niomånadersperioden. Den lägre debiteringsgraden kompenseras av sänkta kostnader och ett mer lönsamt tjänsteutbud. Av ÅFs omsättning härrör i dag över 40 procent från energi- och miljörelaterade projekt världen över.  
 
Tillväxten var 6 procent för niomånadersperioden, primärt drivet av förvärv. Den organiska tillväxten var negativ.
 
För ÅF är den viktigaste målsättningen att fortsätta prestera lönsamhet i toppskiktet av vår bransch. Men ÅF står även redo för högre tillväxt igen. På lång sikt är målsättningen att växa med 15 procent per år. Bolaget har en stark finansiell ställning för bolagsförvärv inom våra främsta tillväxtområden: Energi, Energieffektivisering och Samhällsbyggnad. Också möjligheterna för att växa organiskt är goda - i Sverige och internationellt.
Den 15 oktober blev ÅF utsedd till Sveriges näst mest attraktiva arbetsgivare 2009/2010, framröstad av drygt 5 500 yrkesverksamma ingenjörer, enligt Universums årliga ranking. 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2009, samt väsentliga händelser efter balansdagens utgång
 
ÅF, genom sitt schweiziska dotterbolag ÅF-Colenco, utsågs till huvudkonsult för ett nytt vattenkraftverk i Schweiz. Kunden är NdD Sa, ett joint-venture mellan Schweiz största kraftproducent Alpiq, Swiss Federal Railway SBB samt det regionala elbolaget FMV. ÅFs uppdrag innefattar projektledning och konstruktion. För ÅF är ordern värd 27 MEUR.
 
ÅF utsågs till att vara huvudleverantör av tekniska konsulttjänster vid uppbyggnaden av en ny 1000 MW gaseldad kraftanläggning i Indien. Anläggningens ägare och investerare är Tuff Energy, ett Indiskt industrikonglomerat. Ordern är för ÅF värd 1 MEUR.
 
Rörelseintäkter och resultat, tredje kvartalet 2009

Rörelsens intäkter uppgick till 997 (987) MSEK, en ökning med 1 procent.
 
Rörelseresultatet uppgick till 72 (81) MSEK. Rörelsemarginalen var 7,2 (8,2) procent.
 
En premierabatt från Alecta påverkade ÅFs rörelseresultat positivt med 9,5 MSEK i tredje kvartalet 2008.
 
Debiteringsgraden uppgick till 72 (74) procent.
 
Resultatet efter finansnetto var 67 (80) MSEK. Vinstmarginalen var 6,7 (8,1) procent.
 
Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2:73 (3:46) kronor.

Rörelseintäkter och resultat, januari-september 2009
 
Rörelsens intäkter uppgick till 3 404 (3 224) MSEK, en ökning med 6 procent.
 
Rörelseresultatet var 278 (332) MSEK. Rörelsemarginalen var 8,2 (10,3) procent.
 
En premierabatt från Alecta påverkade ÅFs rörelseresultat positivt med 28,5 MSEK för perioden januari-september 2008.
 
Debiteringsgraden uppgick till 72 (75) procent.
 
Resultatet efter finansnetto var 267 (320) MSEK. Vinstmarginalen var 7,8 (9,9) procent.
 
Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 11:25 (13:67) kronor.
 
Investeringar

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 28 (65) MSEK för perioden januari-september 2009. Under 2008 investerades 33 MSEK i byggnad och mark i ÅFs schweiziska dotterbolag ÅF Colenco, för att möta verksamhetens tillväxt.

Kassaflöde och finansiell ställning

För det tredje kvartalet uppgick det operativa kassaflödet till -39 (6) MSEK. Det totala kassaflödet under samma period blev -8 (15) MSEK.
 
Det operativa kassaflödet uppgick till 155 (165) MSEK för perioden januari -september 2009. Det totala kassaflödet uppgick till -23 (12) MSEK. Genomförda förvärv och betalda tilläggsköpeskillingar uppgick till 37 (95) MSEK.
 
Koncernens likvida tillgångar uppgick vid periodens slut till 253 (334) MSEK.
 
Eget kapital per aktie var 99,86 kronor. Soliditeten uppgick till 50,1 procent. Vid årsskiftet var eget kapitalet per aktie 99,46 kronor och soliditeten var 47,1 procent.  Koncernens nettolåneskuld uppgick vid periodens slut till 209 (183) MSEK.
 
Antal anställda
 
Antal årsanställda uppgick till 4 185 (3 840). Totalt antal anställda vid periodens slut var 4 319 (4 113), varav 3 109 i Sverige och 1 210 utanför Sverige.
 
Status i divisionerna, tredje kvartalet 2009                         

 
Division Energy är en ledande internationell energikonsult med en världsledande ställning inom kärnkraft.
 
Marknaden för energikonsulttjänster har förstärkts något efter sommaren. Det märks genom en ökad offertstock - samtidigt som Energys orderingång överskred förväntan.
 
Den högsta lönsamheten i kvartalet redovisade enheterna i Schweiz och Finland, vilka båda genomför stora internationella projektstyrningsuppdrag i framför allt Europa och Asien. I Energys svenska verksamhet pågår en kraftfull organisk expansion inom Energi och Miljö, vilket kortsiktigt tynger lönsamheten för division Energy.
 
Tillväxten i divisionen är främst hänförlig till förvärvet av ryska Lonas (oktober 2008). Den ryska energimarknaden har förbättrats successivt, tack vare en återhämtning i det inhemska finanssystemet. Lonas fick två relativt stora order i september avseende konstruktion av ett kol- respektive ett gaskraftverk. Bolaget levererade en tillfredsställande lönsamhet för det tredje kvartalet.
 
Noterbar är Energys expansion i Indien.  ÅF vann fyra medelstora konsultuppdrag inom termisk kraftproduktion i det tredje kvartalet. Divisionen har verkat i Indien under flera år, framför allt inom vattenkrafts- och dammprojekt. ÅF har ett kontor i Delhi med cirka 40 medarbetare. 
 
 
Division Engineering är norra Europas ledande industrikonsult.
 
Engineering noterade en stabilisering av industrikonjunkturen mot slutet av det tredje kvartalet. Orderläget förbättrades, för första gången på över 12 månader, från gruv- och stålindustrin. Detsamma gällde för massa- och pappersindustrin. Samtidigt var efterfrågan fortsatt god från livs-, läkemedels-, energi- och kärnkraftssektorn.
 
Förklaringen till det förbättrade resultatet står främst i ett mer lönsamt tjänsteutbud, bättre styrning av fastprisprojekt och fortsatt lägre kostnader. 
 
Engineering har under året sagt upp närmare 50 medarbetare inom områden med låg sysselsättning, vilket förklarar den lägre omsättningen.  I slutet av det tredje kvartalet uppvisade divisionen åter organisk tillväxt.
 
I tredje kvartalet vann divisionen ett större uppdrag inom Vattenkraft i norra Sverige. Ordern är i linje med strategin att expandera inom vattenkraften.
 
 
Division Infrastruktur har en ledande position inom konsulttjänster för infrastrukturell utveckling i Skandinavien. Kunderna finns inom offentlig sektor, försvarssektorn, industrin och fastighetsmarknaden.
 
Marknaden för division Infrastruktur försvagades under första halvåret och har sedan dess legat kvar på en lägre nivå. Detta med undantag för två marknadsområden: Samhällsbyggnad och Energieffektivisering av fastigheter.
 
Divisionens största affärsområde, Installation med 650 konsulter i Sverige och Norge, uppvisar en lägre lönsamhet i spåren av nedgången på marknaden för byggrelaterade tjänster till industrin och privata bygg- och fastighetsbolag. Det marknadsområde som fortsätter att växa snabbt även i denna konjunktur är Energieffektivisering av fastighet. 
 
Det affärsområde som utvecklades starkast i det tredje kvartalet var Samhällsbyggnad. Verksamheten uppvisade en stark organisk tillväxt i kombination med stigande resultat. Marknaden drivs av betydande investeringar i det svenska väg- och järnvägsnätet.
 
Utvecklingen inom affärsområdet Produktutveckling har varit svagt positiv efter sommaren.
 
 
Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare.

Marknaden för teknisk kontroll har utvecklats positivt i det tredje kvartalet. Efterfrågan ökade inom samtliga kompetensområden, särskilt för provningsrelaterade tjänster. Den starkaste efterfrågan noterades fortsatt från kärnkraftsindustrin.
 
Resultatet belastades av investeringar i utrustning och specialistkompetens för främst kärnkraftsindustrin. Kostnaderna för detta har överskridit budget. Åtgärder för att reducera utvecklingskostnaderna och öka intäkterna kommer att vidtas.
 
Tillväxten förklaras av förvärvet av tjeckiska Qualitest (september 2008) samt organisk tillväxt i den svenska verksamheten. Den tjeckiska verksamheten levererade fortsatt resultat över förväntan i tredje kvartalet.
 
Moderbolaget
 
Moderbolagets rörelseintäkter för perioden januari-september 2009 var 218 (185) MSEK och avser främst koncerninterna tjänster. 
Resultatet efter finansnetto uppgick till -19 (-25) MSEK. Likvida medel uppgick till 2 (2) MSEK och bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 3 (9) MSEK. Moderbolaget har ökat sina andelar i koncern- och intresseföretag till 1 903 (999) MSEK beroende på interna omstruktureringar av aktieinnehaven.
 
Redovisningsprinciper
 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, Interim Financial Reporting. Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen för 2008 (not 1 sid. 83). Moderbolaget följer Rådet för finansiell rapportering och dess rekommendation RFR 2.1 vilket innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen.
 
Risker och osäkerhetsfaktorer
 
ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och investeringsviljan på olika marknader, förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut.
 
Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Koncernens risker finns utförligt beskrivna i ÅFs årsredovisning 2008 på sidorna 56-60. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit sedan dess.
 
Aktien
 
Aktiekursen för ÅF var 172 kronor vid rapportperiodens utgång, en uppgång med 45 procent sedan årsskiftet. OMXSPI-index steg med 37 procent under samma tidsperiod.
 
Aktiesparprogram
 
Vid årsstämman i ÅF AB den 5 maj 2009 fattades beslut om ett prestationsrelaterat aktiesparprogram riktat till upp till 160 nyckelpersoner inklusive VD. Deltagarna kan spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av sin bruttolön för köp av ÅF-aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm under en 12 månaders period från det att programmet införts. Vid anmälningsperiodens slut hade 110 ledande befattningshavare anmält intresse för köp av cirka 23 400 aktier för hela 2009 års program. I det fall de i förväg uppsatta prestationsmålen uppnås fullt ut kommer cirka 99 000 aktier att överföras vederlagsfritt, under 2012 samt 2013, till deltagarna, vilket kan medföra en maximal utspädning av vinst per aktie motsvarade 0,6 procent.

Under första kvartalet 2009 återköptes 45 000 ÅF-aktier. Syftet med återköpen var att säkra bolagets förpliktelser med anledning av "Prestationsbaserat Aktiesparprogram 2008".

Nästa rapporttillfälle
 
Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009 kommer att offentliggöras den 17 februari 2010.
 
Stockholm den 21 oktober 2009,
ÅF AB (publ)
Jonas Wiström, Verkställande Direktör
 
 
Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Denna information lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2009 klockan 08.30.
 
 
ÅF AB (publ) Org. nr. 556120-6474
Frösundaleden 2, 169 99 Stockholm
Telefon: 010 505 00 00 Fax: 08 653 56 13
 
 
 Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: