This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Möt vår VD

Ett rekordår där ÅF stärkte sina positioner

I en osäker marknad blev 2015 ett bra år för ÅF ur flera perspektiv. Resultatet förhelåret och för det fjärde kvartalet var ÅFs högsta någonsin. Strategiska förvärv ochomorganisation byggde ÅF än starkare för framtiden. Vi överträffade det tillväxtmålsom sattes för fem år sedan, om en omsättning på en miljard euro. Samtidigt varlönsamheten i toppklass i europeisk jämförelse och kassaflödena fortsatt starka.

Den fortsatt svaga tillväxten i Europa och den stora osäkerhet som råder om världsekonomin inklusive utvecklingen i Kina, gör framtiden mer svårbedömd än på länge. Osäkerheten har förstärkts av de geopolitiska spänningarna framför allt runt Ryssland och i Mellanöstern. 

I de sektorer där ÅF är verksamt, energi, industri och infrastruktur, har låga energipriser i Europa inneburit en fortsatt låg investeringsnivå i energisektorn. I Sverige har dessutom ett antal planerade investeringar i  kärnkraft antingen skrinlagts helt eller skjutits på obestämd framtid. I tillverkningsindustrin har variationerna varit stora mellan olika branscher. Fordons-, läkemedels och massaindustri har till exempel utvecklats starkt, medan gruv- och stålindustri har brottats med en marknad som lider av överkapacitet. För olje- och gasindustrin har marknaden varit mycket svag på grund av kraftigt fallande priser.

Investeringarna i infrastruktur har legat kvar på höga nivåer i Skandinavien.
Behoven är fortsatt stora och kan förväntas bestå även framåt. 

Förbättrat resultat i samtliga divisioner
Samtliga divisioner förbättrade rörelseresultatet med en bättre eller i stort sett oförändrad rörelsemarginal och ökade omsättningen under året. Det goda utfallet är både en följd av organisk tillväxt och av de strategiska förvärv som gjorts. Det är också resultatet av vår förmåga att styra om resurser och anpassa verksamheten till en föränderlig verklighet. 

Vid halvårsskiftet genomförde vi en omorganisation som berörde divisionerna Industry och Technology, där förvärvet LeanNova flyttades över till division Industry. Omorganisationen hade flera syften, att renodla division Technology till att helt fokusera på digitala lösningar, och att göra det möjligt att utveckla en kunskapsbas som är överförbar till alla branscher. Därmed blir divisionens kunderbjudande både tydligare och mer fördjupat och specialiserat. 

Ett tredje syfte var att ta tillvara synergifördelar i division Industry och skapa ett riktigt starkt fordonserbjudande inom såväl produktion som produktutveckling. Förvärvet av LeanNova har gjort ÅF till den ledande och mest kompletta leverantören av utvecklingstjänster till fordonsindustrin i Norden samtidigt som erbjudandet blivit internationellt. Vi har nu kompetens för allt från att bygga ihop system till att utveckla en komplett personbil. 

På energiområdet ser vi i framtiden goda möjligheter till  expansion inom vattenkraft över divisions- och landsgränser. Det var skälet till ytterligare en omorganisation där vi vid årsskiftet slog samman vår vattenkraftsexpertis under division Internationals tak. 

För division Industry började året med en svag marknad, men avslutet blev starkare. Till det bidrog det starka fordonserbjudande som redan haft framgång på de internationella fordonsmarknaderna, med nya kundavtal i Sverige, Kina och Storbritannien. 

Med förvärvet av PRC Engineering har vi även inom den växande läkemedelsbranschen tagit ÅF uppåt i värdekedjan och förbättrat möjligheterna till internationalisering. 

Division Infrastructure har haft en stark marknad och vuxit snabbare med högre lönsamhet än branschen i övrigt. Årets resultat blev divisionens bästa någonsin och vi har stärkt vår marknadsposition ytterligare. De senaste fem åren har divisionen vuxit från nummer åtta i storlek på den svenska marknaden till att i dag vara en av två marknadsledare. 

Vi stärkte också vår närvaro på den snabbt växande norska marknaden för infrastruktur, dels genom förvärvet av Erstad & Lekven, dels genom avtalet med Reinertsen om att bilda ett samägt bolag där. Avtalet trädde i kraft 1 februari 2016 och beräknas tillföra cirka en halv miljard kronor i försäljning. 

Division International är en av tio ledande energikonsulter i världen och har under året fortsatt att förbättra sitt resultat, trots en svag hemmamarknad i Europa. Omstruktureringar i divisionen har bidragit till resultatförbättringen tillsammans med ett stärkt fokus på tillväxtmarknader som resulterat i en växande andel projekt utanför Europa. 

I division Technology genomförde vi ett ledningsbyte i samband med omorganisationen. Omorganisationen har redan lett till ett förbättrat resultat och vi har sett en stark efterfrågan inom försvarssystem liksom från fordonsindustrin och en stabil efterfrågan från telekom. Gynnsamma långsiktiga marknadstrender ÅF har en lång och imponerande historia av att bidra till ett bättre samhälle, med nytänkande lösningar och förtroendefulla relationer som gör våra samhällen mer hållbara. Det ställer i sin tur krav på att vi har en god förståelse för vad som sker i vår och våra kunders omvärld. Idag ser vi flera stora trender som är styrande för våra kunder och därmed också för oss. Globaliseringen gör att kunderna möter hård konkurrens och söker lösningar som kan bidra till att öka effektiviteten inom produktion, logistik och produktutveckling, men också till att göra produkter och lösningar mer attraktiva ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Det finns otroligt mycket kvar att göra inom alla delar av industrin och i samhället i stort, inte minst inom ”Industri 4.0”, den smarta produktionen där allt är uppkopplat, liksom i att styra mot en allt effektivare energianvändning. Denna trend, digitaliseringen, berör alla branscher och sektorer. Intelligenta lösningar blir allt vanligare, i allt från produktion och produkter, till byggnader och energisystem. Alla drar i samma riktning, nämligen mot behoven av ökad konkurrenskraft i en globaliserad värld och av ett hållbarare samhälle. 

Den urbanisering som pågår över hela världen ökar också kraven på ett samhälle som är organiserat på ett hållbart sätt, med väl fungerande trafiksystem, säker och ren energi, ren luft och rent vatten, energieffektiva byggnader och väl fungerande kollektivtrafik. Att möta dessa trender innebär ofta stora investeringar som kräver ett långsiktigt perspektiv. ÅF har i sin projektverksamhet många bevis på att det inte finns någon motsättning mellan hållbarhet och lönsam tillväxt. På längre sikt är det vår övertygelse att motsättningen är i stort sett obefintlig. Vi ser det som vår främsta uppgift att ta fram lösningar i  partnerskap med våra kunder som gör det möjligt för dem att förbli konkurrenskraftiga och lönsamma i framtiden. 

Ytterligare en trend är den ompositionering som sker bland våra industriella kunder. Företagen vill flytta sig uppåt i värdekedjan genom att göra mer för sina kunder och mindre av det tekniska själva. Det gäller exempelvis biltillverkare och andra kundkategorier, såsom Trafikverket och kraftföretagen som allt oftare väljer att upphandla en större andel av  teknikverksamheten externt. Det är en utveckling som gynnar ett företag som ÅF som har förmågan att erbjuda helhetslösningar i långsiktiga åtaganden. 

Vi kan glädjas åt ett växande intresse för sådana långsiktiga partnerskap. Vi gör mer och mer för befintliga kunder och våra tio största kunder har under de senaste fem åren ökat sin andel av försäljningen. Det ger möjlighet att bygga förtroendefulla relationer och bli en verklig partner för framtiden.

En attraktiv arbetsgivare
Inom ÅF tror vi starkt på värdet av våra enastående medarbetare. Vi vill kunna rekrytera de bästa och även behålla dem. Ytterst handlar det om förutsättningar att nå våra tillväxt- och lönsamhetsmål. Vi investerar i en långsiktig relation till medarbetarna på olika sätt och erbjuder flera olika specialist- och karriärvägar och möjligheter till utvecklande teamwork, som är ett av våra kärnvärden. Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär för oss också att satsa på mångfald och jämställdhet i våra rekryteringar. 

Därför är jag mycket stolt över årets utmärkelse som den mest attraktiva
arbetsgivaren bland högskoleingenjörer och andraplatsen bland nyutexaminerade
civilingenjörer. Den betyder mycket för att ytterligare stärka vårt varumärke.
Utsikter för 2016 Vi har haft ett bra år 2015 trots en osäker värld. Vi har gjort ett antal strategiskt betydelsefulla investeringar, stärkt vårt varumärke och våra kundrelationer och fortsatt kunnat rekrytera de bästa medarbetarna. Detta tillsammans med
starka kassaflöden och en bra kapitalstruktur gör att vi är väl rustade för framtida tillväxt i en marknad som långsiktigt gynnar ÅF. 

ÅF är starkare än någonsin och år 2015 utgör en bra plattform för att uppnå våra mål 2020. 

Avslutningsvis vill jag tacka våra kunder för ett förtroendefullt samarbete och alla medarbetare för fina insatser under året. 

Stockholm i mars 2016 
Jonas Wiström, VD och koncernchef