This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Personalkonvertibel-program 2015 (programmet är avslutat)

Personalkonvertibelprogram 2015 (programmet är avslutat)

Årsstämman i ÅF AB beslutade den 29 april 2015 att anta styrelsens förslag om Personalkonvertibelprogram 2015. Programmet innebär att ÅF AB upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 200 000 000 kronor genom emission av konvertibler. För det fall konverteringskursen vid emissionstillfället skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en utspädning efter full konvertering med mer än 2 procent av aktiekapitalet, ska dock det maximala lånebeloppet minskas så att den maximala utspädningen blir 2 procent. Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella belopp.

Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara anställda i ÅF-koncernen i Sverige som vid teckningstidens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning. Fördelningen av konvertibler ska bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer:

  • Verkställande direktören ska vara garanterad tilldelning av konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 2 000 000 kronor och kan högst tilldelas konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 6 000 000 kronor.
  • Medlemmar av koncernledningen (10 personer) ska vardera vara garanterade tilldelning av konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 1 000 000 kronor per person och kan högst tilldelas konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 3 000 000 kronor per person.
  • Nyckelpersoner (cirka 190 personer) ska vardera vara garanterad tilldelning av konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 300 000 kronor per person och kan högst tilldelas konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 900 000 kronor per person.

Om det slutliga lånebeloppet justeras för att maximal tillåten utspädning inte ska överskridas, ska erforderlig procentuell justering göras av tilldelningsbelopp. Vid överteckning ska deltagarna i första hand erhålla den garanterade tilldelningen och i andra hand tilldelning med ytterligare konvertibler motsvarande lika procentuell andel (oavsett kategoritillhörighet) i förhållande till gjord teckning utöver garanterad tilldelning, dock aldrig överstigande det angivna högsta nominella beloppet för respektive kategori enligt ovan. Vid fastställande av antalet konvertibler utöver garanterad tilldelning ska endast beaktas önskad tilldelning upp till det angivna högsta nominella beloppet för respektive kategori. Konvertiblerna ska förvärvas i multiplar om 50 000 kronor, avrundat till närmaste heltal konvertibler. Lägsta nominella belopp som kan förvärvas ska vara 50 000 kronor, avrundat nedåt till närmaste heltal konvertibler.

Anställdas innehav av konvertiblerna ska inte vara föremål för några förfoganderättsinskränkningar.

Varje konvertibel ska av innehavaren kunna konverteras från och med den 15 juni 2018 till och med den 15 mars 2019 till en aktie av serie B till en konverteringskurs som ska fastställas till 120 procent av den för aktier av serie B i bolaget på Nasdaq Stockholm noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 7 maj 2015 till och med den 13 maj 2015, dock lägst 10 kronor. Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. Den sålunda framräknade konverteringskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt. Konverteringskursen ska fastställas av styrelsen snarast efter utgången av angiven mätperiod.

Konvertiblerna förfaller till betalning den 10 april 2019 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Konvertiblerna ska löpa med en ränta som fastställs bl.a. mot bakgrund av konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna vid konvertiblernas utgivande. Räntan erläggs i efterskott den 10 februari varje år samt på lånets förfallodag. Vid antagande om en genomsnittlig aktiekurs om 125 kronor under mätperioden och en konverteringskurs om 150 kronor samt aktuellt ränteläge kommer räntan att uppgå till cirka 1,5-2,4 procent.

Skuldförbindelserna ska i händelse av bolagets likvidation eller konkurs medföra rätt tillbetalning ur bolagets tillgångar efter bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passu) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån.

Konvertiblerna ska kunna tecknas under tiden från och med den 25 maj 2015 till och med den 10 juni 2015 och ska betalas kontant senast den 20 augusti 2015. Konvertiblerna ska emitteras till en teckningskurs om 100 procent av nominellt belopp. Teckning av konvertiblerna sker till marknadsmässigt pris i enlighet med en av styrelsen begärd värdering från EY. EY har vid sin värdering tillämpat sådana metoder som bedömts allmänt vedertagna bland marknadens professionella aktörer vid värdering av jämförbara värdepapper.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att konvertibelprogrammet innebär ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda, vilket förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och dess resultat. Det är därför fördelaktigt för bolaget att kunna erbjuda anställda en möjlighet att ta del av koncernens utveckling på ett sätt som samtidigt gynnar aktieägarna.

Utspädning och påverkan på viktiga nyckeltal

Om samtliga konvertibler tilldelas och konverteringskursen antas bestämmas till 150 kronor, motsvarande 120 procent av 125 kronor, kommer aktiekapitalet öka med 3 333 333 kronor vid full konvertering och baserat på kvotvärde 2,50 kronor per aktie. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 1,7 procent av aktiekapitalet och cirka 1,2 procent av rösterna efter full konvertering.

För det fall konverteringskursen vid emissionstillfället skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en utspädning efter full konvertering med mer än 2 procent av aktiekapitalet och rösterna, ska dock det maximala lånebeloppet minskas genom minskad tilldelning så att den maximala utspädningen blir 2 procent (dock med förbehåll för att den maximala utspädningen kan bli större än 2 procent av aktiekapitalet till följd av senare omräkning av konverteringskursen).

De föreslagna konvertiblerna medför att vinst per aktie förändras i princip omvänt proportionellt mot den förändringen i antalet aktier som en fullständig konvertering resulterar i (utspädningen). Eftersom den kapitalmässiga utspädningen enligt konvertibelvillkoren aldrig kommer att kunna överstiga 2 procent, kommer således vinst per aktie aldrig att kunna minska med mer än 2 procent vid fullständig konvertering.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier samt beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Syftet med möjligheten att förvärva egna aktier samt beslut om minskning av aktiekapitalet är att bolaget ska kunna minska aktiekapitalet motsvarande i huvudsak det antal aktier som tecknade konvertibler kan konverteras till.

Årsstämman beslutade således att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av aktier av serie B maximalt motsvarande 2 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm och får då ske endast till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Årsstämman beslutade vidare att bolagets aktiekapital ska minskas med indragning av de aktier som kan komma att förvärvas enligt bemyndigandet ovan för avsättning till fri fond (fritt eget kapital), minskningen ska avse minst 0 kr och som mest 3 929 431 kr (2 % av aktierna x kvotvärdet 2,50 kr).

Enligt aktiebolagslagen får minskningsbeslutet verkställas först sedan beslutet registrerats hos Bolagsverket och Bolagsverkets tillstånd erhållits.

Kostnader för konvertibelprogrammet

Kostnaderna för programmet i form av arvoden till externa rådgivare beräknas inte överstiga 1 000 000 kronor över konvertiblernas löptid. Härtill kommer bolagets egna kostnader för upprättandet och administration av programmet.

Styrelsen bedömer att de föreslagna konvertiblerna inte kommer att medföra några framtida kostnader i form av sociala avgifter för bolaget förutom vid konvertering till aktier i vissa länder utanför Sverige.

Finansiering

En eller två svenska affärsbanker kommer att erbjuda finansiering för de anställda som anmält deltagande i konvertibelprogrammet. Sådan finansiering kommer att ske till marknadsmässiga villkor.