This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Bolagsstyrning definierar de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr företaget.

ÅF Pöyry AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna, styrelsen, verkställande direktören och företagsledningen i enlighet med gällande lagar, regler och rekommendationer  samt ÅF Pöyrys bolagsordning och interna regelverk. ÅF tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och följer Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och god sed på värdepappersmarknaden.