This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Kvalitetssäkring av programvara

På ÅF ser vi kvalitetssäkring av programvara som ett sätt att garantera att affärsmålen effektivt uppnås. ÅF hjälper sina kunder med det med hjälp av strukturerade metoder och processer, från idé till leverans och underhåll.

ÅF har lång erfarenhet av kvalitetssäkring förenat med både bredd och djup inom flera områden. ÅF åtar sig en rad olika uppdrag, från uppdrag helt och hållet utförda av entreprenörer på plats eller på eget kontor till olika yrkesrelaterade tjänster.

 

Strategi och ledning

Inom strategi och ledning koncentrerar vi oss på att identifiera vad ni som kund behöver inom kvalitetssäkringsområdet och varför. Allt börjar med att vi sätter oss in i er vision och era mål. Baserat på det gör vi en nulägesanalys och identifierar hur kvalitetssäkringsarbetet kan bidra till en effektiv verksamhet där de uppställda målen uppfylls.

Exempel på områden som vi går igenom och kan tillhandahålla:

Teststrategi

 • Identifiering av prioriteringar, verksamhetens mål och hur nuvarande kvalitetssäkringsarbete uppfyller dessa mål.
 • Kravhantering, konfigurationshantering, testledning, verktyg, organisation
 • Effektiv testning. Testar ni rätt saker?
 • Genomgång av testverktyg och av vad som passar verksamheten
 • Automatisering av tester, vad som ska automatiseras och varför.
 • Definition av målen med respektive testfas
 • Analys av riskerna, kostnaden för programmeringsfel och      intäkter/produktivitetsökning
 • Förståelse för vilka resurser som är tillgängliga, inklusive intern personal och de testverktyg och tekniker som behövs

Testledning

 • Säkerställande av att resurser och verktyg används på ett effektivt sätt
 • Säkerställande av att det finns teststrategier

Vägledning

 • Regelbunden vägledning för att öka kunskapsnivån
 • Förbättring av effektivitet och resultat

 

Utbildning och vägledning

ÅF hjälper sina kunder att öka kunskaperna om kvalitetssäkring genom utbildning och vägledning. Allt handlar om att hålla sig kvar i toppen, annars tar någon annan över den positionen.

Inom området kvalitetssäkring av programvara har ÅF över 100 anställda och ett omfattande nätverk med samarbetspartner. Den samlade erfarenheten från samtliga individer med allt från expertkunskaper till mindre omfattande kunskaper är något vi värdesätter och gärna delar med oss av till våra kunder.

ÅF är certifierat som ISTQB-utbildare och håller regelbundet kurser. Aktuella erbjudanden finns på vår kurssida: Klicka här.

ÅF tar också fram utbildningspaket särskilt anpassade efter era behov. Tveka inte att ta kontakt med oss för att prata om hur vi kan hjälpa er.

 

Testning av funktioner och annat

I alla programvaruutvecklingsprojekt uppstår det fel i programkoden. Den viktigaste faktorn när det gäller att garantera kvaliteten på den produkt som levereras till kunderna är grundlig och välplanerad testning.

ÅF hjälper kunderna med testning av funktioner och annat för att säkerställa produkter av hög kvalitet som lever upp till angivna krav.
Funktionstestning garanterar att produkten fungerar som förväntat och annan testning garanterar exempelvis produktens prestanda.

Exempel på testning som ÅF kan hjälpa till med:

 • Funktionstester
   - Enhetstestning
   - Funktionstestning
   - Integrationstestning
   - Testautomatisering

 • Annan testing
   - Prestandatestning
   - Belastningstest
   - Stresstest
   - Gränssnittstest
   - Säkerhetstestning

 

Värdmiljö

Det kan vara kostsamt och tidskrävande att lägga upp nya miljöer och det ligger ofta långt från kärnverksamheten.

ÅF hjälper er att lägga upp och sköta de miljöer som ni behöver för att garantera kostnadseffektiv och flexibel testning. Exempel på tjänster som vi tillhandahåller:

 • Uppläggning av miljöer
   - Utveckling
   - Systemtest
   - Acceptanstest
   - Produktion
 • Underhåll och support
 • Dedikerad miljö eller virtuell miljö
 • Prestanda- och belastningstestning
 • Vägledning
   - Hur man lägger upp och ger support i olika miljöer

  

Test av stora datamängder

Vid testning av datalager eller system med stora datamängder handlar det helt och hållet om aktuella data och affärsregler

ÅFs kunder har komplicerad affärslogik och lagrar alltmer data. Data lagras i affärsinformationssystem och datalager, men det är svårt att verifiera att alla data i systemen är korrekta och giltiga.

ÅF hjälper er att definiera den teststrategi och testmetodik som behövs för testning av stora datamängder.

Exempel på tjänster som vi tillhandahåller:

 • Planering och utförande av tester av datalager och kuber
 • Definition av lämpliga testmetoder
 • Administration av testrapporter
 • Säkerställande av korrekta testdata
 • Inläsning av testdata i testmiljöer och kuber

 

Validering av säkerhet

IT-miljöernas ständigt föränderliga natur betyder att företag och organisationer regelbundet måste testa säkerhet och regeluppfyllelse för att se till att de förblir effektiva och följer gällande riktlinjer, lagar och bestämmelser.

På ÅF kan vi hjälpa er med våra informationsvalideringstjänster. Vårt erbjudande styrs inte bara av att IT-miljöerna blir alltmer komplexa och riskfyllda, utan även av det växande antalet bestämmelser som måste testas.

Genom kontinuerlig validering kan ni:

 • Hålla säkerhetssystem och -processer uppdaterade och i linje med den övergripande IT-infrastrukturen.
 • Ta itu med specifika krav på säkerhetstester som anges av bestämmelser som      PCI och HIPAA, SoX.
 • Ofta och konsekvent validera effektiviteten hos IPS, IDS, antivirus och andra säkerhetskontroller som ofta förordas.
 • Effektivare och mer kostnadseffektivt förbereda er för revision av hur reglerna följs.

Tack vare våra tjänster kan säkerhetspersonal göra sina bedömningar bättre så att de inte bara uppfyller reglerna utan också kan skärpa skyddet och riktlinjerna för sin organisation på daglig basis.

ÅF Technology AB är godkänt av PCI-SSC som QSA (kvalitetssäkring) att utföra PCI-DSS-valideringar.

Låt oss vara er samarbetspartner inom detta område!

 

Kravhantering

Bra kravhantering är kanske en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med ett projekt. Det handlar om att omvandla visionen och målen till tydliga kav som är begripliga för alla intressenter, dvs produkt- och affärsansvariga, arkitekter och utvecklare samt testare och underhållstekniker.

ÅF har kompetens och erfarenhet hela vägen från övergripande kravhantering till systemkrav som går att testa.

Vi kan även ta in personer som utformar användbarheten. Det är ofta ett riktigt starkt verktyg för att snabbt skaffa sig en förståelse för kraven. De flesta gillar visuella presentationer och det gamla talesättet "en bild säger mer än tusen ord" är i många fall sann även vid programvaruutveckling.

Kontaktpersoner

Mia Sköld

System & Test
Kajsa Björn

Kajsa Björn

Business Unit Manager, IT Solutions Mälardalen