This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Vindkraft

Vindkraftsbuller

Ljud är en av de viktigaste miljöaspekterna vid etablering av nya vindkraftverk. Ljud är också en fråga som ofta väcker diskussioner och känslor bland kringboende och används ofta som argument när etableringstillstånd överklagas.

För att planera och bygga vindkraft behövs både god samhällsplanering och ett brett tekniskt kunnande. Det krävs kunskap om samhället, naturmiljön och hur tillståndsprocesserna fungerar, men också tekniska kunskaper om kraftnät, vägnät, telekommunikationer, byggprocessen, ljud och vibrationer, drift och underhåll.

ÅF har arbetat med ljud från vindkraftverk i över 25 år. Från de första prototyperna på 80-talet till dagens allra största vindkraftsetableringar. Som Skandinaviens ledande konsult inom ljud och vibrationer har vi unika kunskaper inom området och arbetar som rådgivare åt ledande tillverkare, energibolag, projektörer och myndigheter.

Vi kan erbjuda kvalificerade tjänster i alla steg av en vindkraftetablering, från identifiering av intressanta platser till avslutande inspektioner. Vår höga tekniska kompetens i kombination med vår erfarenhet av tillståndsfrågor gör att vi i tidiga skeden kan undvika fördyringar av projektet när det ska realiseras.

Referenser