This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Planering och konsekvens-bedömningar

I våra uppdrag för kommuner och regioner kan vi leda planarbetet framåt och ta fram utredningar, beslutsunderlag, tillstånd eller analyser.

Vi jobbar i hela planprocessen, från nationell och regional planering till översiktsplaner, detaljplaner och uppföljande studier av genomförda projekt. För privata beställare kan vi stötta i samarbetet med myndigheter och kommuner och ge förutsättningar för en effektiv planprocess.

Vi har kompetens inom alla obligatoriska aspekter för planarbete så som miljöbedömningar, trafikplanering, genomförandeekonomi, sociala aspekter, medborgardialog eller GIS-analyser. Vår stora erfarenhet och breda team skapar de bästa förutsättningar för varje projekt.

För att skapa hållbara stadsutvecklingsprojekt har ÅF ett metodsystem som värderar och prioriterar olika hållbarhetsaspekter anpassat för kund och kontext. Genom att systematiskt följa upp och analysera projektens hållbarhetsambitioner kan vi gå från vision till verklighet.

ÅF har specialistkompetens inom sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser samt lång erfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar. Vi verkar även som processledare för intressentdialoger och aktivt deltagande i planprojekt.