This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

VA-strategi

Hur ser vattenförsörjning och avloppshantering ut om 20–30 år?

Ett välfungerande VA-system är viktigt för både dagens behov och för framtidens.

Ansvariga för en allmän VA-anläggning behöver kontinuerligt arbeta med en långsiktig planering av verksamheten så att denna är anpassad till gällande krav, samhällsutveckling, effektivitet och leveranssäkerhet. Utgångspunkten är att VA-försörjningen i en kommun baseras på en vatteninfrastruktur som är ett mycket långsiktigt och skyddsvärt system att förvalta och förbättra.

En löpande VA-planering syftar till att utgöra ett styrande beslutsunderlag inom mark- och vattenanvändning, förnyelseplanering och VA-utbyggnad.

Regelverket utvecklas kontinuerligt för att skydda miljön och vårt viktigaste livsmedel – dricksvattnet. Sammantaget leder det till mer och mer komplicerade ärenden rörande vatten- och avloppsfrågor i kommuner, både i direkta vatten- och avloppsärenden och vid förhandsbesked och planläggningsprojekt. Även i tillsynen av de kommunala VA-anläggningarna ställs krav på ett gott underlag och tydliga prioriteringar av underhåll och åtgärder.

Vad gör vi inom området VA-planering?

Vi är väl insatta i regelverk, teknik och systemperspektiv inom VA-området, vilket innebär att vi kan åta oss uppdrag som är övergripande för en hel kommuns VA-försörjning. Vi gör status- och behovsbedömning över hela VA-området, det vill säga dricksvatten, spillvatten och dag- och dränvatten, som fungerar som ett underlag för framtagande av strategiska vägval och olika typer av VA-planer. I arbetet samordnar vi underlag och beslutsprocesser, gör utredningar och kostnadsberäkningar, håller utbildningar för berörda personer samt ger stöd i kommunikation med myndigheter, politiker och allmänhet.

Exempel på vanliga uppdrag:

  • Samordning av beslutsprocesser och underlag
  • VA-policies
  • Strategiska VA-planer
  • Kostnadsberäkningar
  • VA-taxor
  • ABVA
  • Vattenförsörjningsplaner
  • Förnyelseplaner
  • Åtgärdsplaner omvandlingsområden
  • Utbildningar

Referenser

Kontaktpersoner

Maria Öquist

Maria Öquist

Technical Area Coordinator Strategic water services