This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Distributionssystem

Många svenska ledningsnät är för gamla

I Sverige finns uppskattningsvis 15 900 mil kommunala vatten-, avlopps- och dagvattenledningar (serviser ej inräknat) som behöver underhållas och förnyas. Allt kan inte göras på en gång utan det gäller att planera väl för framtiden.

En av de viktigaste VA-tekniska frågorna är hur och med vilken takt förnyelsen av ledningsnäten ska ske. Det är mycket viktigt att man har en strategi för hur förnyelsen ska gå till så att "rätt åtgärd sätts in på rätt ställe i rätt tid". Andra viktiga frågor att hantera är hur ledningsnäten till exempel påverkas av klimatförändringar i form av ökade nederbördsmängder och snabbare avrinning.

Vad gör vi inom området Distributionssystem?

Våra specialister arbetar med frågor kopplade till ledningsnät för distribution och uppsamling av vatten, spillvatten och dagvatten. Tillsammans har vi många års erfarenhet från såväl praktiskt som teoretiskt arbete med VA-ledningsnät. Vi arbetar i alla skeden, från tidiga strategiska utredningar, hydrauliska beräkningar, modellering, framtagande av förfrågningsunderlag till projektering, besiktning och driftstöd.

Exempel på vanliga uppdrag:

 • Ledningsdimensionering
 • Utformning av ledningsnät, pumpstationer, tryckstegring, reservoarer
 • Kostnadskalkyler, investering och drift
 • Kartläggning av inläckage, tillskottsvatten
 • Åtgärdsprogram ledningsrenovering
 • Hydraulisk modellering (funktion och kapacitet, översvämningsutredningar)
 • Strategisk planering vid om och utbyggnad av VA-system
 • Utredningar omvandlingsområden
 • Projektering, kompletta förfrågningsunderlag
 • Upphandling
 • Projektledning, arbetsledning
 • Driftstöd

Referenser

Kontaktpersoner

Tina Almgren

Tina Almgren

Technical Area Coordinator Distribution systems