This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Hållbarhetstjänster

Hållbar affärsutveckling

Att tolka dina behov och förstå hur hållbara marknader utvecklas är av största vikt för ÅF. Vi hittar affärsmässiga fördelar av hållbarhet och förbereder dig inför den cirkulära ekonomin.

Med ÅF som stöd blir hållbarhet lönsamt. Genom att sammanföra ditt behov med våra erfarenheter och vårt expertkunnande inom olika teknikområden skapar vi lösningar, allt från övergripande strategier till genomförande och konkreta åtgärder. Strategiska hållbarhetstjänster har kunder inom både näringslivet och offentlig förvaltning.

Du får som klient stöd med strategier, mål och nyckeltal så att du kan styra arbetet mot ökad hållbarhetsprestanda.

Våra tjänster

 • Omvärld och nuläge
  • Benchmark och gapanalys
  • Riskanalys
  • Intressentanalys och – dialog
  • Väsentlighetsanalys
  • Cirkulär ekonomi
  • Klimatberäkningar

 • Strategi och hållbar affärsutveckling
  • Hållbarhetsstrategi
  • Mål och nyckeltal
  • Uppförandekod och policy
  • Workshop och utbildning

 • Kommunikation och uppföljning
  • Granskningar
  • Hållbarhetsredovisning

Ofta utgår vi från att analysera nuläget genom riskbedömningar och analys av värdekedjan. Vidare utför vi dialoger med utvalda intressenter. Att känna till sina intressenters åsikter och prioriteringar är en viktig del av grunden för att sätta ramarna för hållbarhetsarbetet. Väsentlighetsanalysen leder vidare till tydliga fokusområden och handlingsplaner, och utgör grunden till en övergripande hållbarhetsstrategi. Förankring och utveckling av analysen sker i workshops med organisationen.

Vi erbjuder utveckling och genomförande av utbildningar av olika typer, exempelvis webbutbildningar och seminarier. Vi är väl förtrogna med UN Global Compact och OECD:s riktlinjer. Vi hjälper dig att tillämpa olika standarder såsom, GRI G4, CDP och PRI.

Vi utför granskningar av styrande dokument, såsom miljöplan, utifrån gällande officiella styrdokument på regional- och riksnivå, inom exempelvis offentlig förvaltning.

Vi erbjuder även riskanalyser vid projekt eller som stöd till finansmarknaden. Vi kartlägger och beräknar CO2-utsläpp så att du kan formulera och förverkliga företagets klimatstrategi.

Vi erbjuder analyser utifrån kraven i en cirkulär ekonomi. På branschnivå kan vi göra studier och benchmark för att tydliggöra hur långt just din bransch kommit. Vi kan även analysera ditt företags processer med syfte att hitta nya cirkulära lösningar som går att implementera direkt och på längre sikt. Vill du involvera dina medarbetare lägger vi upp en workshop där vi utbildar i cirkulär ekonomi för att sedan leda en brainstorming-övning kring vilka cirkulära lösningar som skulle passa ditt företag.

Vi kan stödja i arbetet med att utveckla mål och nyckeltal som leder till hållbara resultat. Ett sätt kan vara att använda de globala utvecklingsmålen – SDGs, som inspiration, vilket också ger ett ”utifrån-perspektiv”. Vi kan analysera dagens mål i förhållande till företagets viktigaste hållbarhetsaspekter och föra in eventuellt nya dimensioner såsom ”shared value” – samhällsnytta i målarbetet. Bra mål och nyckeltal är en förutsättning för att kunna uppnå ett effektivt hållbarhetsarbete.

Referenser