This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Risk och Säkerhet

En systematisk riskhantering hjälper företag att hitta och åtgärda olika hot, och minska oförutsedda kostnader.

ÅF är en oberoende aktör som vägleder ditt företag eller din organisation genom hela riskhanterings- arbetet, minimerar din exponering med hjälp av systematiska metoder och lyfter fram möjligheterna. Vi tar hand om allt från identifiering, analys, bedömning och utvärdering till handlings- planer och riskuppföljningar.

Vi arbetar nära dig och kan erbjuda såväl  handledning i tekniska frågor som goda expertråd om riskhantering inom säkerhet, hälsa, miljö,  samhällsskydd och projekt. Med hjälp av  systematiska metoder ser vi till att de risker du utsätts för står i relation till din kapacitet.

Riskhantering

 • EHS roller/Risksamordning
 • Ledningssystem för riskhantering/arbetsmiljö/processäkerhet
 • Revisioner av ledningssystem
 • Säkerhetskultur
 • Olycksutredningar
 • Projektrisker

Arbetsmiljö

 • Samordning (BAS-P och BAS-U)
 • Riskanalys (tekniska och organisatoriska)
 • Kemiska arbetsmiljörisker

Processäkerhet

 • Säkerhetsrapport (Seveso)
 • Riskanalys (HAZOP, FMEA, QRA, konsekvensanalyser
 • SIL-analys
 • ATEX, klassningsplaner
 • Miljöriskanalys (MKB Miljöbalken)

Riskhänsyn i samhällsplanering

 • Barnkonsekvensanalys
 • Socialkonsekvensanalys
 • Riskutredningar (MKB, detaljplan)
 • Naturolyckor
 • Klimatanpassning
 • Skydd av samhällsviktig infrastruktur
 • Beredskapshänsyn i samhällsplanering

Samhällsskydd och beredskap

 • Risk- och sårbarhetsanalys
 • Utredning/analys civilt försvar
 • Beroendeanalys
 • Styrel
 • Kommunala handlingsprogram
 • Sociala riskanalyser
 • Metordutveckling krisberedskap
 • Systematiskt säkerhetsarbete
 • SBA

Kontaktpersoner

Anders Norén

Anders Norén

Business Unit Manager Safety Sweden