This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

ÅF Energy Controller

Bättre driftekonomi och lägre klimatpåverkan med ÅF Energy Controller

ÅF har utvecklat verktyget ÅF Energy Controller för att våra kunder lättare ska kunna genomföra energieffektivisering. Verktyget hanterar, följer upp och åskådliggör användning och kostnad för värme, el, kyla och vatten, samt erbjuder miljödata som aktuella koldioxidutsläpp för fastigheter.

Ett sätt att få tillgång till mer energi i samhället utan att öka energiproduktionen är att energieffektivisera. Då jordens resurser är begränsade blir energieffektivisering en av de viktiga komponenterna för att reducera miljöpåverkan och uppnå ett hållbart samhälle. Exempelvis motsvarar fastighetssektorns energianvändning 40 procent av Sveriges totala energianvändning, vilket gör att det inom denna sektor finns en stor effektiviseringspotential. Varje fastighetsägare bör därför ta reda på vilken påverkan energiåtgången har på miljön och naturens resurser.

ÅF ger ett helhetsperspektiv på energieffektiviseringen

Innan några energieffektiviserande åtgärder kan föreslås måste nuvarande energiförbrukning presenteras. Det är också viktigt att följa upp och utvärdera resultatet av energieffektiviseringsåtgärderna för att se om de ger det utfall som önskas. Som experter inom energieffektivisering erbjuder ÅF sina kunder ett energisamarbete som täcker helheten: från inventering av en verksamhets eller fastighets prestanda till utvärdering och uppföljning. Samarbetet påbörjas med en grundlig inventering av fastighetens energianvändning och driftkostnader, och utmynnar sedan i en handlingsplan.

Utifrån handlingsplanen genomförs de åtgärder som är lönsamma. De kan t. ex. omfatta optimering av fastighetens befintliga utrustning och utbildning av kundens personal.

Visualisera påverkan med ÅF Energy Controller

En viktig del i ÅFs energisamarbete för energieffektivisering och lägre miljöpåverkan är analysverktyget ÅF Energy Controller. Verktyget används dels för att följa upp kundens energianvändning, vattenförbrukning och kostnad, men även för att summera och analysera effekten av genomförda åtgärder. Uppmätta data visas med hjälp av diagram och grafer, vilket ger en lättöverskådlig bild över energianvändningen. Denna visualisering av energianvändningen gör det möjligt att på ett lättarbetat sätt följa upp energieffektiviseringsarbetet.

Miljöredovisa energin

Förutom att analysera energianvändningen kan ÅF Energy Controller även redovisa miljödata där bland annat de koldioxidutsläpp visas som kommer av den aktuella energianvändningen. Denna miljöredovisning ligger i linje med de föreskrifter som Energimarknadsinspektionen har tagit fram, vilket är till stor nytta när kunden vill ha ett redovisningsbart miljövärde. Specifika miljödata hämtas direkt från kundens leverantörer av värme och el, och redovisas i kronor, kilowattimmar och miljövärden såsom koldioxidutsläpp.

Kontakta oss på ÅF så berättar vi mer!