This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Elbesiktning

ÅF utför alla typer av elbesiktningar i olika miljöer - från skolor och sjukhus, till omfattande elinstallationer inom tung process- och tillverkningsindustri.

Oavsett besiktningsobjektens art är det av största vikt att elanläggningar besiktigas regelbundet för att förebygga olyckor och bränder. Elsäkerhetsverket är den tillsynsmyndighet som bevakar att så sker. Även försäkringsbolagen ställer liknande krav för vissa försäkrade anläggningar för att få en lägre risk som försäkringsgivare. Våra uppdragsgivare finns i första hand bland fastighetsägare och industrin, men även bland entreprenörer.

EN-auktoriserade besiktningsingenjörer

Inom ÅF finns ett 50-tal EN-auktoriserade besiktningsingenjörer som tillsammans utgör nästan en tredjedel av de som är verksamma i landet.

Samtliga har personlig auktorisation från Svenska Brandförsvarsföreningens Elektriska Nämnd. 

De svenska försäkringsbolagen kräver regelbundna revisionsbesiktningar av elanläggningar som genom sin verksamhet och/eller storlek utgör en större risk för elbränder eller elskador. En elbrand eller ett elavbrott på grund av dåligt skötta elanläggningar innebär ofta stora kostnader för såväl innehavare som försäkringsgivare. Vid besiktningen kontrolleras det att anläggningen uppfyller gällande myndighets- och säkerhetskrav. Ålder och slitage påverkar elanläggningens säkerhet. Skötsel och regelbunden kontroll av elanläggningen är därför en viktig åtgärd för att förebygga bränder, personskador och övriga störningar i elinstallationen.

EX-klassning

Klassning är en metod som används för att analysera och bedöma områden där explosiv gas- eller dammblandning kan bildas. Härigenom möjliggörs rätt val och installation av utrustning som ska användas i det klassade området. Det är knappast möjligt att genom en enkel bedömning av en anläggning avgöra vilka delar av den som kan zondefinieras. En mer detaljerad studie är därför nödvändig. 

Komplexa riskbedömningar

Nödvändigheten av mer komplexa riskbedömningar blir allt vanligare på grund av det allt högre elektronikinnehållet i maskiner, ett ökande antal externa störningskällor (bl a från mobiltelefoner), nya svårförutsägbara  antändningsrisker i form av till exempel övertoner i elnät, mm. Genom vår breda kompetens och våra omfattande resurser hjälper vi våra kunder även inom dessa områden. 

Utbildning och rådgivning

EUs regelverk för elområdet blir mer omfattande och komplicerat. ÅF ger råd och kontrollera efterföljande och uppfyllande av till exempel nya maskindirektiv, direktiv om EMC (elektromagnetisk kompabilitiet) och LVD (lågspänningsdirektiven). Vi är också rådgivare i elsäkerhetstekniska frågor som organisation, delegeringar, etc., samt arbetar med utveckling och utbildning inom elsäkerhet, elföreskrifter och egenkontroll i form av företagsanpassade kurser.