This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

gc1_cropped.jpg
Referens

Ökad effektivitet med nya processer

Genom noggranna analyser och nytt verktyg bidrog ÅF till att underhållsteknikerna hos Green Cargo fick ett tydligare uppdrag och fick mer tid över för utvecklingsprojekt.

Green Cargo är ett av Sveriges största logistikföretag med järnvägstrafik. Företagets över 5 000 godsvagnar kör totalt 40 varv runt jorden, varje dygn.

Ökad konkurrens ledde till organisationsförändringar inom företaget. När personalstyrkan reducerades på Green Cargos vagnavdelning såg företaget ett behov av att revidera arbetsbeskrivningar och processer för det team som sköter vagnsunderhållet. Företaget behövde ta fram en ny roll för underhållsteknikerna och hitta sätt att skära ned på de administrativa uppgifterna och samtidigt höja effektiviteten.

ÅFs uppdrag var att utarbeta en ny, enhetlig underhållsteknikerroll, dokumentera det nya administrativa tillvägagångssättet, förmedla förändringarna internt och externt och få personalens stöd innan den nya rollen sjösattes.

Under arbetet med vagnsunderhållsteamet analyserade ÅF nuvarande processer och framtida behov, vilket gav viktig bakgrundsinformation om vilka uppgifter som tillförde ett mervärde och vilka som förbrukade mest tid.

Det övergripande behovet av att reducera mängden administrativt arbete och förbättra effektiviteten ställde ytterligare krav på processer och verktyg. Förbättringar gjordes av metoden för uppföljning av underleverantörernas kvalitet. Granskningen av en tidskrävande process för fakturakontroll ledde till att ett nytt verktyg skulle införas. I ÅFs uppdrag ingick stöd under utvecklingen av detta nya verktyg där vi fungerade som länk mellan användare och utvecklare.

Den nya rollen för underhållstekniker innebar bland annat att Green Cargos egen fordonspark och långtidsinhyrda vagnar fördelades på fyra underhållstekniker. Teknikerna ansvarar för vagngruppens hela livscykel, inklusive planering av underhåll, kvalitetsuppföljning och leveransförmåga samt kontroll av fakturor från verkstäderna.

Inför lanseringen av den nya rollen identifierades underhållsteamets utbildningsbehov och involverad personal fick en utbildningsplan. Under lanseringen gav ÅF support i samband med ändringshantering och administration av de nya processerna.

Det systematiska och dokumenterade tillvägagångssättet har skapat struktur och klarhet kring vad vagnsunderhållsteamet förväntas leverera. De nya processerna kräver en viss inkörningsperiod, men den minskade mängden administrativt och tidskrävande arbete ger underhållsteknikerna gradvis mer tid att arbeta med utvecklingsprojekt.

Det backupsystem som har utarbetats minskar teamets sårbarhet, eftersom teknikerna enkelt kan täcka upp för varandra. Processanalyserna är i sig ett användbart hjälpmedel, eftersom de underlättar kunskapsöverföring och gör det enklare att få grepp om vilket arbete som vagnsunderhållsteamet utför.

Mer på samma ämne

Visa fler