This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

masthugget_1280x643.jpg
Referens

Den hållbara staden

ÅF är aktiva i omvandlingen av det centralt belägna området Masthuggskajen i Göteborg. Efter att ha vunnit ett parallellt uppdrag tillsammans med Kanozi arkitekter har ÅFs konsulter fortsatt att arbeta med projektet. ÅF har bidragit med stöd i det ambitiösa arbetet med hållbarhetsfrågor, genomfört konsekvensbedömningar, planerat medborgardialoger och fortsatt arbeta med arkitekterna för att ta fram planer för området. En viktig del av planarbetet har handlat om landskapsfrågor och landskapsarkitektur.

Masthuggskajen har potential att utvecklas till en urban och levande stadsdel som leder staden mot vattnet och lägger grunden för en hållbar stadsutveckling. Här möts det privata och det offentliga, det interna­tionella och det lokala, det storskaliga och det småskaliga, det intensiva och det rekreativa. Genom en urban förnyelse av idag till stor del outnyttjad tomtmark skapas en tät och dynamisk stadsmiljö som bidrar till hela stadens rumsliga och sociala integration. Ambitionen är att Masthuggs­kajen med en hållbar utveckling blir en självklar del av innerstaden. Stadsdelens attraktivitet stärks även av ökad vattenkontakt med bättre tillgänglighet och ett förlängt prom­enadstråk längs älvrummets kant.

Teknikområdet landskapsarkitektur har haft en central roll genom hela arbetsprocessen. Arbetet med de gröna frågorna har varit särskilt viktigt i förhållande till möjligheter att skapa sociala värden genom mer lågintensiva mötesplatser som inte präglas av konsumtion eller högt tempo. Det gröna har också en betydande roll för den ekologiska hållbarheten och för möjligheten att dra nytta av olika slags ekosystemtjänster. Även frågor kopplade till områdets identitet och karaktär, tillgänglighet, stråkbildningar och kopplingar till omgivande stadsmiljö har varit centrala.

Ett antal gröna typologier för stadens allmänna platsmark har tagits fram som en metod för att skapa kreativa gröna rum som rymmer en stor varia­tion och flexibilitet i funktion, karaktär, identitet och skala. Typologierna bygger i den lilla skalan upp en grön struktur som består av ett sammanhängande fin­maskigt nät av gröna stråk, rumsligheter och platser i området. På en mer övergripande nivå knyter den gröna stråkbildningen även an till Göteborgs gröna leder och befintliga vegetationsområden. 

På mikronivå erbjuder typologierna mindre uppehållsrum i staden och har flera olika funktioner och skala beroende på läge och behov, allt från en avskild grön oas med koncentrerad grönska till en gemensam urban soffa för samvaro. En viktig aspekt är de sociala värdena som typologierna kan erbjuda området i form av ickekommersiella mötesplatser. Dessa platser kan fungera som en frist i relation till mer intensiva handelsstråk, samt ett intimare rum där spontana aktiviteter kan uppstå. 

De olika typologierna kan även fungera som aktivitetsytor för föreningar i området, med plats för exempelvis utomhusbiograf, stadsodling eller scen­framträdande. För barn omfattar platserna viktiga ytor för lek och sport. Grönytorna kan trots lågt ytanspråk bidra med ekosystemtjänster, vilket kan röra olika former av öppen dagvattenhantering eller bullerreducering i form av grön ljudabsorption och maskering genom exempelvis vattenspel. Vegetationen kan även ha en kylande funktion under sommaren vilket kan leda till sänkt energiförbrukning i intilliggande byggnader. Gestaltning av re­spektive typologi ska ske varsamt med tanke på trygghet och tillgänglighet.

ÅFs konsulter har i processen arbetat med tydligt fokus på hållbar stadsutveckling. Grunden i hållbarhetsperspektivet utgörs av helhetssynen, där ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter samspelar och synergier uppstår. Helhetssynen på hållbarheten och sammanvägningar av olika intressen har varit styrande. Konsulter från olika teknikområden har arbetat tätt tillsammans för att hitta gemensamma lösningar. Den djupa kompetensen inom landskapsarkitektur har visat sig vara ett betydelsefullt verktyg i skapandet av den goda, hållbara staden.