This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

albyberg_1280_643.jpg
Referens

Albybergs naturpark

ÅF landskap fick i uppdrag att gestalta och projektera den detaljplanelagda naturparken. Utifrån förutsättningarna skapades visionen ”Återskapa dalen” för Naturparken. Visionen baserades på att via massupplagen återskapa de naturliga höjderna och förstärka bäckens uttryck och rörelse genom parken. Utmed bäckens sträckning skapas flera dammar, med en större damm i nordöstra hörnet för fördröjning och rening av vattnet med hjälp av vegetation.

Hållbarhetsprofil ger verksamheter en naturpark

Haninge kommun planerar för ett nytt verksamhetsområde i sydöstra delen av kommunen. Området heter Albyberg och har en tydlig profilering mot hållbar utveckling.

Den första exploateringsetappen, etapp 1, motsvarar ett område om ca 60 ha varav ca 31 ha är avsatt för kontor/verksamhet och den resterande delen ska bli en naturpark.

Tidigare var tomtmarken ett skogsbeklätt område där den blivande naturparken utgjorde en sank dalgång. I den framtida exploateringen ska naturparken ha ett rekrationssyfte men framför allt ska den ta hand om dagvattnet från hela området.

Vattenflödet in och ut ur området ska vara detsamma såväl efter som före exploatering. I och med den hållbara profileringen eftersträvades även att masshanteringen ska ske inom området.

Gång-, cykel- och ridväg

Naturparken har ett bibehållet naturligt uttryck som lyfter fram och tillgängliggör parkens höga biologiska värden, bland annat genom en gång-, cykel- och ridväg.

Utmed vägen skapas platser med sittmöjligheter och informationstavlor om naturparkens höga biologiska värden.