This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

jokmokk_1600.jpg
Referens

Vattenskyddsområden i Jokkmokks kommun

Skydd av vattentillgångar är en förutsättning för att våra kommuner ska kunna producera ett rent och gott dricksvatten.

Grunden för hur vattenskydd ska bedrivas är fastställt i EUs ramdirektiv för vatten. Enligt Sveriges miljökvalitetsmål ska viktiga grundvattenförande geologiska formationer senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd mot exploatering. Ett sätt att långsiktigt skydda vattentäkterna är att inrätta vattenskyddsområden. Ytvattentäkterna ska enligt miljömålen senast år 2009 ha fastställda skyddsområden och skyddsföreskrifter.

Ännu saknas vattenskyddsområden för många svenska vattentäkter, och många skyddsområden är gamla och behöver uppdateras för att ge vattentäkten ett fullgott skydd. Att utforma skyddsområden med skyddsföreskrifter är en av de saker vi på ÅF jobbar med. Vi assisterar även kommunen när det gäller kontakter med berörda markägare och allmänhet. I samband med att vi tar fram ett förslag till vattenskyddsområde genomför vi en risk- och sårbarhetsanalys, utifrån vilken ett åtgärdsförslag för att ytterligare skydda vattentäkten tas fram.

ÅF arbetar med att ta fram förslag på vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter för samtliga kommunala vattentäkter i Jokkmokks kommun. De vattentäkter som berörs är således ytvattentäkterna i Tjalmejaur (Jokkmokk) och Porjus samt grundvattentäkterna i Kvikkjokk, Murjek, Kåbdalis och Vuollerim.

Arbetet innefattar insamling av bakgrundsmaterial, fältinventeringar och mätningar, beräkningar, avgränsning av skyddsområden, framtagande av skyddsföreskrifter och ansökan om fastställande av skyddsområden.