This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Regional vattenförsörjningsplan för Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbotten vill säkerställa vattenförsörjningen i länet.

Tillgång till vatten är en förutsättning för att ett område ska kunna bebos och att industriell verksamhet ska kunna bedrivas.

Den mänskliga vattenanvändningen gör dock att risk finns för både förorening och misshushållning. För att långsiktigt säkerställa tillgången på vattenresurser för vattenförsörjning har våra vattenspecialister på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbottens län tagit fram underlag till en regional vattenförsörjningsplan.

Vårt uppdrag:

  • Sammanställa uppgifter om länets samtliga vattenresurser utifrån vattentäktsarkiv och insamlat material från kommuner
  • Bygga upp en GIS-databas med information om länets yt- och grundvattenresurser
  • Välja ut och i en fyrgradig skala göra prioritering över länets vattenresurser
  • Belysa viktiga vattenresurser i Norrbottens län utifrån deras naturliga förutsättningar, geografiska lägen, uttagbara vattenmängder, påverkan av klimatförändringar och övriga hot
  • Producera överskådliga och informativa kartor
  • Ta fram rekommendationer till utarbetandet av kommunala vattenförsörjningsplaner