This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

OSLT2_1280.jpg
Referens

Utbyggingen av Oslo Lufthavn Gardermoen

2015 har vært et stort år for byggeaktivitet ved utvidelsen av Oslo Lufthavn Gardermoen. Med offisiell åpning 27. april 2017, er mye av de nye arealer allerede ferdig bygget. Tiden frem mot offisiell åpning inneholder en rekke milepæler for idriftsettelse. Det er nå alle systemer skal flettes sammen og fungere.

I 2011 startet arbeidet med utvidelsen av Oslo Lufthavn Gardermoen, et prosjekt som fikk navnet OSL T2. ÅF Advansia leverer komplett prosjektorganisasjon til T2-prosjektet, som er det største prosjektet ÅF Advansia er involvert i og også et av de største prosjektene i hele ÅF. I tillegg til ny terminal med nytt sentralbygg vest og den nye pir nord med 11 gates, skal det også bygges nye taksebaner og oppstillingsplasser for fly, forlengelse av eksisterende bilveier, ny jernbanestasjon og en rekke nye tekn­iske og miljøvennlige løsninger.

Utbyggingen foregår i to trinn, der vi nå nærmer oss avslutningen av første trinn. Flyplassens kapasitet økes fra rundt 25 millioner passasjerer i året til 30 millioner, og til å kunne håndtere opptil 85 flybevegelser i timen. Ved planlagte fremtidige byggetrinn skal flyplassen kunne håndtere opp mot 40 millioner reisende i året og 95 flybevegelser i travel time. Dagens utvidelse berører 141.000 kvadratmeter i alt, der 116.000 kvadratmeter er nybygg og 25.000 kvadratmeter er ombygging. Den totale kostnadsrammen er rundt 14 milliarder kroner.

Hvor står det enorme T2-prosjektet ved inngangen til 2016?
Vi ligger fremdriftsmessig an til å klare alle milepæler for idriftsettelse i 2016, forteller Knut Erik Nordby, prosjektdirektør for OSL T2. Prosjektet er inne i en veldig hektisk fase, der prosjektet drar seg i hop, i henhold til planen. Presset øker, nå skal vi knytte sam­men alt av tekniske systemer og alt må fungere. Vi er i gang med igangkjøringer og uttestinger av mange forskjellige systemer. Hittil har vi bygget, nå kom­mer eksamen. Det er veldig viktig at alt virker, noe det også gjør.

Passerte vi noen milepæler i 2015?
2015 var et stort år for byggeaktiviteter. Vi har blant annet tatt i bruk to nye fly­oppstillingsplasser, åpnet ny forretning for Travel Value innland og idriftsatt en helt ny funksjon på OSL som går under navnet Connecting Norway. Dette innebærer at passasjerer som kommer fra utland og skal videre på innland får en enklere overgang ved at de slipper ny sikkerhetskontroll og innsjekking av bagasje. Men vi har ikke hatt milepæler på samme måte som de vi skal nå i 2016.

Har det vært noen nye, spesielle utfordringer for ÅF Advansia i OSL T2-prosjektet i 2015?
Tempoet og trykket på våre folk har økt. Selv om det går etter planen, merker alle her oppe at det drar seg til nå. Vi er på topp bemanningsmessig fra ÅF Advan­sias side, med opptil 150 månedsverk i sving på det meste. Ellers er utfordringene de samme, med kraftig økning i antall reisende ved OSL samtidig som vi skal bygge ut 141.000 kvadratmeter uten å påvirke regulær drift ved flyplassen.

 

Hva gjenstår frem mot offisiell åpning 27. april 2017?
2016 er året med alle milepælene for idriftsettelse. 1. mars idriftsatte vi en omskilting av eksisterende terminal. Her er det nå nye gate-nummere. Denne prosessen gikk bra.

Den neste milepælen var 2. mai da vi la om den store passasjerstrømmen fra innenlands flytrafikk via det nye sentral­bygg vest. Dette skjedde noen dager før milepælsfristen den 27. april på ettårs­dagen før offisiell åpning og med stort presseoppbud og samferdselsministeren på besøk. Dermed er en mindre del av de nye arealene allerede tatt i ordinær operativ bruk.

Den 23. juni blir nye flyoppstillingsplasser med fastpunkter på østsiden av pir nord tatt i bruk.

1. september er også en stor dato her oppe, med to milepæler. Ny ankomsthall innland tas i bruk, og det samme gjør den nye jernbanestasjonen og nedre trafikkforplass, arealet der busser og drosjer står.

13. oktober tar vi i bruk de nye fly­oppstillingsplassene på vestsiden av pir nord. Deretter kommer den største milepælen av alle den 1. desember, med full operativ prøvedrift på alle nye are­aler i terminalen og på flyside. Da skal alt fungere. I tillegg gjenstår mye arbeid med innredning av de kommersielle arealene.

Utover dette skal vi fullføre det som står i ÅF Advansias kontrakt, med test, igangkjøring, og idriftsettelse. Test og igangkjøring er en teknisk sak som først og fremst ligger mellom ÅF Advansia og entreprenørene. Idriftsettelse innebærer at vi tar i bruk systemene, det vi har bygget skal gjøres operativt. Det kan kun skje når vi har levert alt vi skal til OSL sin driftsorganisasjon. Da må vi for det første ha bygget ferdig, for det andre testet at det fungerer.

Testingen foregår i mange nivåer. Det første nivået kan for eksempel være at når noen har strukket en kabel, må vi sjekke at vi får strømmen, eller signalet, fra det ene punktet til det andre. Det neste steget er å se at det som er koblet på i den ene enden fungerer som det skal. En vifte må gå i riktig retning, en pumpe også. Deretter tester vi at denne pumpen virker sammen med resten av systemet den er koblet sammen med. Og slik legges testingen på høyere og høyere nivåer, der stadig flere deler av systemet blir integrert. Til slutt gjør vi omfattende integrerte tekniske tester, med datarom og styringssystemer, kjøling på data­rommene og så videre. Alt henger i hop.

Når de store integrerte tekniske testene er godkjent startet OSL med sine tjenestetester. Da skal det operative personalet «prøvedrifte» flyplassen med det personellet som skal opererer flyplassen i ordinær drift. Dette blir en test på både tekniske anlegg, opplæring og operative prosedyrer. Innleide fly, bagasje og testpassasjerer er med på å simulere ordinær drift.

Hva er nøkkelen til den gode prosjektledelsen ved OSL T2?
I T2-prosjektet er det veldig mange involverte parter. Kunsten blir da å ha en god organisering, klare å holde alle trådene samlet og sikre at alle vet hva de skal gjøre og at alt henger sammen. Dette er altomfattende: At vi er tverrfaglig koordinert når det prosjekteres, og at vi koordinerer i grensesnittet mel­lom entreprenørene slik at de kommer til rett tid og får gjort seg ferdig. Til slutt må vi kunne vise at vi har bygget noe som fungerer.

Det er utrolig mange disipliner og utfordringer involvert i grensesnittene. Spesielt utfordrende er dette i sluttfasen med stort arbeidspress, mange detaljer og til dels mye overtid som gjør at mange begynner å bli slitne og merker kjøret. Da er det er helt avgjørende å få til et godt samarbeid. Man må gjerne utfordre hverandre, det er det faglig behov for, men aldri slik at det blir personlige konflikter. Dette må det være holdninger og kultur for å håndtere profesjonelt. Det samme gjelder overfor entreprenørene. Vi føler at vi lykkes godt med saklig, forutsigbar og konstruktiv dialog med partene, som fremmer samarbeid og konstruktivitet, avslutter Knut Erik Nordby.

Mer på samma ämne

Visa fler