This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Framtidens hållbara energiförsörjning

Green advisor

Framtidens hållbara energiförsörjning en stor global utmaning

Den globala energianvändningen förväntas öka med 50 procent innan år 2035. Den ökade urbaniseringen och befolkningen är två starka drivkrafter bakom utvecklingen. Samtidigt lever mer än en miljard människor världen över utan tillgång till el. Hur ska vi minska klimatutsläppen och samtidigt ge fler människor tillgång till el? Och vilka alternativ finns det för en långsiktigt hållbar energiförsörjning?

Stora globala utmaningar

De senaste åren karaktäriseras av stora förändringar av den globala energimarknaden. Produktionen av skiffergas och skifferolja har ökat mycket kraftigt, framförallt i USA, vilket lett till en nedgång av oljepriset världen över. För första gången är prognosen att världen kanske inte går mot stigande kostnader för energi, utan snarare sjunkande.

Även Sverige står inför stora utmaningar. Om 15-20 år kommer de äldsta av dagens svenska kärnkraftverk att vara nedlagda, precis som första generationens vindkraftverk. Sveriges framtida energiförsörjning benämns ofta som en av de viktigaste politiska frågorna de kommande åren.

Smarta elnät

Idag utmanar nya digitala innovationer gamla sätt att tänka och förändrar hur vi använder el. Ett begrepp som fått stor uppmärksamhet, och som ofta utpekas som en av lösningarna till framtidens utmaningar är ”smarta elnät”. Smarta elnät ger konsumenter delaktighet och makt över sin egen elkonsumtion på ett sätt som inte varit möjligt tidigare, genom att till exempel ge information om hur mycket el man förbrukar vid vissa tidpunkter och vad det kostar. Detta ger konsumenten bättre kunskap om den egna elkonsumtionen och ett smartare utnyttjande av elen.

Många förutspår att framtidens elkunder allt oftare kommer att välja att koppla bort sig från det traditionella elnätet och istället producera sin egen el. Till exempel har elbilstillverkaren Tesla skapat stora rubriker med sitt nya batteri för hemmabruk som kan lagra solel från solpaneler så att energin kan utnyttjas under perioder då solen inte lyser. Med det nya batteriet hoppas Tesla att fler människor ska kunna bli självförsörjande på förnybar el.

- Tack vare det tekniksprång vi nu ser har elen börjat bli en konsumentfråga. Behovet av det traditionella elnätet krymper och när människor kommer att kunna koppla ifrån sig från elnätet kommer det att radikalt förändra spelreglerna på elmarknaden, säger Jan Nordling, huvudprojektledare för Vägval el, ett projekt under ledning av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Vägval el undersöker utmaningarna

Drivkrafter såsom urbanisering och globalisering skapar en stor ovisshet för den framtida elproduktionen. Var kommer elbehoven att finnas i Sverige i framtiden? Hur stort kommer Sveriges beroende av el från andra länder att vara? Och vem ska göra investeringarna som behövs för att säkra produktionen?

Med utgångspunkt i dessa framtida utmaningar skapades projektet Vägval el, som samlar ledande företrädare för energibolag, tekniska konsulter, forskare och representanter för industrin samt miljöorganisationer. Syftet är att hitta lösningar för den framtida svenska elförsörjningen.

- Vi behöver en säker elförsörjning i Sverige som kan hantera olika väderförhållanden. Samtidigt vill vi inte öka andelen fossilberoende el. Detta kräver alternativa lösningar i kombination med ökad flexibilitet – eller utökat utbyte med andra länder, fortsätter Jan Nordling.

Vägval el har som syfte att ge svenska beslutsfattare en oberoende analys av hur alternativa vägval påverkar det svenska elsystemets utformning, funktion och kostnader inför perioden 2030-2050. Målet är att Vägval el ska visa på konsekvenserna för samhället av olika vägval i energipolitiken ur de fyra perspektiven konkurrenskraft, försörjningstrygghet, investeringsklimat och klimat och miljöhänsyn.

Global omställning till förnybar energi

I hela världen görs nu avgörande vägval för hur framtidens elförsörjning ska lösas. Men trots att den globala omställningen till förnybar energi har accelererat under de senaste åren, står fossila bränslen fortfarande för 80 procent av världens energiförsörjning.

Ett av de snabbast växande förnybara energislagen är solenergi. Tack vare den tekniska utvecklingen har priserna fallit och börjar bli fullt konkurrenskraftiga med fossil energi. Att installera solenergi i hemmet är för många en dyr investering. Men när panelerna är på plats är underhållskostnaderna små och elen produceras på sikt i stort sett gratis. På grund av de låga driftkostnaderna har solenergi stor möjlighet att öka levnadsstandarden i låginkomstområden där tillgången till elektricitet är låg.

Tillsammans med uppdragsgivaren Multilateral Investment Fund (MIF), en del av Inter-American Development Bank (IDB), har ÅF i en förstudie undersökt möjligheten att installera fotoelektriska PV-solpaneler och smarta elmätare hos låginkomsthushåll i Mexiko. MIF är den största internationella finansieringsinstitutionen för tekniskt stöd till den privata sektorn i Latinamerika och Västindien. Organisationen stödjer ekonomisk tillväxt och fattigdomsminskning genom att uppmuntra ökade privata investeringar och främja utvecklingen av den privata sektorn. 


Branscher