This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Ut ur mörkret, in i framtiden

Green advisor

Ut ur mörkret, in i framtiden

Efter åratal av energikriser ser Pakistan äntligen ljuset. Med ett nytt fokus på förnyelsebara energikällor ska en regeringsledd satsning på sol- och vattenkraft ge 1,5 miljoner människor tillgång till el för första gången. ÅF och Asiatiska utvecklingsbanken stödjer Pakistans övergång till ett mer hållbart och välmående samhälle.

De senaste tio åren har en allvarlig energikris hållit Pakistan i ett fast grepp. Omkring 57 miljoner människor – 30 procent av befolkningen – saknar enligt Världsbanken tillgång till elektricitet i landet. I verkligheten är situationen ännu allvarligare – av de som är anslutna till det nationella elnätet drabbas många byar av strömavbrott i upp till 16 timmar varje dag. Efterfrågan på el i Pakistan överstiger vida produktionskapaciteten, och energisektorn har länge lidit av ineffektiva system för produktion, överföring och distribution av energi.

Säker tillgång till energi är en grundläggande förutsättning för att minska fattigdomen och förbättra välståndet i alla länder, eftersom nästan ingen ekonomisk aktivitet är möjlig att genomföra utan el. De senaste åren har klyftan mellan energibehov och -produktion vuxit i Pakistan, med en enorm negativ påverkan på den ekonomiska tillväxten som följd. Energikrisen bedöms minska landets BNP med omkring 2 procent varje år, och den avskräcker investerare och entreprenörer från att etablera sig i regionen.

Situationen i Pakistan återspeglas i resten av Asien och Oceanien, där majoriteten av världens energifattiga bor. Mer än 700 miljoner människor i regionen saknar tillgång till el och tvingas i stället att använda ineffektiva och miljöfarliga energikällor som diesel, stearinljus, trä, gödsel och jordbruksrester för att laga mat, värma upp och belysa sina hem.

Sol och vatten – en outnyttjad resurs

De senaste årens negativa utveckling i energisektorn har gjort tillgången till billig och ren energi till högsta prioritet för Pakistans regering. Landet har enorma möjligheter att producera förnybar energi, men de offentliga och privata investeringarna har halkat efter i många år och möjligheterna har inte tillvaratagits.

Under kommande år ska Pakistan bli bättre på att utnyttja landets rikliga förnybara energikällor, framförallt sol- och vattenkraft. I linje med den nationella målsättningen att främja förnybara energikällor har de lokala regeringarna i provinserna Khyber Pakhtunkhwa (KP) och Punjab inlett ett projekt för att installera 3 000 mikrovattenkraftverk i områden som saknar elnät. Man ska också uppföra självständiga solkraftanläggningar som ska försörja över 23 000 kommunala skolor och 2 600 vårdinrättningar i de båda provinserna. Under de kommande tre åren ska projektet Access to Clean Energy Investment ge 1,5 miljoner pakistanska invånare tillgång till el för första gången. Det innebär ett tillskott på 150 MW i produktionskapacitet av ny, ren energi i landet.

Initiativet genomförs i samarbete med Asiatiska utvecklingsbanken (ADB), en multilateral biståndsorganisation som verkat i Asien och Stillahavsområdet sedan 1960-talet. ÅF i Spanien och ÅF i Schweiz har stöttat ADB i utvecklingen av ett hållbart tekniskt, ekonomiskt, juridiskt och regulatoriskt ramverk för att underlätta elektrifieringen av avlägsna områden och locka privata investerare.

Projektet väntas få stor positiv påverkan på den sociala och ekonomiska utvecklingen i Khyber Pakhtunkhwa and Punjab. - Det här programmet är ett direkt svar på problemet med bristande elförsörjning på landsbygden. Genom bättre tillgång till el kan människor i avlägsna samhällen fullt ut utnyttja modern teknik som smartphones; barnen kan använda datorn i skolan och få belysning på kvällarna så att de kan göra sina läxor; lokala vårdinrättningar kan förbättra kvaliteten i sin verksamhet. Allt detta leder till socialt och ekonomiskt välstånd, säger Salomé Balderrama, senior konsult och projektledare på ÅF i Spanien.

Khyber Pakhtunkhwa är en av Pakistans fattigaste regioner. I vissa distrikt har färre än 20 procent tillgång till el. Pakistans geografi gör det både dyrt och tekniskt svårt att utöka det nationella elnätet till avlägsna områden på landsbygden. Samtidigt har sjunkande priser på förnybar energi under senare år gjort det mer attraktivt att investera i sådana tekniska lösningar. Förnybara energikällor är ett fördelaktigt alternativ inte bara ur miljö- synpunkt, utan också av ekonomiska skäl.

Stärka den lokala förmågan

De år som återstår av programmet kommer till stor del att handla om att bygga upp och installera sol- och vattenkraftverken. När kraftverken är klara kommer lokalsamhällena att ansvara för att underhålla dem. Förutom att förbättra infrastrukturen för utbildning och vård i sårbara och avlägsna landsbygdsområden syftar projektet också till att stärka provinsregeringarnas egen kapacitet. Det är avgörande för att göra programmet robust och effektivt för lång tid framöver. - Att stärka de lokala myndigheterna och institutionerna och skapa tydliga rutiner för drift, upphandling och internrevisioner är lika viktigt som själva tekniken för att säkerställa att energin nyttjas effektivt i Pakistan i framtiden, avslutar Salomé Balderrama.


Branscher